İYİ Par­ti İl Baş­ka­nı Be­kir Öz­saç­ma­cı'nın ön­cü­lü­ğün­de il, il­çe yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri ve il­çe teş­ki­lat baş­kan­la­rı­nın ka­tı­lı­mıy­la İn­ci Park Lo­kan­ta­sın­da if­tar ye­me­ği dü­zen­len­di. 

Ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, İYİ Par­ti İl Baş­ka­nı Be­kir Öz­saç­ma­cı'nın ko­nuş­ma­sıy­la baş­la­yan top­lan­tı­da bir­lik, be­ra­ber­lik me­saj­la­rı ve­ril­di. 

Ay­nı za­man­da yak­la­şan se­çim­ler ne­de­niy­le se­çim gü­ven­li­ği ve ça­lış­ma­la­rı­nın da ko­nu­şul­du­ğu ye­mek­te, se­çim­ler adı­na yol ha­ri­ta­sı çi­zi­lip se­çim sü­re­ci de­ğer­len­di­ril­di.(Haber Mer­ke­zi)

­