Karaca ve Büker’den Laçin’de seçim turu

Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si Ço­rum Mil­let­ve­ki­li aday­la­rı Meh­met Ka­ra­ca ile Al­per Bü­ker, La­çin’de se­çim ça­lış­ma­sı yap­tı­lar.

Karaca ve Büker’den Laçin’de seçim turu

Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si Ço­rum Mil­let­ve­ki­li aday­la­rı Meh­met Ka­ra­ca ile Al­per Bü­ker, La­çin’de se­çim ça­lış­ma­sı yap­tı­lar.

La­çin’de bir di­zi zi­ya­ret­te bu­lu­nan Meh­met Ka­ra­ca ve Al­per Bü­ker yap­tık­la­rı açık­la­ma­da, “Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si be­şe­ri iliş­ki­ler­de sev­gi, hoş­gö­rü ve ada­le­ti te­sis et­me­yi he­def alan bir ah­lak an­la­yı­şı­nı be­nim­se­mek­te­dir. Bu an­la­yı­şın bü­tün ka­mu ku­rum­la­rın­da ve top­lu­mun her ke­si­min­de ha­kim kı­lın­ma­sı için, yoz­laş­ma ve kor­ku im­pa­ra­tor­lu­ğu­nun önü­ne ge­çe­rek il­ke, li­ya­kat ve stan­dart­la­rın ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si­ni sa­vun­mak­ta­yız. Bu ve­si­ley­le La­çin il­çe­miz­de ka­mu ku­rum­la­rı­nı, res­mi da­ire­le­ri ve es­naf­la­rı­mı­zı ge­ze­rek va­tan­daş­la­rı­mız­dan des­tek is­te­dik” de­di­ler. (Ha­ber Mer­ke­zi)

Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2018, 11:11
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER