Bahabey’de esnaf ziyareti

AK Par­ti Mil­let­ve­ki­li Ada­yı Se­rap Yıl­dı­rım, AK Par­ti İl Ka­dın Kol­la­rı Baş­ka­nı Mer­yem De­mir, yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri ve ma­hal­le teş­ki­la­tı ile bir­lik­te Ba­ha­bey Cad­de­si’nde es­naf zi­ya­ret­le­ri ger­çek­leş­tir­di.

Bahabey’de esnaf ziyareti

AK Par­ti Mil­let­ve­ki­li Ada­yı Se­rap Yıl­dı­rım, AK Par­ti İl Ka­dın Kol­la­rı Baş­ka­nı Mer­yem De­mir, yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri ve ma­hal­le teş­ki­la­tı ile bir­lik­te Ba­ha­bey Cad­de­si’nde es­naf zi­ya­ret­le­ri ger­çek­leş­tir­di.

Es­na­fın Ra­ma­zan ayı­nı kut­la­yan Mil­let­ve­ki­li Ada­yı Se­rap Yıl­dı­rım, par­ti­si için de des­tek is­te­di. Es­naf­la­rın ken­di­le­ri için çok önem­li ol­du­ğu­nu ifa­de eden Yıl­dı­rım, se­çim­le­re kı­sa bir za­man kal­dı­ğı­nı, bu sü­reç­te AK Par­ti’nin ba­şa­rı­sı için ge­ce gün­düz ça­lış­tık­la­rı­nı söy­le­di. 

AK Par­ti ik­ti­da­rı bo­yun­ca eko­no­mi­yi dört kat bü­yüt­tük­le­ri­ni, ih­ra­ca­tın da ön­ce­si­ne oran­la çok da­ha hız­lı ge­liş­ti­ği­ni söy­le­di. Yıl­dı­rım, “Mil­le­ti­mi­zin kur­du­ğu ve hü­kü­met ol­ma yet­ki­si ver­di­ği AK Par­ti, va­tan­daş­la­rı­mı­zın ema­ne­ti­ni omuz­la­rın­da ta­şı­ma­nın so­rum­lu­lu­ğu ve bi­lin­ciy­le Ço­rum ' da ça­lış­ma­la­rı­nı ara ver­me­den de­vam et­mek­te­dir. Hiz­met­le­ri­miz de­vam ede­cek, şevk de­vam ede­cek. Bu ta­bi ki si­zin des­te­ği­niz­le ola­cak. He­pi­miz gü­cü­müz yet­ti­ği ka­dar kom­şu­la­rı­mı­za, ar­ka­daş­la­rı­mı­za, çev­re­miz­de­ki in­san­la­ra hiz­me­ti­mi­zi an­la­ta­ca­ğız. AK Par­ti’nin ne­ler ya­pa­ca­ğı­nı an­la­ta­ca­ğız.” di­ye ko­nuş­tu.(Ha­ber Mer­ke­zi)

Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2018, 11:26
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER