‘Çocuklarımızın onur günü’

Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Ço­rum İl Baş­ka­nı Ali Rı­za Su­lu­de­re, 23 Ni­san Ulu­sal Ege­men­lik ve Ço­cuk Bay­ra­mı mü­na­se­be­tiy­le ya­zı­lı bir me­saj ya­yın­la­dı. 

‘Çocuklarımızın onur günü’

Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Ço­rum İl Baş­ka­nı Ali Rı­za Su­lu­de­re, 23 Ni­san Ulu­sal Ege­men­lik ve Ço­cuk Bay­ra­mı mü­na­se­be­tiy­le ya­zı­lı bir me­saj ya­yın­la­dı. 

23 Ni­san Ulu­sal Ege­men­lik ve Ço­cuk Bay­ra­mı’nın Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­le­ti'nin de­mok­ra­tik re­ji­mi­nin en güç­lü de­li­li ol­du­ğu­nu be­lir­ten Su­lu­de­re, "Baş­ta Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk ol­mak üze­re TBMM'nin açı­lı­şın­dan bu­gü­ne ka­dar si­ya­se­ti; gen­ciy­le, yaş­lı­sıy­la, ço­cu­ğuy­la halk­la bu­luş­ma, hal­ka hiz­met ara­cı ola­rak gö­ren tüm si­ya­si­le­rin ege­men­lik bay­ra­mı­nı kut­la­rım. Ata­türk'ün de de­di­ği gi­bi, ge­le­cek ço­cuk­la­rı­mı­zın, genç­le­ri­mi­zin ese­ri ola­cak. Bu se­bep­le bu bü­yük gün, ço­cuk­la­rı­mız için bir onur gü­nü­dür. Ta­şı­dı­ğı önem ge­re­ğiy­le bu gü­nü ço­cuk­la­rı­mı­za, genç­le­ri­mi­ze en doğ­ru şe­kil­de an­lat­ma­lı­yız. On­lar ya­rın­la­rı­mı­zın gü­ven­ce­si­dir. Biz bu te­me­li ku­ra­cak ki­şi­ler ola­rak her za­man ço­cuk­la­rı­mı­zın en bü­yük des­tek­çi­le­ri ola­ca­ğız. Ço­cuk­la­rı­mı­zın 23 Ni­san Ulu­sal Ege­men­lik Bay­ra­mı’nı kut­lu­yor, mil­li ege­men­li­ği­mi­zin ebe­di­yen sür­me­si­ni di­li­yo­rum. Ül­ke­mi­ze bir da­ha düş­man eli değ­me­si­ne fır­sat ver­me­ye­ce­ği­mi­ze ve ül­ke­mi­zin ya­rın­la­rı­nın bu­gün­den da­ha umut do­lu ve da­ha re­fah ola­ca­ğı­na ina­nı­yo­rum.” de­di.

Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2018, 14:27
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER