Kavuncu Kadın Kolları üyeleriyle buluştu

AK Par­ti Mil­let­ve­ki­li Ada­yı Erol Ka­vun­cu, AK Par­ti Ka­dın Kol­la­rı Baş­ka­nı Mer­yem De­mir ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­riy­le bu­luş­tu. 

Kavuncu Kadın Kolları üyeleriyle buluştu

AK Par­ti Mil­let­ve­ki­li Ada­yı Erol Ka­vun­cu, AK Par­ti Ka­dın Kol­la­rı Baş­ka­nı Mer­yem De­mir ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­riy­le bu­luş­tu. 

Par­ti mer­ke­zin­de ya­pı­lan top­lan­tı­da, Ka­dın Kol­la­rı Yö­ne­tim Ku­ru­lu’nun ya­nı­sı­ra, çok sa­yı­da üye de ha­zır bu­lun­du. Se­çim ça­lış­ma­la­rı­nın öne­mi­ne vur­gu ya­pı­lan top­lan­tı­da, AK par­ti teş­ki­lar­la­rı­nın tüm un­sur­la­rıy­la 7/24 sa­ha­da ol­du­ğu­na işa­ret edi­lir­ken, top­lan­tı­ya ka­tı­lan ba­yan­la­ra hi­ta­be­den Erol Ka­vun­cu, ka­dın­la­rın si­ya­set, iş ve sos­yal ha­ya­ta ka­tı­lım oran­la­rı art­tık­ça ül­ke­nin ge­li­şim hı­zı­nın da ay­nı oran­da art­tı­ğı­nı kay­de­den be­lir­te­rek, AK Par­ti’nin Ye­ni Tür­ki­ye viz­yo­nun­da ka­dın­la­ra ver­di­ği öne­mi ba­riz bir şe­kil­de or­ta­da­dır. Ye­ni dö­nem­de de ka­dın­la­rı­mı­za yö­ne­lik eği­tim, is­tih­dam, sos­yal ve kül­tü­rel ek­sen­li pro­je­le­ri ha­ya­ta ge­çir­me­ye de­vam ede­ce­ğiz:” de­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER