‘Direnişin zaferi’

Tür­ki­ye'nin çok önem­li so­run­lar­la kar­şı kar­şı­ya bu­lun­du­ğu bu gün­ler­de, mil­let ve va­ta­nın bir­lik ve bü­tün­lü­ğü­nün ko­run­ma­sın­da or­du­nun müs­tes­na bir ye­ri ol­du­ğu­nu be­lir­ten Saa­det Par­ti­si Ço­rum İl Baş­ka­nı Fa­ruk Cı­dık, 30 Ağus­tos Za­fer Bay­ra­mı'nı kut­la­dı.

‘Direnişin zaferi’


30 Ağus­tos, tes­li­mi­ye­tin de­ğil di­re­ni­şin za­fe­ri­dir.” di­yen Cı­dık, me­sa­jı­nı şöy­le sür­dür­dü: “Tür­ki­ye'yi bö­lüp, par­ça­la­mak ve yut­mak is­te­yen­le­re 30 Ağus­tos 1922 yı­lın­da bü­yük ders­ler ve­ril­miş­tir. Mil­le­ti­miz, ca­nı­nı di­şi­ne ta­ka­rak haç­lı or­du­la­rı­nı mağ­lup edip, on­la­ra ta­ri­hi bir ders ver­di. İnan­cı, na­mu­su ve va­ta­nı uğ­ru­na can­la­rı­nı ve­ren aziz şe­hit­le­ri­miz bi­ze bu gü­zel top­rak­la­rı ema­net et­ti­ler. 30 Ağus­tos Za­fe­ri bi­zim bir­lik ve be­ra­ber­li­ği­mi­zin sim­ge­si­dir.  Em­per­ya­list güç­ler bu­gün yi­ne ay­ni az­gın emel­ler pe­şin­de­ler. Çe­şit­li en­tri­ka­lar­la ül­ke­mi­zi par­ça­la­mak, Mil­le­ti­mi­zi bir­bi­ri­ne dü­şür­mek so­nuç­ta kö­le ha­li­ne ge­tir­mek is­ti­yor­lar. Kı­sa­ca, 1920'ler­de ya­pa­ma­dık­la­rı­nı bu­gün si­ya­si, eko­no­mik ve sos­yal alan­lar­da ger­çek­leş­tir­me­ye ça­lı­şı­yor­lar.
Saa­det Par­ti­si ola­rak biz sı­ra­dan bir si­ya­si mü­ca­de­le yap­mı­yo­ruz. Yap­mış ol­du­ğu­muz mü­ca­de­le, ül­ke­mi­zi si­ya­si ve eko­no­mik ve­sa­yet al­tı­na alıp sö­mür­mek,  iti­ba­rı­nı dü­şür­mek ve böy­le­ce yu­mu­şak lok­ma ha­li­ne ge­ti­rip yut­mak is­te­yen­le­rin bu emel­le­ri­ni bo­şa çı­kar­mak için­dir. İçin­de bu­lun­du­ğu­muz şart­lar­da tek yü­rek, tek yum­ruk ol­mak zo­run­da­yız. Her fer­din kal­bi mil­le­ti­mi­zin bir­lik be­ra­ber­li­ği, Va­ta­nı­mı­zın bö­lün­mez bü­tün­lü­ğü için at­ma­lı­dır. Bu teh­li­ke­ler kar­şı­sın­da ina­nı­yo­ruz ki, han­gi gö­rüş­ten olur­sa ol­sun her­kes bu dü­şün­ce­yi ta­şı­ya­cak­tır. Bu duy­gu ve dü­şün­ce­ler­le tüm mil­le­ti­mi­zin ve Ço­rum­lu hem­şeh­ri­le­ri­mi­zin 30 Ağus­tos Za­fer Bay­ra­mı’nı kut­lar, şe­hit­le­ri­mi­ze Al­lah'tan rah­met di­le­riz.” 

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER