Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si Mil­let­ve­ki­li Ada­yı Meh­met Akif Aras, se­çim ça­lış­ma­la­rı­na Oğuz­lar da de­vam et­ti.
24 Ha­zi­ran se­çim­le­riy­le il­gi­li ça­lış­ma­la­rı­na ara­lık­sız ola­rak de­vam eden MHP 1. Sı­ra Mil­let­ve­ki­li Ada­yı Meh­met Akif Aras, Oğuz­lar da zi­ya­ret­ler­de bu­lun­du. Ka­mu Sen İl Tem­sil­ci­si Se­lim Ay­dın, Ül­kü Ocak­la­rı Baş­ka­nı Mu­ham­met Ya­vuz Ünal, Mil­let­ve­ki­li Ada­yı Al­per Bü­ker, Mil­let­ve­ki­li Aday Aday­la­rın­dan Ah­met Hat­tab İmal ile par­ti yö­ne­ti­ci­le­riy­le bir­lik­te Oğuz­lar’a gi­den Aras, par­ti­li­ler ta­ra­fın­dan coş­kuy­la kar­şı­lan­dı.

İl­çe Baş­ka­nı Mus­ta­fa Kol­ba­şı ve par­ti teş­ki­lat­la­rıy­la bir ara­ya ge­len Aras, ar­dın­dan da Em­ni­yet Amir­li­ği ve Dev­let Has­ta­ne­si’ni zi­ya­ret et­ti. 

İl­çe mer­ke­zin­de es­naf­la­rı zi­ya­ret eden Aras, va­tan­daş­lar­dan hem Cum­hur­baş­ka­nı aday­la­rı Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, hem de Cum­hur İt­ti­fa­kı­na ve par­ti­le­ri­ne oy ver­me­le­ri­ni is­te­di.
Ba­zı va­tan­daş Aras’a “Si­zi ve­kil gör­mek is­ti­yo­ruz. Ar­tık Ço­rum’un MHP’li bir ve­kil ta­ra­fın­dan mec­lis­te tem­sil edil­me­si­nin vak­ti gel­di. Ya­nı­nız­da­yız, des­tek­çi­ni­ziz” di­ye­rek des­tek­le­ri­ni di­le ge­tir­di­ler. (Ha­ber Mer­ke­zi)