Kutlu şehri vatan toprağı kılanlara rahmet

AK Par­ti İl Baş­ka­nı Meh­met Ka­ra­dağ, İs­tan­bul’un fet­hi­nin 565. yıl­dö­nü­mü­nü kut­la­dı.

Kutlu şehri vatan toprağı kılanlara rahmet

Ta­rih bo­yun­ca ni­ce za­fer­le­re im­za atan Türk mil­le­ti­nin en kut­lu ve en bü­yük adım­la­rın­dan bi­ri­nin de İs­tan­bul’un fet­hi ol­du­ğu­nu be­lir­ten Ka­ra­dağ, “İs­tan­bul’un fet­hi hem mil­li ta­ri­hi­mi­zin hem de dün­ya ta­ri­hi için ade­ta bir dö­nüm nok­ta­sı­nı teş­kil et­miş­tir. Pey­gam­ber Efen­di­miz’in “İs­tan­bul bir gün fe­tih olu­na­cak­tır. O’nu fet­he­den as­ker ne gü­zel as­ker­dir. O’nu fet­he­den ku­man­dan ne gü­zel ku­man­dan­dır.” ha­dis-i şe­ri­fi ile İs­lam dün­ya­sı için fark­lı bir önem ka­za­nan bu kut­lu şeh­rin fet­hi İs­lam’ın bir ne­fe­ri olan aziz Türk mil­le­ti­ne na­sip ol­muş­tur.

İs­tan­bul’un Türk mil­le­tiy­le bu­luş­ma­sı dün­ya ta­ri­hi­ni de­rin­den et­ki­le­miş bir Türk mu­ci­ze­si­dir. Bu za­fer sar­sıl­maz bir inan­cın so­nu­cu­dur. İs­tan­bul’un fet­hi mil­li ta­ri­hi­miz için önem­li ol­du­ğu ka­dar dün­ya ta­ri­hi için de çok önem­li­dir. 565 yıl ön­ce İs­tan­bul’u fet­he­den baş­ta Fa­tih Sul­tan Meh­met Han ol­mak üze­re bu kut­lu şeh­ri va­tan top­ra­ğı kı­lan kah­ra­man şe­hit­le­ri­mi­zi rah­met min­net ve şük­ran­la anı­yo­rum.” de­di. (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER