FA­TİH BAT­TAR

CHP İl Ge­nel Mec­lis üye­si Av. Bur­çin Sol­maz Po­lat, dün par­ti bi­na­sın­da bir ba­sın top­lan­tı­sı dü­zen­le­ye­rek, mil­let­ve­ki­li aday aday­lı­ğı­nı açık­la­dı.

Tür­ki­ye’nin için­de bu­lun­du­ğu hak­sız­lık, hu­kuk­suz­luk ve ada­let­siz­li­ğe dur de­mek için aday ada­yı ol­du­ğu­nu be­lir­ten Po­lat, par­ti­si adı­na so­rum­lu­luk al­dı­ğı­nı ve aday ada­yı ol­ma­ya ka­rar ver­di­ği­ni söy­le­di.
24 Ha­zi­ran se­çim­le­rin­den inanç­la­rı­nın tam ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Po­lat, inan­ma­la­rı ha­lin­de ba­şa­rı­yı ya­ka­la­ya­bi­le­cek­le­ri­ni ak­tar­dı.

Bu se­çim­de ge­çen se­çim­de san­dı­ğa git­me­yen­le­ri ik­na et­me­le­ri ha­lin­de ik­ti­dar ola­bi­le­cek­le­ri­ni kay­de­den Po­lat; “16 Ni­san re­fe­ran­du­mun­da tam 8 mil­yon ki­şi san­dı­ğa git­me­di. Ço­rum’da ise 33 bin ki­şi git­me­di. Ya­ni sa­de­ce san­dı­ğa git­me­yen­le­ri ik­na ede­bi­lir­sek bu dü­zen de­ği­şir.” de­di.