Bayat’ta birlik iftarı

Ba­yat Be­le­di­ye­si, yak­la­şık 600 ki­şi­nin ka­tı­lı­mı ile if­tar prog­ra­mı dü­zen­le­di. 

Bayat’ta birlik iftarı

Ba­yat Be­le­di­ye­si, yak­la­şık 600 ki­şi­nin ka­tı­lı­mı ile if­tar prog­ra­mı dü­zen­le­di. 
Be­le­di­ye Sa­lo­nu’nda ger­çek­leş­ti­ri­len if­tar prog­ra­mı­na AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­kil­le­ri Sa­lim Us­lu, Ah­met Sa­mi Cey­lan, AK Par­ti 2.sı­ra mil­let­ve­ki­li ada­yı Oğuz­han Ka­ya, AK Par­ti 3.sı­ra mil­let­ve­ki­li ada­yı Erol Ka­vun­cu, Ba­yat Kay­ma­ka­mı Oğuz­han Ocak, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ek­rem Ün­lü, AK Par­ti Ba­yat İl­çe Baş­ka­nı Fa­tih Bal­cı­oğ­lu, il ge­nel mec­lis üye­le­ri, be­le­di­ye mec­lis üye­le­ri, bü­rok­rat­lar, da­ire amir­le­ri, si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı­nın tem­sil­ci­le­ri ve va­tan­daş­lar ka­tıl­dı.

İf­tar prog­ra­mın­da bir ko­nuş­ma ya­pan Ba­yat Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ek­rem Ün­lü, her za­man halk­la be­ra­ber ol­ma­yı ken­di­le­ri­ne şi­ar edin­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek; “Çün­kü in­sa­nı ya­şat ki dev­let ya­şa­sın di­yen zih­ni­ye­tin men­su­bu ola­rak bu­ra­da­yız. Biz­ler kim­se­siz­ler ki­mi ol­mak için bu­ra­da­yız. Hal­kı­mız­la bir­lik­te yol yü­rü­me­ye de­vam ede­ce­ğiz. Ne olur­sa ol­sun bir ve be­ra­ber ol­ma­ya de­vam ede­ce­ğiz. Hep bir­lik­te güç­lü ol­duk, güç­lü ol­ma­ya de­vam ede­ce­ğiz” de­di.Ba­yat Be­le­di­ye­si ola­rak alt ya­pı ve üst ya­pı ya­tı­rım­la­rı­nın ya­nı sı­ra sos­yal be­le­di­ye­ci­li­ğe de önem ver­dik­le­ri­nin al­tı­nı çi­zen Ün­lü, halk­la if­tar ya­par­ken di­ğer ta­raf­tan kim­se­siz in­san­la­rı da unut­ma­dık­la­rı­nın al­tı­nı çiz­di. İl­çe­de ya­şa­yan 350 ai­le­ye her gün if­tar­da ve sa­hur­da sı­cak ye­mek ver­dik­le­ri­ni ha­tır­la­tan Baş­kan Ün­lü, Ba­yat­lı es­naf­lar­la kim­se­siz­le­re sa­hip çık­tık­la­rı­nı ve bun­dan do­la­yı mut­lu ol­duk­la­rı­nı di­le ge­tir­di.

KA­VUN­CU: “24 HA­Zİ­RAN DÖ­NÜM NOK­TA­SI OLA­CAK”
Ba­yat Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ek­rem Ün­lü’nün ko­nuş­ma­sı­nın ar­dın­dan kür­sü­ye ge­len AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Ada­yı Erol Ka­vun­cu 24 Ha­zi­ran se­çim­le­ri­nin öne­mi­ne dik­kat çe­ke­rek, “24 Ha­zi­ran bir dö­nüm nok­ta­sı ola­cak. Bir yan­da  Ame­ri­ka, Rus­ya ve za­lim­ler, di­ğer ta­raf­ta Tür­ki­ye, Ço­rum ve Ba­yat. 24 Ha­zi­ran’da bu­nu oy­la­ya­ca­ğız. Üm­me­tin umu­du Tür­ki­ye’de ve ge­ne üm­me­tin umu­du AK Par­ti ik­ti­da­rı 16 yıl­dır de­vam eden ta­rih ya­zan, is­tik­rar sür­sün Tür­ki­ye bü­yü­sün mü is­te­ye­ce­ğiz? Ço­ru­mu­muz mu ka­za­na­cak, mem­le­ke­ti­miz hiz­me­te do­ya­cak mı? Yok­sa kö­şe ba­şın­da el avuç aç­mış bek­le­yen za­lim­ler mi ka­za­na­cak? Bu­nun ka­ra­rı­nı 24 Ha­zi­ran’da ve­re­ce­ğiz.” de­di
KA­YA: “24 HA­Zİ­RAN’DA BA­YAT’TA GÜÇ­LÜ BİR DES­TEK İS­Tİ­YO­RUZ”
AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Ada­yı Oğuz­han Ka­ya ise ko­nuş­ma­sın­da Ba­yat’ın 16 yıl­dır AK Par­ti ve Cum­hur­baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’a güç­lü bir des­tek ver­di­ği­ni be­lir­te­rek; “Ba­yat AK Par­ti’yi an­la­mış, AK Par­ti’de Ba­yat’ı an­la­mış­tır.” de­di
24 Ha­zi­ran se­çim­le­rin­de de yi­ne güç­lü bir des­tek bek­le­dik­le­ri­ni be­lir­ten Ka­ya; “Ço­rum için ve tüm il­çe­le­ri için ne ge­re­ki­yor­sa he be­ra­ber bir­lik­te ça­lı­şa­rak ba­şa­ra­ca­ğız. Siz­le­re böl­ge­ni­ze bir şans mil­let­ve­ki­li ada­yı­nız var par­ti­li, par­ti­siz bu­gü­ne ka­dar baş­ka par­ti­le­re oy ver­miş her­ke­sin Erol Ka­vun­cu ho­ca­mı­zın ha­tı­rı­na, li­de­ri­miz Re­cep Tay­yip Er­do­ğan des­tek­le­ri­ni­zi bek­li­yo­rum. İn­şal­lah 24 Ha­zi­ran’da Ba­yat’tan güç­lü çı­ka­ca­ğız” di­ye ko­nuş­tu

CEY­LAN: “BİR­LİK VE BE­RA­BER­LİK ZA­MA­NI”
Oğuz­han Ka­ya’dan son­ra bir ko­nuş­ma ya­pan AK Par­ti Mil­let­ve­ki­li Ah­met Sa­mi Cey­lan ise 24 Ha­zi­ran’ı  de­mok­ra­si bay­ra­mı ola­rak kut­la­ya­cak­la­rı­nı söy­le­di. 
Ko­nuş­ma­sın­da bir­lik ve be­ra­ber­lik vur­gu­su ya­pan Cey­lan; “Tür­ki­ye ola­rak zor gün­ler­den ge­çi­ri­yo­ruz. Bu zor gün­ler­de bir­lik ve be­ra­ber­li­ği­mi­zi ser­gi­le­mek du­ru­mum­da­yız. Ba­yat’ta gör­dü­ğü­müz bu gü­ze­li tüm il­çe­le­ri­miz­le be­ra­ber 81 il­de de sa­pa­sağ­lam dim­dik ayak­ta bu­lun­mak du­rum­da­yız. Bir­bi­ri­mi­ze kar­şı olan sev­gi bağ­la­rı­mı­zı ar­tı­ra­ca­ğız, da­ha hoş­gö­rü­lü, kar­deş­lik bağ­la­rı­mı­zı kuv­vet­len­di­re­lim. Mü­ba­rek gün­ler­de Al­lah Teâla ül­ke­mi­ze atı­lan fit­ne to­hum­la­rın­dan biz­le­ri ko­ru­sun. İn­şal­lah Ra­ma­zan Bay­ra­mı’ndan son­ra, 24 Ha­zi­ran de­mok­ra­si bay­ra­mı­nı hep bir­lik­te kut­la­ya­ca­ğız” şek­lin­de ko­nuş­tu      


 

US­LU: “TÜR­Kİ­YE ME­CAL­SİZ BI­RA­KIL­MAK İS­TE­Nİ­YOR”
Son ola­rak if­tar prog­ra­mın­da bir ko­nuş­ma ya­pan AK Par­ti Ço­rum mil­let­ve­ki­li Sa­lim Us­lu ise, is­tik­rar vur­gu­su yap­tı. Gü­zel gün­le­rin de­va­mı­nın is­tik­ra­ra bağ­lı ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­ren Us­lu, eko­no­mik ve si­ya­si is­tik­ra­rın öne­mi­ne dik­kat çek­ti.Ül­ke­de eko­no­mik is­tik­rar ol­ma­dı­ğı tak­dir­de  Tür­ki­ye’nin na­mer­de muh­taç ola­ca­ğı­nı kay­de­den Us­lu, “Si­ya­si is­tik­rar ol­maz­sa o za­man­da beş asır bo­yun­ca ale­me ni­zam ver­miş ve beş asır bo­yun­ca ade­ta bir ba­rış me­de­ni­ye­ti kur­muş ül­ke­miz son yüz­yıl­da ale­me ni­zam ver­mek is­te­yen kü­re­sel güç­le­rin et­ki­siy­le me­cal­siz bı­ra­kı­lı­rız. Tür­ki­ye’nin me­cal­siz kal­ma­sı de­mek hem ya­şa­dı­ğı­mız coğ­raf­ya da hem dün­ya­da zul­mün de­vam et­me­si an­la­mı­na ge­lir. Su­ri­ye’de Türk­men­le­re ya­pı­lan zu­lüm de­vam edi­yor. Do­ğu Tür­kis­tan’da zu­lüm de­vam edi­yor. Fi­lis­tin’de zu­lüm de­vam edi­yor. Bir ol­mak, iri ol­mak, di­ri ol­mak, sa­de­ce si­ya­se­ten söy­len­miş söz de­ğil­dir. Tür­ki­ye güç­lü olur­sa Tür­ki­ye’nin güç­len­me­si­ni is­te­me­yen­ler Tür­ki­ye’nin güç­lü ol­ma­sın­dan kor­ku­yor­lar. On­la­rın ge­tir­dik­le­ri dü­zen yı­kı­la­cak. Bü­tün dün­ya maz­lum­la­rı hu­zur içe­ri­sin­de olur. Bü­tün dün­ya maz­lum­la­rı zu­lüm­den kur­tul­muş olur. Hiz­met­le­ri­miz de­vam edi­yor. Tı­mar­lı Su­la­ma­ya uğ­ra­dık 187 km’lik bir ala­nı Ba­yat-İs­ki­lip-Uğur­lu­dağ il­çe­le­ri­mi­zin bü­tün top­rak­la­rı­nı suy­la be­re­ket­len­di­re­ce­ğiz o ça­lış­ma­mız hız­la sü­rü­yor. Ge­lir­ken Ba­yat’ta de­vam eden ça­lış­ma­la­rı ye­rin­de in­ce­le­dik. Ça­lış­ma­lar ek­sil­me­den de­vam ede­cek. Ye­ni isim­ler ye­ni kad­ro­lar ve ye­ni hiz­met­ler­le kar­şı kar­şı­ya ka­la­ca­ğız. Ama bir so­run var o so­run­da Tür­ki­ye’nin pa­ça­la­rı­nın tu­tun­muş Tür­ki­ye’yi yo­lun­dan alı koy­mak is­te­yen­ler var. Tür­ki­ye’yi li­me li­me böl­mek is­te­yen­ler var. Bun­la­ra fır­sat ver­me­ye­ce­ğiz. Ge­rek ra­ma­zan ön­ce­si ve son­ra­sı yi­ne siz­ler­le bir­lik­te ol­ma­ya de­vam ede­ce­ğiz. Bun­dan ön­ce bi­li­yo­ruz ya­pı­lan hiz­met­le­ri hep tak­tir et­ti­niz ve is­tik­rar bo­zul­ma­sın is­te­di­niz. Bu­nun için­de cö­mert­çe AK Par­ti’ye oyu­nu­zu ve­re­rek AK Par­ti’yi des­tek­le­di­niz. Sa­de­ce AK Par­ti’yi des­tek­le­mek­le kal­ma­dı­nız, ay­nı za­man­da Tür­ki­ye’nin bö­lün­me­si­ni me­cal­siz bı­ra­kıl­ma­sı­nı is­te­mi­yo­ruz. İs­tik­rar­sız­laş­tı­rıl­ma­sı­nı is­te­mi­yo­ruz de­di­niz. Bu yüz­den Ba­yat’a mü­te­şek­ki­riz. Ama bi­le­si­niz ki yüz yıl­lık he­sap­lar ye­ni­den gö­rül­me­ye baş­lan­dı, iş­te bu nok­ta­da bir­bi­ri­miz­le bir­li­ği­mi­zi, dir­li­ği­mi­zi ar­tır­mak. Bir ol­mak, iri ol­mak di­ri ol­mak zo­run­da­yız.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER