‘Kınamayı bırakıp harekete geçmeliyiz’

Saa­det Par­ti­si Mer­kez İl­çe Baş­ka­nı Or­han Sa­kın­maz, İs­ra­il’in kat­li­am yap­tı­ğı Fi­lis­tin’de şe­hit dü­şen­le­re Al­lah’tan rah­met, ya­ra­lı­la­ra acil şi­fa­lar di­le­di.

‘Kınamayı bırakıp  harekete geçmeliyiz’

Saa­det Par­ti­si Mer­kez İl­çe Baş­ka­nı Or­han Sa­kın­maz, İs­ra­il’in kat­li­am yap­tı­ğı Fi­lis­tin’de şe­hit dü­şen­le­re Al­lah’tan rah­met, ya­ra­lı­la­ra acil şi­fa­lar di­le­di.
Ku­düs, İs­lam dün­ya­sı­nın onur ve na­mu­su­dur. İs­lam ül­ke­le­ri, mev­cut bü­tün ih­ti­laf ve ay­rı­lık­la­rı bir ke­na­ra bı­ra­kıp Ku­düs da­va­sı et­ra­fın­da bir­leş­me­li­dir.” di­yen Sa­kın­maz, İs­lam ale­mi­nin du­ru­mu iç­sel­leş­tir­di­ği­ni, laf­tan ve kı­na­mak­tan baş­ka bir iş yap­ma­dı­ğı­nı be­lirt­ti. 


Sa­kın­maz, açık­la­ma­sı­nın de­va­mın­da; “İs­ra­il ve ABD’nin bu den­li per­va­sız­laş­ma­sın­da­ki asıl et­ke­nin İs­lam dün­ya­sı­nın ata­le­ti ve tep­ki­siz­li­ği, so­mut bir adım ata­ma­yı­şı­dır. Bu ce­sa­re­ti on­la­ra biz ver­dik, ve­ri­yo­ruz. Laf­la dün­ya­la­rı fet­he­den an­cak ic­ra­at­ta sü­rek­li ata­let ve tu­tar­sız­lık için­de olan İs­lam ale­mi­ne ne de­me­li o za­man? İs­lam ül­ke­le­ri­nin ida­re­ci­le­ri, bu du­rum­dan mem­nun mu­dur, yok­sa bu du­ru­mu po­pü­list laf­lar­la ken­di ha­ne­le­ri­ne pu­an ka­zan­ma ve­si­le­si ola­rak mı gör­mek­te­dir­ler? Kit­le­le­rin gön­lü­nü hoş eden söz­ler ha­ri­cin­de zer­re ka­dar bir so­mut ted­bi­ri gö­re­bi­le­cek mi­yiz?


Bir de şu so­ru­yu sor­mak ge­rek; bu olay­lar ol­ma­sa, her şey yo­lun­da mı sa­ya­cak­tık? Müs­lü­man­la­rın ilk kıb­le­si, hâlâ İs­ra­il’in iş­ga­li ve ta­sal­lu­tu al­tın­da de­ğil mi­dir? Bu du­ru­mu ka­bul­len­mek bi­le baş­lı ba­şı­na bir ga­ra­bet sa­yıl­ma­lı­dır. 
Aci­len kar­şı bir adım ola­rak bü­tün İs­lam ül­ke­le­ri Ku­düs’ü, do­ğu­su ve ba­tı­sıy­la ta­ma­men Fi­lis­tin’in baş­ken­ti ola­rak ilan et­me­li ve Tür­ki­ye baş­ta ol­mak üze­re bü­tün is­lam ül­ke­le­ri el­çi­lik­le­ri­ni Ku­düs’e ta­şı­ma­lı­dır. Bü­tün ti­ca­ri ve res­mi an­laş­ma­lar ip­tal edil­me­li, baş­ta İn­cir­lik Üs­sü ol­mak şar­tıy­la bü­tün ABD üs­le­ri ka­pa­tıl­ma­lı­dır. 


Na­sıl Af­ga­nis­tan’a, So­ma­li, Bos­na Her­sek vb. ül­ke­le­re as­ker gön­der­di­ği gi­bi Fi­lis­tin’e ve Ku­düs’e as­ker gön­der­me­li­dir.
Her şe­ye rağ­men unu­tul­ma­ma­lı­dır ki; bu coğ­raf­ya ni­ce ba­di­re­ler, ni­ce is­ti­la­lar at­lat­mış­tır. İs­ra­il ve ABD'nin bu fü­tur­suz emel­le­ri­ni de bo­şa çı­ka­ra­cak­tır. Bun­dan kim­se­nin şüp­he­si ol­ma­sın.” de­di. (Ha­ber Mer­ke­zi)

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2018, 11:48
YORUM EKLE
YORUMLAR
fikri
fikri - 5 yıl Önce

Yine birlik kelimesinin irzina geciyorsun sn konusmaci kendiniz parti olarak terorculerinen kolkolasin ve birlik beraberlikten bahsediyorsun .Cok tutarsizlastiniz

SIRADAKİ HABER