Ceylan, esnaf ve vatandaşla sohbette

AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li ve 1. Sı­ra Ada­yı Ah­met Sa­mi Cey­lan, ön­ce­ki ak­şam par­ti bi­na­sın­da teş­ki­lat bu­luş­ma­sın­dan son­ra es­naf zi­ya­ret­le­ri yap­tı, genç­ler ve va­tan­daş­lar­la soh­bet et­ti.

Ceylan, esnaf ve  vatandaşla sohbette

AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li ve 1. Sı­ra Ada­yı Ah­met Sa­mi Cey­lan, ön­ce­ki ak­şam par­ti bi­na­sın­da teş­ki­lat bu­luş­ma­sın­dan son­ra es­naf zi­ya­ret­le­ri yap­tı, genç­ler ve va­tan­daş­lar­la soh­bet et­ti.
Ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, Mil­let­ve­ki­li Cey­lan, ika­met et­ti­ği Gü­la­bi­bey Ma­hal­le­si sı­nır­la­rın­da es­naf zi­ya­ret­le­ri yap­tı. Es­na­fın hal ve ha­tı­rı­nı so­ran Cey­lan, park­ta oy­na­yan ço­cuk­la­rı sev­di, genç­ler­le has­bı­hal et­ti.
Va­tan­daş­lar­la da ayak üs­tü gö­rü­şen Cey­lan, ma­hal­le sa­kin­le­ri­nin yo­ğun il­gi­siy­le kar­şı­laş­tı.(Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
YORUMLAR
çorumlu
çorumlu - 5 yıl Önce

göstermelik davranışlar bunlar. biz bunları yemiyoruz artık.

SIRADAKİ HABER