‘Bütün askeri antlaşmalar iptal edilmeli’

Emek Par­ti­si İl Baş­ka­nı Ca­fer Gök­men, ABD’nin Tel Aviv’de bu­lu­nan Bü­yü­kel­çi­li­ği­ni bir kan gö­lü eş­li­ğin­de Ku­düs’e ta­şı­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Fi­lis­tin­li­ler’in ulu­sal hak­la­rı­nı ta­lep et­mek için dü­zen­le­di­ği gös­te­ri­le­re, kur­şun yağ­mu­ruy­la kar­şı­lık ve­ren İs­ra­il, im­za at­tı­ğı kat­li­am­la­ra bir ye­ni­si­ni ek­le­di. Ara­la­rın­da ço­cuk­la­rın da ol­du­ğu on­lar­ca Fi­lis­tin­li kat­le­dil­di, bi­ni aş­kın ki­şi ya­ra­lan­dı” de­di.

‘Bütün askeri antlaşmalar iptal edilmeli’

Emek Par­ti­si İl Baş­ka­nı Ca­fer Gök­men, ABD’nin Tel Aviv’de bu­lu­nan Bü­yü­kel­çi­li­ği­ni bir kan gö­lü eş­li­ğin­de Ku­düs’e ta­şı­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Fi­lis­tin­li­ler’in ulu­sal hak­la­rı­nı ta­lep et­mek için dü­zen­le­di­ği gös­te­ri­le­re, kur­şun yağ­mu­ruy­la kar­şı­lık ve­ren İs­ra­il, im­za at­tı­ğı kat­li­am­la­ra bir ye­ni­si­ni ek­le­di. Ara­la­rın­da ço­cuk­la­rın da ol­du­ğu on­lar­ca Fi­lis­tin­li kat­le­dil­di, bi­ni aş­kın ki­şi ya­ra­lan­dı” de­di.

Bü­tün dün­ya­nın gö­zü önün­de ce­re­yan eden olay­lar­da maz­lum Fi­lis­tin hal­kı­nın ölü ve ya­ra­lı­la­rı­nı ta­şır­ken açı­lış tö­re­ni­ne ka­tıl­mak için İs­ra­il’e ge­len em­per­ya­list şef­ler ve iş­bir­lik­çi­le­ri­nin utan­ma­dan ka­me­ra­la­ra gü­lü­cük­ler saç­tı­ğı­nı kay­de­den Gök­men, açık­la­ma­sın­da şu gö­rüş­le­re yer ver­di:

“Böl­ge halk­la­rı ve in­san­lık el­bet­te bu kan­lı gü­nü ve Fi­lis­tin hal­kı­na re­va gö­rü­len zul­mü unut­ma­ya­cak. Er­do­ğan-AKP hü­kü­me­ti ise ka­rar için ‘yok hük­mün­de­dir’ de­mek­le bir­lik­te so­mut bir tek adım at­ma­ya­rak ade­ta kat­li­amın se­yir­ci­si ol­du. Oy­sa gün süs­lü laf­lar­la ze­va­hi­ri kur­ta­ra­cak gün de­ğil­dir!

Atıl­ma­sı ge­re­ken adım­lar so­mut ve net­tir:

ABD ve İs­ra­il ile bü­tün as­ke­ri ant­laş­ma­lar der­hal ip­tal edil­me­li­dir. İs­ra­il ile tank ve si­lah mo­der­ni­zas­yo­nu­na da­ir bü­tün ant­laş­ma­lar yır­tı­lıp çö­pe atıl­ma­lı­dır. ABD ve İs­ra­il ile bü­tün iki­li ant­laş­ma­lar don­du­rul­ma­lı ve eko­no­mik iliş­ki­ler as­kı­ya alın­ma­lı­dır.
Bü­tün em­per­ya­list­ler­le bir­lik­te böl­ge ge­ri­ci­lik­le­ri Or­ta­do­ğu'dan çe­kil­me­li, böl­ge­nin ge­le­ce­ği­ne halk­lar ka­rar ver­me­li­dir.

Fi­lis­tin hal­kı ka­dar, böl­ge­nin ezi­len di­ğer halk­la­rı­nın da Tür­ki­ye’den at­ma­sı­nı is­te­dik­le­ri adım bu­dur. Ak­si hal­de, ka­pı önü ba­sın top­lan­tı­la­rın­da efe­le­nip ka­pı ar­ka­sın­da pa­zar­lık­la­ra gi­ri­şen­le­rin halk nez­din­de ye­ri yok­tur.

Par­ti­miz, Fi­lis­tin hal­kı­nın hak­lı mü­ca­de­le­si­nin ya­nın­da­dır. Fi­lis­tin hal­kı­na yö­ne­lik bar­bar­ca sal­dı­rı­la­rın son bul­ma­sı için baş­ta iş­çi sı­nı­fı­mız ol­mak üze­re bü­tün hal­kı­mı­zı Fi­lis­tin hal­kıy­la da­ya­nış­ma­ya ve her yer­de kan­lı sal­dı­rı­la­rı pro­tes­to et­me­ye ça­ğı­rı­yo­ruz.” (Ha­ber Mer­ke­zi)

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2018, 11:49
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER