‘Tecrübelerimi Çorum’un kalkınmasında kullanacağım’

İyi Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li aday aday­la­rın­dan Se­fer Yıl­maz ga­ze­te­mi­zi zi­ya­ret et­ti. 

‘Tecrübelerimi Çorum’un  kalkınmasında kullanacağım’

FA­TİH AK­BAŞ

İyi Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li aday aday­la­rın­dan Se­fer Yıl­maz ga­ze­te­mi­zi zi­ya­ret et­ti. 

İşa­da­mı ol­du­ğu­nu, An­ka­ra, İs­pan­ya ve Çek Cum­hu­ri­yet’in­de şir­ket­le­ri bu­lun­du­ğu­nu kay­de­den Se­fer Yıl­maz AB pro­je­le­ri üze­ri­ne da­nış­man­lık hiz­me­ti ver­dik­le­ri­ni söy­le­di.

Mev­cut dü­ze­nin için­de bu­lun­du­ğu du­ru­ma yö­ne­lik İyi Par­ti Ge­nel Baş­ka­nı Me­ral Ak­şe­ner ile Tür­ki­ye’de bir olu­şum mey­da­na gel­di­ği­ni ve ken­di­si­nin de ül­ke­si­ne kat­kı­da bu­lu­na­ca­ğı­na inan­dı­ğı için bu ha­re­ke­tin için­de yer al­dı­ğı­nı kay­de­den Se­fer Yıl­maz, “Mes­le­ki ha­ya­tım­da edin­di­ğim tec­rü­be­le­ri­mi si­ya­set için­de pro­je­len­di­re­rek Ço­rum’un kal­kın­ma­sı­na kat­kı­da bu­lu­na­ca­ğı­ma ina­nı­yo­rum.  Ama­cım Tür­ki­ye’de ku­tup­laş­ma­yı ön­le­yip hep bir­lik­te tüm in­san­la­rın hu­zur ve re­fa­hı için ge­rek­li ça­lış­ma­la­rı yap­mak­tır. 24 Ha­zi­ran se­çim­le­rin­de Ço­rum hal­kı­nın da bi­ze her tür­lü des­te­ği ve­re­ce­ği­ne ina­nı­yo­rum. He­de­fi­miz Ço­rum’da üç mil­let­ve­ki­li çı­kart­mak­tır” de­di.

Zi­ya­re­te İyi Par­ti İl Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı İs­ma­il Ok­tay, Nev­zat At­ma­ca ve Sü­ley­man Ye­tik­can da ka­tıl­dı.

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2018, 16:17
YORUM EKLE
YORUMLAR
fikri
fikri - 5 yıl Önce

bas ortusunu kaldirmak ulkeyi karisikliga suruklemek meral aksenerin icisleri bakanligi yaptigi yillar unutulmadi bas ortusu meseleleri

SIRADAKİ HABER