İskilip’te seçim çalışması

MHP Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Ada­yı M. Akif Aras, İs­ki­lip il­çe­sin­de zi­ya­ret­ler­de bu­lun­du

İskilip’te seçim çalışması

.Ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, se­çim ça­lış­ma­la­rı­nı yo­ğun bir tem­po­da sür­dü­ren MHP Mil­let­ve­ki­li Ada­yı Meh­met Akif Aras, Ço­rum’u ka­rış ka­rış ge­zi­yor. Aras, İs­ki­lip il­çe­sin­de de sık­ma­dık el, gi­ril­me­dik iş­ye­ri bı­rak­ma­dı.

İl­çe teş­ki­la­tı ta­ra­fın­dan kar­şı­la­nan Aras, ar­dın­dan İs­ki­lip­li es­naf­la­rı zi­ya­re­te baş­la­dı. Gir­di­ği her iş­ye­rin­de il­giy­le kar­şı­la­nan Aras, va­tan­daş­la­ra Cum­hur İt­ti­fa­kı­nın öne­mi­ni an­la­tır­ken, MHP’ye de des­tek is­te­di. İs­ki­lip Ma­ran­goz ve Mo­bil­ya­cı­lar Si­te­si, Mer­mer­ci­ler Si­te­si, Ta­mir­ci­ler Si­te­si es­naf­la­rı­nı unut­ma­yan Aras, hem ha­yır­lı iş­ler di­le­di, hem de so­run din­le­ye­rek par­ti­si­nin po­li­ti­ka­la­rı­nı an­lat­tı.

Es­naf ve Sa­nat­kar­lar Kre­di ve Ke­fa­let Ko­ope­ra­ti­fi Baş­ka­nı İs­met Us­lu’yu da zi­ya­ret ede­rek es­na­fın ge­nel du­ru­mu hak­kın­da bil­gi­ler alan Aras, İs­ki­lip Kay­ma­kam­lı­ğı’na da zi­ya­ret­te bu­lun­du.
İs­ki­lip’te pa­zar ye­ri­ni de ge­zen Aras, va­tan­daş­lar­la ve pa­zar­cı es­na­fıy­la soh­bet ede­rek des­tek is­te­di.

MHP Ada­yı Aras’a İs­ki­lip il­çe­sin­de de va­tan­daş­la­rın yo­ğun il­gi gös­ter­di­ği be­lir­til­di.(Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER