‘Güçlü ülke güçlü ekonomiyle olur’

AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Ada­yı Erol Ka­vun­cu, 24 Ha­zi­ran’da ya­pı­la­cak olan se­çim­ler ön­ce­sin­de ça­lış­ma­la­rı­na bü­yük bir hız­la de­vam edi­yor.

‘Güçlü ülke güçlü  ekonomiyle olur’

FA­TİH AK­BAŞ

AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Ada­yı Erol Ka­vun­cu, 24 Ha­zi­ran’da ya­pı­la­cak olan se­çim­ler ön­ce­sin­de ça­lış­ma­la­rı­na bü­yük bir hız­la de­vam edi­yor.

Si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı­nı zi­ya­ret eden Mil­let­ve­ki­li Ada­yı Erol Ka­vun­cu be­ra­be­rin­de­ki­ler ile bir­lik­te Ço­rum Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı (TSO)’nı zi­ya­ret et­ti.

TSO Baş­ka­nı Çe­tin Ba­şa­ran­hın­cal ta­ra­fın­dan kar­şı­la­nan Erol Ka­vun­cu, ilk ola­rak TSO’nun bi­rim­le­ri­ni ge­ze­rek per­so­nel­le soh­bet et­ti.

Erol Ka­vun­cu’yu uzun yıl­lar si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rın­da gö­rev yap­tı­ğı için iyi bil­dik­le­ri­ni ve her za­man ken­di­sin­den sı­cak­lık gör­dük­le­ri­ni kay­de­den Çe­tin Ba­şa­ran­hın­cal, “Se­çim sü­re­ci dü­ğün ha­va­sın­da sü­rü­yor. Bu­ra­da ka­za­nan Tür­ki­ye ola­cak. Se­çim­le­rin ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum” de­di.

Mil­let­ve­ki­li Ada­yı Erol Ka­vun­cu ise yap­tı­ğı de­ğer­len­dir­me­de ül­ke­le­rin kal­kın­ma­sın­da en önem­li un­su­run eko­no­mi ve bu­nun lo­ko­mo­ti­fi­nin ise es­naf­lar, sa­na­yi­ci­ler ile işa­dam­la­rı ol­du­ğu­nu vur­gu­la­ya­rak, “Es­naf­sız, tüc­car­sız ve  sa­na­yi­siz ül­ke ol­maz. Güç­lü ül­ke güç­lü eko­no­miy­le olur” şek­lin­de kay­det­ti. Çe­tin Ba­şa­ran­hın­cal, zi­ya­ret­ten duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­ti­re­rek Erol Ka­vun­cu ve be­ra­be­rin­de­ki­le­re te­şek­kür et­ti.

Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2018, 16:32
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER