Bağcı da sahaya indi

23, 24, 25. Dö­nem Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Ca­hit Bağ­cı, se­çim ça­lış­ma­la­rı­na ka­tıl­mak ve kat­kı ver­mek için Ço­rum’a gel­di. 

Bağcı da sahaya indi

23, 24, 25. Dö­nem Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Ca­hit Bağ­cı, se­çim ça­lış­ma­la­rı­na ka­tıl­mak ve kat­kı ver­mek için Ço­rum’a gel­di. 

Ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, ilk ola­rak Os­man­cık Se­çim Ko­or­di­nas­yon Mer­ke­zi­ni zi­ya­ret eden Bağ­cı, İl­çe Baş­ka­nı Hak­kı Gün­gör ve il­çe yö­ne­ti­mi ta­ra­fın­dan kar­şı­lan­dı. Mil­let­ve­ki­li ada­yı Oğuz­han Ka­ya, Bağ­cı’nın zi­ya­re­tin­den son de­re­ce mem­nun kal­dık­la­rı­nı be­lirt­ti. 

Bağ­cı, bu­ra­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da; “Bi­zim şe­ref­le, onur­la yap­tı­ğı­mız mil­le­te hiz­met gö­re­vi­ni, bay­ra­ğı uzun yıl­lar bir­lik­te omuz omu­za ça­lış­tı­ğı­mız teş­ki­lat­tan bir kar­de­şi­mi­ze dev­ret­mek bi­zim için de bü­yük bir mem­nu­ni­yet. Biz ba­ki ka­la­nın ma­kam­lar de­ğil, kol­tuk­lar ol­du­ğu­nu bi­li­riz. Önem­li olan mil­le­tin du­ası­nı al­mak, gök kub­be­de hoş bir sa­da bı­ra­ka­bil­mek, her da­im iyi anıl­mak­tır.” de­di.

Ca­hit Bağ­cı ve Oğuz­han Ka­ya, il­çe SKM ta­ra­fın­dan be­lir­le­nen prog­ram çer­çe­ve­sin­de Es­naf ve Sa­natkârlar Oda­sı, Şo­för­ler ve Nak­li­ye­ci­ler Ko­ope­ra­ti­fi, Es­naf Ke­fa­let Ko­ope­ra­ti­fi, Os­man­cık MYO ve bir teks­til fab­ri­ka­sı­nı zi­ya­ret et­ti­ler. Se­çim­le­rin öne­mi­ne de­ği­ne­rek Cum­hur­baş­ka­nı ada­yı Re­cep Tay­yip Er­do­ğan ve AK Par­ti’ye des­tek is­te­di­ler. (Ha­ber Mer­ke­zi)

Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2018, 18:15
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER