Tüfekçi’den Gazeteciler Bayramı mesajı

CHP Ço­rum İl Baş­ka­nı Ha­san Eray Tü­fek­çi, 21 Ekim Ga­ze­te­ci­ler Bay­ra­mı ne­de­niy­le ba­sın açık­la­ma­sı ya­yın­la­dı.

Tüfekçi’den Gazeteciler Bayramı mesajı

CHP Ço­rum İl Baş­ka­nı Ha­san Eray Tü­fek­çi, 21 Ekim Ga­ze­te­ci­ler Bay­ra­mı ne­de­niy­le ba­sın açık­la­ma­sı ya­yın­la­dı.
Açık­la­ma­sı­na, “21 Ekim 1860 ta­ri­hin­de çı­ka­rı­lan ve Tür­ki­ye’nin ilk fi­kir ga­ze­te­si ola­rak bi­li­nen Ter­cü­man-ı Ah­val ga­ze­te­si­nin ku­ru­luş yıl­dö­nü­mü her yıl ül­ke­miz­de “Ba­sın Bay­ra­mı” ola­rak her yıl kut­lan­mak­ta­dır. Ga­ze­te­ci­ler, ül­ke­mi­zin kül­tü­rel ha­ya­tı, dü­şün­ce çe­şit­li­li­ği, ye­ni­lik­le­rin, fark­lı­lık­la­rın ve dün­ya­da ya­şa­nan son ge­liş­me­le­rin top­lu­ma ak­ta­rıl­ma­sı gi­bi iş­lev­le­ri ne­de­niy­le son de­re­ce önem­li bir gö­re­vi ye­ri­ne ge­tir­mek­te­dir­ler” di­ye­rek baş­la­yan CHP İl Baş­ka­nı Tü­fek­çi, “Ka­mu­oyu­nun ha­ber al­ma ve bil­gi edin­me ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­ma­nın ya­nı sı­ra top­lum­sal so­run­la­rı di­le ge­tir­me, üze­rin­de dü­şü­nül­me­yen ko­nu­la­rı tar­tış­ma­ya aç­ma, ye­ni gö­rüş ve öne­ri­le­re fır­sat ta­nı­ma, de­mok­ra­si­nin iş­ler­li­ği­ne kat­kı sağ­la­ma gi­bi pek çok so­rum­lu­lu­ğu ye­ri­ne ge­ti­ren ba­sın men­sup­la­rı bu zor ve fe­dakârlık is­te­yen gö­re­vi la­yı­kıy­la yap­ma­ya, top­lu­mun gö­zü ku­la­ğı ol­ma­ya de­vam et­mek­te­dir. Edin­dik­le­ri bil­gi­yi il­ke­li, ta­raf­sız ve en doğ­ru şe­kil­de ka­mu­oyuy­la pay­la­şan, mes­lek il­ke­le­ri­ne bağ­lı ka­la­rak öz­ve­riy­le ça­lış­ma­ya gay­ret gös­te­ren baş­ta Ço­rum’da­ki ga­ze­te­ci­le­ri­miz ol­mak üze­re ül­ke­miz­de­ki bü­tün ba­sın men­sup­la­rı­nın 21 Ekim Ga­ze­te­ci­ler Bay­ra­mı’nı kut­lar, mes­lek ha­yat­la­rın­da ken­di­le­ri­ne ba­şa­rı ve ko­lay­lık­lar di­le­rim” şek­lin­de kay­det­ti.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER