‘Varlığımızın güvencesi’

MHP İl Baş­ka­nı Ars­lan Kay­nar, Türk mil­le­ti­nin 96 yıl ön­ce Dum­lu­pı­nar’da mu­az­zam bir za­fe­re, yan­kı­la­rı ha­len sü­ren bir kah­ra­man­lık des­ta­nı­na im­za at­tı­ğı­nı söy­le­di.

‘Varlığımızın güvencesi’


30 Ağus­tos’un, va­ta­nı­mı­zın üze­rin­de­ki ka­ra bu­lut­la­rı da­ğı­tan, ge­le­ce­ği­mi­zin önün­de­ki ka­lın du­var­la­rı yı­kan mil­li di­ri­liş ola­rak mil­li vic­dan­lar­da­ki ye­ri­ni al­dı­ğı­nı kay­de­den Kay­nar, za­fe­rin yıl­dö­nü­mü­nü şu söz­ler­le kut­la­dı: “Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk’ün Baş­ko­mu­tan­lı­ğın­da ta­ar­ru­za ge­çen Türk or­du­su; 30 Ağus­tos 1922’de za­lim­le­rin koa­lis­yo­nu­na ve iş­gal­ci­le­rin küs­tah­lık­la­rı­na kar­şı na­mus ve şe­ref mü­da­fa­ası­nı hiç çe­kin­me­den, hiç kork­ma­dan yap­mış­tır. So­nuç­ta ka­za­nan aziz mil­le­ti­miz, so­nun­da ba­şa­rı­yı hak eden fa­zi­let ve ha­mi­yet do­lu mil­li yü­rek­ler ol­muş­tur.


Türk mil­le­ti ta­rih bo­yun­ca ni­ce zor­lu­ğu, ni­ce mu­si­bet ve me­la­ne­ti aş­ma­yı bil­miş­tir. Ge­re­kir­se ay­nı he­ye­can ve ka­rar­lı­lık­la tek­rar­la­na­bi­le­cek­tir. Bu ne­den­le hiç­bir art ni­yet­li çev­re, hiç­bir bed­baht ham ve boş ha­ya­le ka­pıl­ma­ma­lı, Tür­ki­ye’nin tü­ke­ni­şi­ne şa­hit ola­cak­la­rı­nı dü­şün­me­me­li­dir­ler. Tür­ki­ye için­de bu­lun­du­ğu pus­lu gün­le­ri mut­la­ka aşa­cak­tır. Türk mil­le­ti bu­gün­kü, tu­zak ve komp­lo be­zirgânla­rı­nın eş za­man­lı dev­re­ye koy­duk­la­rı im­ha se­nar­yo­su­nu önün­de so­nun­da yok ede­cek­tir. Unu­tul­ma­sın ki, var­lı­ğı­mı­zın gü­ven­ce­si 30 Ağus­tos Za­fe­ri ve ta­ar­ruz ru­hu­dur. Ve bu ruh ha­la iç­ten içe kay­na­mak­ta, açı­ğa çık­mak için uy­gun za­ma­nı bek­le­mek­te­dir. Bu duy­gu ve dü­şün­ce­le­rim­le, 30 Ağus­tos Za­fer Bay­ra­mı’nı kut­lu­yor, ta­ri­hi sü­reç­te va­ta­nı, bay­ra­ğı ve dev­le­ti için top­ra­ğa düş­müş bü­tün şe­hit­le­ri­mi­zi, Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­cu­su Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk ve si­lah ar­ka­daş­la­rı­nı rah­met ve min­net­le anı­yor, hep­si­ne Al­lah’tan rah­met di­li­yo­rum.”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER