Esnafın sorunlarını Başkent’e taşıdı

Ço­rum Es­naf ve Sa­nat­kar­lar Oda­la­rı Bir­li­ği (ÇE­SOB) Baş­ka­nı Re­cep Gür, AK Par­ti mil­let­ve­kil­le­ri­ne 'ha­yır­lı ol­sun' zi­ya­re­tin­de bu­lun­du.

Esnafın sorunlarını Başkent’e taşıdı

Ço­rum Es­naf ve Sa­nat­kar­lar Oda­la­rı Bir­li­ği (ÇE­SOB) Baş­ka­nı Re­cep Gür, AK Par­ti mil­let­ve­kil­le­ri­ne 'ha­yır­lı ol­sun' zi­ya­re­tin­de bu­lun­du.
Baş­kan Gür, be­ra­be­rin­de Bir­lik Baş­kan Ve­ki­li Er­dal Ko­lay­lı ve Bir­lik Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­si Bur­han Bal­cı ile bir­lik­te sı­ra­sıy­la Ah­met Sa­mi Cey­lan, Oğuz­han Ka­ya ve Erol Ka­vun­cu'yu TBMM'de zi­ya­ret ede­rek, gö­rev­le­rin­de ba­şa­rı­lar di­le­di.


Ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, zi­ya­ret­ler­de Ço­rum es­na­fı­nın için­de bu­lun­du­ğu so­run­la­rı mil­let­ve­kil­le­ri­ne ak­ta­ran he­ye­ti, ve­kil­ler ol­duk­ça sa­mi­mi ve sı­cak bir şe­kil­de kar­şı­la­dı.
Re­cep Gür ve be­ra­be­rin­de­ki­ler da­ha son­ra Tür­ki­ye Es­naf ve Sa­nat­kar­lar Kon­fe­de­ras­yo­nu (TESK)’nu da zi­ya­ret ede­rek, Kon­fe­de­ras­yon Baş­ka­nı Ben­de­vi Pa­lan­dö­ken'le bir sü­re gö­rüş­tü­ler. Baş­kan Gür, zi­ya­ret­te baş­ta fı­rın­cı es­na­fı ol­mak üze­re tüm Ço­rum­lu es­naf ve sa­natkârla­rın so­run­la­rı­nı Pa­lan­dö­ken'e ilet­ti. Zi­ya­ret­ten duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­ti­ren Ben­de­vi Pa­lan­dö­ken de, kon­fe­de­ras­yon ola­rak ya­şa­nı­lan so­run­la­rın ta­kip­çi­si ola­cak­la­rı­nı ve çö­zü­mü nok­ta­sın­da el­le­rin­den ge­len gay­re­ti gös­te­re­cek­le­ri­ni söy­le­di.

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER