Vekillere çölyak dosyası

Ço­rum Çöl­yak Der­ne­ği, TBMM’de ve­kil zi­ya­ret­le­ri ger­çek­leş­tir­di.

Vekillere çölyak dosyası

Der­nek Baş­ka­nı Ha­cer Ke­si­ci, Baş­kan Yar­dım­cı­sı Dr. Mus­ta­fa Azak, Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si Sıd­tık Vel­det, Ku­ru­cu Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si Fat­ma Müj­gan De­mir ve Tun­cay Ke­si­ci’den olu­şan bir ekip­le Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si’nde mil­let­ve­kil­le­ri­ni zi­ya­ret et­ti. 


Ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, he­yet sı­ra­sıy­la AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li MKYK Üye­si Ah­met Sa­mi Cey­lan, AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Erol Ka­vun­cu ve AK Par­ti Şan­lı­ur­fa Mil­let­ve­ki­li Çöl­yak Has­ta­lı­ğı Mec­lis Araş­tır­ma Ko­mis­yon Üye­si Meh­met Ali Cev­he­ri ile ma­kam­la­rın­da, AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li ve İçiş­le­ri Ko­mis­yon üye­si Oğuz­han Ka­ya ile Ge­nel Ku­rul Sa­lo­nun­da gö­rüş­tü.


Baş­kan Ke­si­ci, “Gö­rüş­me­le­ri­miz­de Ço­rum Çöl­yak Der­ne­ği hak­kın­da ve önü­müz­de­ki gün­ler­de çöl­yak­lı­la­rın fay­da­sı için ya­pı­la­bi­le­cek iş­ler ile il­gi­li ha­zır­la­dı­ğı­mız dos­ya­la­rı mil­let­ve­kil­le­ri­mi­ze tak­tim et­tik. Ay­rı­ca Çöl­yak hak­kın­da ge­nel ko­nu­lar­da is­ti­şa­re­ler­de bu­lun­ma fır­sa­tı­nı ya­ka­la­dık ve ken­di­le­rin­den der­ne­ği­mi­ze des­tek­le­ri­ni is­te­dik. Çöl­yak­lı­lar için çok önem­li fay­da­lar sağ­la­ya­ca­ğı­nı dü­şün­dü­ğü­müz zi­ya­ret­le­ri­miz­de biz­le­re bü­yük il­gi­le­ri­ni esir­ge­me­yen  kıy­met­li mil­let­ve­kil­le­ri­mi­ze Ço­rum Çöl­yak Der­ne­ği ola­rak te­şek­kür­le­ri­mi­zi su­nu­yo­ruz.” 


(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER