‘Büyük ve güçlü Türkiye idealinin güçlenmesi için çalışacağım’

Gör­me en­gel­li ta­rih öğ­ret­me­ni Re­sul Par­ti­ci, AK Par­ti’den mil­let­ve­ki­li aday ada­yı ol­du.

‘Büyük ve güçlü Türkiye idealinin  güçlenmesi için çalışacağım’

FA­TİH AK­BAŞ
Gör­me en­gel­li ta­rih öğ­ret­me­ni Re­sul Par­ti­ci, AK Par­ti’den mil­let­ve­ki­li aday ada­yı ol­du.

Re­sul Par­ti­ci AK Par­ti İl Bi­na­sın­da dü­zen­le­di­ği ba­sın top­lan­tı­sın­da mil­let­ve­ki­li aday aday­lı­ğı­nı açık­la­dı. 

Ko­nuş­ma­sı­na ken­di­si hak­kın­da bil­gi ve­ren baş­la­yan Re­sul Par­ti­ci, “Do­ğuş­tan gör­me en­gel­li­yim. İlk, or­ta ve li­se yıl­la­rı­mı Ço­rum'da ta­mam­la­dım. Kı­rık­ka­le Üni­ver­si­te­si'nin Ta­rih ve Sos­yo­lo­ji bö­lüm­le­rin­den me­zun ol­dum. Şu an­da Kı­rık­ka­le Üni­ver­si­te­si Sos­yal Bi­lim­ler Ens­ti­tü­sü Sos­yo­lo­ji Ana bi­lim da­lın­da yük­sek li­sans yap­mak­ta­yım. Ay­rı­ca li­se­de Ta­rih öğ­ret­me­ni ola­rak gö­rev ya­pı­yo­rum” de­di. 

En­ge­li­ni hiç­bir za­man ken­dim­de bir ek­sik­lik ola­rak gör­me­di­ği­ni ve yal­nız­ca fi­zik­sel bir far­kım ola­rak dü­şün­dü­ğü­nü kay­de­den Par­ti­ci, “En­gel­li kar­deş­le­ri­min ya­şam­la­rın­da ya­pı­lan ve ya­pıl­ma­ya ça­lı­şı­lan iyi­leş­tir­me ha­re­ket­le­ri­nin her za­man için­de ol­dum, ol­ma­ya da de­vam edi­yo­rum. Ken­di­me ‘in­sa­nı ya­şat ki dev­let ya­şa­sın’ gö­rü­şü­nü be­nim­se­ye­rek en­gel­li bi­rey­le­rin ka­za­nım el­de et­me­le­rin­de­ki yü­rüt­tük­le­ri onur­lu mü­ca­de­le­nin içe­ri­sin­de yer al­dım” de­di.

Par­ti­ci, ko­nuş­ma­sı­nın de­va­mın­da şu ifa­de­le­ri kul­lan­dı: “En­gel­li bir kar­de­şi­niz ola­rak her za­man mey­dan­lar­da hal­kı­mız­la iç içe bu­lu­na­ca­ğım ve hal­kı­mı­zın dert­le­ri­ne or­tak ola­ca­ğım. Var olan so­run­la­rın çö­zü­mü nok­ta­sın­da elim­den ge­len tüm gay­re­ti gös­te­re­ce­ğim. Bü­yük ve güç­lü Tür­ki­ye ide­ali­nin da­ha da güç­len­me­si adı­na 2023 he­def­le­ri­ne ulaş­mak için en­gel­li-en­gel­siz, genç-ye­tiş­kin, ka­dın-er­kek de­me­den hep bir­lik­te ça­lı­şa­ca­ğız. Bu­na en­gel olan­la­ra da hep bir­lik­te kar­şı ko­ya­ca­ğız.”
Par­ti­ci ko­nuş­ma­sı­nın ar­dın­dan aday aday­lı­ğı di­lek­çe­si­ni AK Par­ti İl Baş­kan Yar­dım­cı­sı Eyüp As­lan’a tes­lim et­ti.

Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2018, 11:29
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER