‘15 yılda Çorum'da 557 milyon TL mazot ve gübre desteği verdik'

AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Ah­met Sa­mi Cey­lan, 16 yıl­lık AK Par­ti hü­kü­met­le­ri dö­ne­min­de ta­rım­da ya­pı­lan atı­lım­lar ve des­tek­le­me­ler hak­kın­da açık­la­malarda bulundu

‘15 yılda Çorum'da 557 milyon TL  mazot ve gübre desteği verdik'

AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Ah­met Sa­mi Cey­lan, 16 yıl­lık AK Par­ti hü­kü­met­le­ri dö­ne­min­de ta­rım­da ya­pı­lan atı­lım­lar ve des­tek­le­me­ler hak­kın­da yap­tı­ğı açık­la­ma­da; Ço­rum'da 2017 yı­lın­da 45 mil­yon TL ol­mak üze­re, 2003-2017 yıl­la­rı ara­sın­da top­lam da 557 mil­yon TL ma­zot ve güb­re des­te­ği öde­me­si ya­pıl­dı­ğı­nı söy­le­di.

Mil­li Ta­rım Pro­je­si ile 2018 yı­lın­da Hav­za Baz­lı Des­tek­le­me Mo­de­li kap­sa­mın­da des­tek­le­nen ürün­le­ri ye­tiş­ti­ren üre­ti­ci­le­rin kul­lan­dı­ğı ma­zo­tun ya­rı­sı­nın des­tek ola­rak ve­ril­me­ye baş­lan­dı­ğı­nı be­lir­ten Cey­lan; "Bu mo­de­le gö­re, hu­bu­bat gru­bu ürün­ler için de­ka­ra or­ta­la­ma 6 lit­re tü­ke­ti­mi esas alı­nır­ken, çel­tik için 20 lit­re, ay­çi­çe­ği için 7 lit­re, da­ne mı­sır ve pa­ta­tes için 10 lit­re tü­ke­ti­mi esas alın­mış­tır. Yıl için­de­ki or­ta­la­ma ma­zot fi­ya­tı ve ürü­ne gö­re ma­zot tü­ke­ti­mi baz alı­na­rak, de­ka­ra bi­rim ma­zot des­te­ği he­sap­lan­mak­ta­dır. Üre­ti­ci­nin Çift­çi Ka­yıt Sis­te­mi­ne ka­yıt­lı ara­zi var­lı­ğı ve ürü­nü­nü dik­ka­te ala­rak bi­rim des­tek mik­ta­rı­na gö­re de üre­ti­ci­mi­ze ma­zot des­tek­le­me öde­me­si ya­pı­yo­ruz. Bu doğ­rul­tu­da 2017 yı­lı için çift­çi­le­ri­mi­ze lit­re ba­şı­na 2,35 TL ma­zot des­te­ği öden­miş olup bu sa­ye­de ma­zo­tun lit­re­si 2,35 TL.'ye mal ol­muş­tur." de­di. 


SER­Tİ­Fİ­KA­LI TO­HU­MA 22 MİL­YON TL DES­TEK
Ser­ti­fi­ka­lı to­hum, fi­de ve fi­dan üre­ti­mi ya­pan ve kul­la­nan üre­ti­ci­le­re de 22 mil­yon TL des­tek sağ­la­dık­la­rı­nı di­le ge­ti­ren Cey­lan, AK Par­ti hü­kü­met­le­ri ile ser­ti­fi­ka­lı to­hum se­fer­ber­li­ği baş­la­tıl­dı­ğı­nı be­lir­te­rek; "Tür­ki­ye ar­tık to­hum it­hal eden ül­ke de­ğil, to­hum ih­raç eden ül­ke ko­nu­mu­na gel­miş­tir Bu ça­lış­ma­lar kap­sa­mın­da Bit­ki­sel üre­tim­de ve­rim­li­lik ve ka­li­te­nin ar­tı­rıl­ma­sı ama­cıy­la; 2005 yı­lın­dan bu ya­na ser­ti­fi­ka­lı to­hum kul­la­nım des­te­ği, bu to­hum­la­rı üre­ten ku­ru­luş­la­ra da 2008 yı­lın­dan iti­ba­ren ser­ti­fi­ka­lı to­hum üre­tim des­te­ği öde­me­si ya­pıl­mak­ta­dır. Bu kap­sam­da top­lam 1,4 Mil­yar TL des­tek­le­me öde­me­si ya­pıl­mış­tır. İli­miz­de de 2017 yı­lın­da 4.4 Mil­yon TL top­lam­da da 22 Mil­yon TL Ser­ti­fi­ka­lı To­hum ve Fi­dan des­te­ği ve­ril­miş­tir. Ya­pı­lan des­tek­le­me­ler sa­ye­sin­de to­hum üre­ti­mi 145 Bin ton­dan 958 bin to­na, fi­dan üre­ti­mi de 4 Mil­yon adet­ten 138 Mil­yo­na ulaş­mış, ser­ti­fi­ka­lı to­hum üre­ti­mi 1.800 to­na, ser­ti­fi­ka­lı fi­dan üre­ti­mi ise 60 bin  ade­te yük­sel­miş­tir" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
YORUMLAR
gurbetçi
gurbetçi - 4 yıl Önce

BİRDE SURİYELİLERE YAPTIĞINIZ DESTEĞİ SÖYLEYİN

SIRADAKİ HABER