MHP Mil­let­ve­ki­li Ada­yı Meh­met Akif Aras, Kar­gı il­çe­sin­de if­tar prog­ra­mı­na ka­tıl­dı.

Ül­kü Ocak­la­rı ta­ra­fın­dan or­ga­ni­ze edi­len if­ta­ra MHP 1. Sı­ra Mil­let­ve­ki­li Ada­yı Meh­met Akif Aras, İl Baş­ka­nı Ars­lan Kay­nar, Mer­kez İl­çe Baş­ka­nı ve SKM Baş­ka­nı Er­tuğ­rul Onan, Mil­let­ve­ki­li Aday­la­rı Al­pars­lan Ka­ra­pı­çak ve Al­per Bü­ker, Ka­mu­sen İl Tem­sil­ci­si Se­lim Ay­dın, Ül­kü Ocak­la­rı Baş­ka­nı Mu­ham­met Ya­vuz Ün­lü, si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı­nın tem­sil­ci­le­ri ile il­çe hal­kı­nın ka­tı­lı­mı da yo­ğun ol­du.


 

Par­ti­den ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, if­tar prog­ra­mın­da açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Mil­let­ve­ki­li Ada­yı Aras, ül­kü­cü­le­rin bu ül­ke­nin çi­men­to­su, har­cı ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, ül­ke­nin her za­man ol­du­ğu gi­bi gü­nü­müz­de de ül­kü­cü ira­de­ye bü­yük ih­ti­ya­cı­nın ol­du­ğu­nu söy­le­di. Tür­ki­ye’de ay­rış­tı­rı­lan mil­le­ti bir­leş­ti­re­cek tek gü­cün mil­li­yet­çi ha­re­ket ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­ren Aras, 27. Dö­nem mec­li­sin­de Mil­li­yet­çi Ha­re­ke­tin güç­lü bir şe­kil­de tem­sil edil­me­si­nin, hem Tür­ki­ye için hem de par­ti­le­ri için çok önem­li ol­du­ğu­na vur­gu yap­tı.


Aras, if­tar prog­ra­mı­nın ar­dın­dan da il­çe es­na­fı­nı zi­ya­ret et­ti. Zi­ya­ret­ler sı­ra­sın­da il­çe hal­kı­nın bü­yük il­gi­si ve te­vec­cü­hü ile kar­şı­la­şan Aras, Cum­hur İt­ti­fa­kı­nı ve öne­mi­ni an­la­tır­ken, hem Cum­hur­baş­ka­nı Ada­yı Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’a hem de par­ti­le­ri­ne des­tek is­te­di. Aras, zi­ya­ret­ler sı­ra­sın­da MHP’nin es­naf ve kü­çük iş­let­me­ler için pro­je­le­rin­den de bah­set­ti.
Va­tan­daş­la­rın çe­şit­li ko­nu­lar­da ta­lep­le­ri­ni de alan Aras, gös­te­ri­len il­gi­den mem­nun bir şe­kil­de il­çe­den ay­rıl­dı. (Ha­ber Mer­ke­zi)