CHP’den Soylu’ya tepki

CHP Ço­rum İl Teş­ki­la­tı da İçiş­le­ri Ba­ka­nı Sü­ley­man Soy­lu'nun, "Va­li­le­re, CHP il baş­kan­la­rı­nı bun­dan son­ra şe­hit ce­na­ze­le­rin­de pro­to­ko­le al­ma­yın ta­li­ma­tı ver­dim" söz­le­ri­ne tep­ki gös­ter­di.

CHP’den Soylu’ya tepki

FA­TİH BAT­TAR
CHP Ço­rum İl Teş­ki­la­tı da İçiş­le­ri Ba­ka­nı Sü­ley­man Soy­lu'nun, "Va­li­le­re, CHP il baş­kan­la­rı­nı bun­dan son­ra şe­hit ce­na­ze­le­rin­de pro­to­ko­le al­ma­yın ta­li­ma­tı ver­dim" söz­le­ri­ne tep­ki gös­ter­di.
Ko­nu ile il­gi­li par­ti bi­na­sın­da bir ba­sın top­lan­tı­sı dü­zen­le­yen CHP İl Baş­ka­nı Ha­san Eray Tü­fek­çi, İçiş­le­ri Ba­ka­nı Sü­ley­man Soy­lu’nun so­rum­suz ve had­siz bir açık­la­ma yap­tı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Şe­hit­le­ri­miz ara­sın­da ay­rım ya­pan an­la­yış, şim­di de şe­hit ce­na­ze­le­ri üze­rin­den mil­le­ti böl­mek pe­şin­de­dir. Şe­hit­le­ri­miz si­ya­si par­ti­le­rin de­ğil mil­le­ti­mi­zin ev­lat­la­rı­dır.” de­di
Se­çim­le­rin ye­ni ta­mam­lan­dı­ğı­nı ha­tır­la­tan Tü­fek­çi, bu or­tam­da top­lu­mu ge­ren açık­la­ma­lar­dan uzak du­rul­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ifa­de ede­rek; “Da­ha ye­ni ta­mam­la­nan se­çim­le­rin top­lum­da ge­ri­lim­le­ri yok edip sü­ku­net ve hu­zu­ru te­sis et­me­si bek­le­nir­ken, top­lu­mu te­rö­ri­ze eden bu açık­la­ma eğer den­siz bir çı­kış de­ğil­se, o za­man ye­ni dö­ne­min ça­tış­ma ve ka­os üze­rin­den kur­gu­lan­dı­ğı­nın de­li­li­dir. Te­rö­rün kö­kü­nün ka­zın­ma­sı ve bir da­ha şe­hit­le­ri­mi­zin gel­me­me­si en bü­yük ar­zu­muz­dur. An­cak şe­hit ce­na­ze­le­ri ol­ma­sı du­ru­mun­da bu­gü­ne ka­dar ol­du­ğu gi­bi bun­dan son­ra­da bü­tün yö­ne­ti­ci­le­ri­miz, mil­let­ve­kil­le­ri­miz, il baş­kan­la­rı­mız ve ör­güt­le­ri­miz tam kad­ro ha­lin­de ora­da şe­hit­le­ri­mi­zin hu­zu­run­da ola­cak­lar­dır. Hiç kim­se­nin bu­nu en­gel­le­me­ye gü­cü yet­me­ye­cek­tir. Or­ta­ya çı­ka­bi­le­cek olay­la­rın tek so­rum­lu­su Sü­ley­man Soy­lu ve ona imkân ve­ren ik­ti­dar­dır.” şek­lin­de ko­nuş­tu.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER