HA­RUN AK­KA­YA
Ço­rum Be­le­di­yes­por’da kap­tan Oğuz­han’a çif­te dar­be. Tec­rü­be­li fut­bol­cu Er­zin­cans­por ma­çın­da gör­dü­ğü kır­mı­zı kart­la hem ce­za­lı du­ru­ma düş­tü hem­de ikin­ci gol se­vin­cin­de ka­fa­sı al­dı­ğı dar­be ile açıl­ma mey­da­na gel­di.
Ma­çın 65. da­ki­ka­sın­da Er­zin­cans­por’un go­lün­den son­ra ha­ke­mi gol ön­ce­sin­de­ki fa­ul ge­rek­çe­si ile iti­raz­dan sa­rı kart gö­ren Oğuz­han bu se­zon­ki dör­dün­cü kar­tı gör­dü­ğü için ce­za­lı du­ru­ma düş­tü ve çar­şam­ba gü­nü Pa­yass­por dep­las­ma­nın­da ta­kı­mın­da­ki ye­ri­ni ala­ma­ya­cak.


Kap­tan 70. da­ki­ka­da oyun­dan çık­tı ve ku­lü­be­de ma­çın bit­me­si­ni bek­le­di. 82. da­ki­ka­da Ya­kup Al­kan’ın go­lün­den son­ra tüm ar­ka­daş­la­rı ile tri­bün önün­de gol se­vin­ci­ne ka­tı­lan Oğuz­han bu se­vin­cin ar­ka­sın­dan ye­ni­den ku­lü­be­ye dön­dü­ğün­de eli­ni ka­fa­sı­na at­tı­ğın­da ka­nı gör­dü. Ka­fa­sın­da açıl­ma mey­da­na ge­len Oğuz­han’a he­men bir tam­pon ile mü­da­he­le edil­di ve ma­çın ka­lan bö­lü­mün­de ku­lü­be­de bü­yük bir he­ye­can için­de ma­çın bi­tiş dü­dü­ğü­nü bek­le­di.