İyi Parti’de aday adaylığı süreci başladı

İyi Par­ti Ço­rum İl Baş­ka­nı Be­kir Öz­saç­ma­cı, dü­zen­le­di­ği ba­sın top­lan­tı­sın­da 24 Ha­zi­ran'da ya­pı­la­cak olan Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ve mil­let­ve­kil­li­ği se­çim­le­ri­nin ça­lış­ma­la­rı­na start ver­dik­le­ri­ni be­lit­ti.

İyi Parti’de aday adaylığı süreci başladı

FA­TİH AK­BAŞ

İyi Par­ti Ço­rum İl Baş­ka­nı Be­kir Öz­saç­ma­cı, dü­zen­le­di­ği ba­sın top­lan­tı­sın­da 24 Ha­zi­ran'da ya­pı­la­cak olan Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ve mil­let­ve­kil­li­ği se­çim­le­ri­nin ça­lış­ma­la­rı­na start ver­dik­le­ri­ni be­lit­ti.

Par­ti bi­na­sın­da ger­çek­leş­tir­di­ği ba­sın top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan İyi Par­ti İl Baş­ka­nı Be­kir Öz­saç­ma­cı, “İt­ti­fak ve se­çim gü­ven­li­ği, de­ni­len komp­lo­ya rağ­men, ya­pı­la­cak olan se­çim­ler­de Sa­yın Me­ral Ak­şe­ner’in Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­nı ka­za­na­ca­ğın­dan ve İyi Par­ti’nin Mec­lis’te önem­li bir sa­yı­da tem­sil edi­le­ce­ğin­den hiç­bir şüp­he­miz bu­lun­ma­dı­ğı­nı ve bu it­ti­fak ve söz­de se­çim gü­ven­li­ği ka­nu­nu­nun ha­zır­la­yı­cı­la­rı­na bir ka­bus ola­rak dö­ne­ce­ğin­den de emin ol­du­ğu­mu­zu be­lirt­mek is­te­rim” de­di.

İyi Par­ti’nin yö­net­ti­ği Tür­ki­ye’de ve Me­ral Ak­şe­ner’in Cum­hur­baş­ka­nı ol­du­ğun­da ilk iş­le­ri­nin mut­lak kuv­vet­ler ay­rı­lı­ğı­na da­ya­lı ana­ya­sal dev­le­ti in­şa et­mek ola­ca­ğı­nı kay­de­den Öz­saç­ma­cı, “Tek adam re­ji­mi­nin ana­ya­sa­sı ye­ri­ne mil­let­le bir­lik­te ya­pa­ca­ğı­mız ana­ya­sa­da  ha­kim ve sav­cı­la­rı­mı­za şe­ref­li gö­rev­le­ri­ni şe­ref­le yap­ma­la­rı­nı sağ­la­ya­ca­ğız. 25 Ekim 2017’de kur­muş ol­du­ğu­muz İyi Par­ti, hal­kı­mı­zın bü­yük te­vec­cü­hü ile kar­şı­lan­mış­tır. Uzun sü­re­dir ida­ri ve yar­gı tu­zak­la­rıy­la mü­ca­de­le et­miş olan bu si­ya­sal ha­re­ket, se­çi­me doğ­ru tek­rar bü­yük bir hi­ley­le kar­şı­laş­mış ve se­çim dı­şı bı­ra­kıl­mak is­ten­miş­tir. Bu en­ge­li aş­ma ça­ba­mız­da, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si’nin gös­ter­di­ği de­mok­ra­tik tav­ra te­şek­kür ede­riz. El­bet­te, YSK’nın Tür­ki­ye’yi be­lir­siz­lik or­ta­mı­na sü­rük­le­me­si­ni is­te­mez­dik, si­ya­si ik­ti­da­rın da mil­le­tin ira­de­si yö­nün­de bir ta­vır ser­gi­le­me­si­ni bek­ler­dik. Bu­gün med­ya­da ve çe­şit­li ke­sim­ler­de, İyi Par­ti’nin de içe­ri­sin­de ol­du­ğu se­nar­yo­lar yer al­mak­ta­dır. Biz bu ko­nu­da­ki du­ru­şu­mu­zu 1 Ni­san 2018 ta­ri­hin­de net ve hiç­bir kuş­ku­ya yer bı­rak­mak­sı­zın açık­la­mış­tık. Bu­nu tek­rar­lı­yo­ruz. Sa­yın Me­ral Ak­şe­ner her du­rum­da Cum­hur­baş­ka­nı ada­yı ola­cak­tır. Mil­le­ti­miz biz­den bu­nu açık ve net ola­rak bek­le­mek­te­dir. Bu yol ne­re­ye ka­dar gi­der­se, ora­ya ka­dar git­mek­te ka­rar­lı­yız” şek­lin­de kay­det­ti.

Öz­saç­ma­cı, İyi Par­ti’nin mil­let­ve­kil­li­ği aday aday­lı­ğı sü­re­ci­nin 30 Ni­san’da baş­la­dı­ğı­nı ve 9 Ma­yıs Çar­şam­ba gü­nü sa­at 17.00’a ka­dar de­vam ede­ce­ği­ni açık­la­dı.

Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2018, 11:30
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER