HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum ama­tör fut­bo­lun­da se­zo­nun en kri­tik ma­çı pa­zar gü­nü Os­man­cık’ta oy­na­na­cak. 1. Ama­tör Kü­me’de şam­pi­yon­lu­ğun iki güç­lü ada­yı Os­man­cık Be­le­di­yes­por ve Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por ta­kım­la­rı pa­zar gü­nü sa­at 14’de Os­man­cık il­çe sa­ha­sın­da kar­şı kar­şı­ya ge­le­cek­ler.
Bu maç ön­ce­sin­de Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por 39 pu­an­la li­der du­rum­da bu­lu­nur­ken Os­man­cık Be­le­di­yes­por ise 36 pu­an­la ikin­ci sı­ra­da yer alı­yor. Ev sa­hi­bi Os­man­cık Be­le­di­yes­por’un şam­pi­yon­luk şan­sı­nı son ma­ça ta­şı­mak için ka­zan­mak­tan baş­ka şan­sı bu­lun­mu­yor. Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por ise maç­tan be­ra­ber­lik ve­ya ga­li­bi­yet­le ay­rıl­ma­sı ha­lin­de son maç­lar ön­ce­sin­de şam­pi­yon­lu­ğu ga­ran­ti­le­ye­cek.
Ev sa­hi­bi Os­man­cık Be­le­di­yes­por’un Ge­nel Kap­ta­nı Gök­han Kent, il­çe ola­rak şam­pi­yon­luk ve kü­me düş­me gi­bi her tür­lü acı­yı ve se­vin­ci ya­şa­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek ‘Biz bu­nu bir spor ola­rak gö­rü­yo­ruz ve so­nu­cun­da bir ka­za­nan bir­de kay­be­den ola­cak ola­ya böy­la ba­kı­yo­ruz’ de­di.
Ku­lüp ola­rak Ço­rum ama­tö­rün­de ör­nek bir ya­pı­ya ka­vuş­tuk­la­rı­nı be­lir­ten Gök­han Kent ‘Ku­rum­sal ya­pı­mız ile çok iyi ko­nu­ma gel­dik ve ama­cı­mız uzun va­de­li bir sü­reç so­nun­da çok da­ha iyi yer­ler­de ol­mak. Bu se­zon­da oluş­tur­du­ğu­muz genç kad­ro bü­yük bir mü­ca­de­le ver­di ve şam­pi­yon­luk şan­sı­nı bu ma­ça ka­dar ta­şı­dı.
Pa­zar gü­nü iki ta­kım açı­sın­dan da ka­der ma­çı oy­na­ya­ca­ğız. Ta­bi­ki evi­miz­de oy­na­ya­ca­ğı­mız bu ma­çı ka­za­na­rak şam­pi­yon­luk se­vin­çi­ni ya­şa­mak ve ya­şat­mak is­ti­yo­ruz. Bu­nun için­de sa­ha­da eli­miz­den ge­len mü­ca­de­le­yi ve­re­ce­ğiz. An­cak bu­nun bir spor ol­du­ğu­nu unut­ma­dan sa­ha için­de mü­ca­de­le­mi­zi so­nu­na ka­dar ve­re­ce­ğiz.
Os­man­cık Be­le­di­yes­por ola­rak sa­ha için­de fut­bol adı­na mü­ca­de­le­mi­zi ve­re­ce­ğiz an­cak mi­sa­fir ta­kı­mı­da en gü­zel şe­kil­de mi­sa­fir edip cen­til­men­ce kar­şı­la­yıp so­nu­cun­da da ay­nı gü­zel­lik­le gön­de­re­ce­ğiz. Bun­dan kim­se­nin şüp­he­si ol­ma­sın. De­di­ğim gi­bi bi­zim için bu kri­tik bir maç an­cak ke­sin­lik­le son maç de­ğil. Bu yıl ol­maz­sa önü­müz­de­ki yıl bu ku­rum­sal ya­pı­mız ile he­def­le­di­ği­miz şam­pi­yon­lu­ğa ula­şa­ca­ğı­mı­za ina­nı­yo­ruz. Ben iki ta­kı­mın­da sa­ha­da cen­til­men­ce bir mü­ca­de­le ve­re­ce­ği sa­kat­lı­ğın ve fut­bol dı­şı olay­la­rın ol­ma­ya­ca­ğı Ço­rum adı­na gü­zel bir maç ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum’ de­di.
Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por An­tre­nö­rü Şev­ket Çağ­la­yan ise iki ta­kı­mın­da bir se­zo­nun eme­ği­nin kar­şı­lı­ğı­nı al­mak için mü­ca­de­le ede­ce­ği zor bir maç ola­ca­ğı­nı söy­le­di. Çağ­la­yar bu se­zon ilk kez yük­sel­dik­le­ri 1. Kü­me’de Ço­rum’u BAL’da tem­sil et­mek için çık­tık­la­rı yol­da ilk he­def­le­ri olan şam­pi­yon­luk için ön­le­rin­de bir kri­tik maç kal­dı­ğı­nı söy­le­di. 
Os­man­cık Be­le­di­yes­por’un da ver­di­ği mü­ca­de­le ile bu­nu hak et­ti­ği­ni ve iki ta­kım­dan bi­ri­nin he­de­fi­ne ula­şa­ca­ğı­nı be­lir­ten Çağ­la­yan ‘Ta­bi­ki biz ka­za­nıp mut­lu so­na ulaş­mak is­ti­yo­ruz. An­cak ön­ce­li­ği­miz ala­ca­ğı­mız so­nuç­tan çok sa­kat­lık­sız ve fut­bol dı­şı gö­rün­tü­le­rin ol­ma­dı­ğı cen­til­men­ce bir mü­sa­ba­ka ol­ma­sı.
İki ta­kım­da oy­na­dı­ğı fut­bol ve al­dı­ğı so­nuç­lar­la gü­cü­nü gös­ter­di. So­nuç­ta bir ta­kım mut­lu so­na ula­şa­cak ve iki ta­kım­da bu­nun için mü­ca­de­le ede­cek­tir. Tek is­te­ği­miz fut­bo­lun sa­ha için­de baş­la­dı­ğı gi­bi 11-11 bit­me­si ve maç so­nun­da so­nuç ne olur­sa ol­sun iki ta­kı­mın­da sa­ha­dan sa­rı­la­rak bir­bir­li­re­ni kut­la­ya­rak ay­rıl­ma­sı’ de­di.
Şev­ket Çay­lak ce­za­lı Bu­rak dı­şın­da ek­sik fut­bol­cu­la­rı bu­lun­ma­dı­ğı­nı bu­gün ya­pa­cak­la­rı an­tren­man­la ha­zır­lık­la­rı­nı ta­mam­la­ya­rak cu­mar­te­si gü­nü Os­man­cık’a gi­de­rek kam­pa gi­re­rek ma­çı bek­le­ye­cek­le­ri­ni söy­le­di.