‘Yaşlılara her zaman sahip çıktık’

18-24 Mart Yaş­lı­lar Haf­ta­sı do­la­yı­sıy­la AK Par­ti İl Baş­ka­nı Meh­met Ka­ra­dağ, basın açıklaması'nda bulundu.

‘Yaşlılara her  zaman sahip çıktık’

FA­TİH BAT­TAR
18-24 Mart Yaş­lı­lar Haf­ta­sı do­la­yı­sıy­la par­ti bi­na­sın­da bir ba­sın açık­la­ma­sı ya­pan AK Par­ti İl Baş­ka­nı Meh­met Ka­ra­dağ, AK Par­ti ola­rak yaş­lı­la­ra her za­man sa­hip çık­tık­la­rı­nı söy­le­di.

AK Par­ti Ge­nel Mer­ke­zi Sos­yal Po­li­ti­ka­lar Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan 81 il­de eş za­man­lı ola­rak Yaş­lı­lar Haf­ta­sı mü­na­se­be­tiy­le açık­la­ma ya­pıl­dı.
Yaş­lı­lar Haf­ta­sı do­la­yı­sıy­la bir açık­la­ma ya­pan AK Par­ti İl Baş­ka­nı Meh­met Ka­ra­dağ, par­ti ola­rak yaş­lı­la­ra en çok de­ğer ve­ren hü­kü­met ol­duk­la­rı­nı söy­le­di. 
AK Par­ti ola­rak in­sa­nı mer­ke­ze alan bü­tün­cül bir yak­la­şım­la yaş­lı­la­ra yük de­ğil ser­vet ola­rak bak­tık­la­rı­nı di­le ge­ti­ren Ka­ra­dağ, Cum­hur­baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğan li­der­li­ğin­de yaş­lı­lık ko­nu­su­na has­sa­si­yet­le eğil­dik­le­ri­ni ve bü­yük­ler için dev­rim ni­te­li­ğin­de po­li­ti­ka­lar üret­tik­le­ri­ni söy­le­di.

AK Par­ti ola­rak yaş­lı­la­rın ya­şam stan­dart­la­rı­nı yük­selt­tik­le­ri­ni ifa­de eden Ka­ra­dağ, Ço­rum’da hu­zu­rev­le­ri­nin 5 yıl­dız­lı otel kon­fo­run­da ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek; “Hu­zu­re­vi­ne ka­bul ko­şul­la­rı­nı ta­şı­yıp, yaş­lı ya­şam ev­le­rin­de kal­ma­yı ter­cih eden yaş­lı­la­rı­mı­zın sos­yal çev­re­den so­yut­lan­ma­dan, ya­şam stan­dart­la­rı yük­sel­ti­le­rek ev or­ta­mın­da (apart­man da­ire­sin­de ve­ya müs­ta­kil ev­de) ya­şa­ma­la­rı­nı he­def­le­dik. Bu ve­si­le ile “Yaş­lı Ya­şam Evi Pro­je­si”ni 17 Ağus­tos 2012 ta­ri­hin­de baş­lat­tık. Uy­gu­la­ma­yı her oda­da 1 ki­şi ka­la­cak şe­kil­de bir ev­de or­ta­la­ma 3-4, en faz­la 6 yaş­lı­mı­zın kal­ma­sı­na ola­nak sağ­la­ya­cak şe­kil­de ta­sar­la­dık. Yaş­lı ve­ya yaş­lı ya­kı­nı­nın is­te­me­si du­ru­mun­da mev­cut hiz­met­ten kı­sa sü­re­li de ya­rar­la­nı­la­bi­lir” di­ye ko­nuş­tu.

‘65 YAŞ ÜS­TÜ AY­LI­ĞI­NI 7.5 KA­TI­NA ÇI­KAR­DIK’
Yaş­lı­la­rın şe­hir içi ula­şım­dan üc­ret­siz fay­da­lan­ma­la­rı­nı sağ­la­dık­la­rı­nı be­lir­ten Ka­ra­dağ “1 Ocak 2014 ta­ri­hin­den iti­ba­ren, Tür­ki­ye ge­ne­lin­de 65 yaş üs­tü va­tan­daş­la­ra, be­le­di­ye oto­büs­le­ri ve özel halk oto­büs­le­rin­de ser­best kart uy­gu­la­ma­sı­nı ge­tir­dik ve şe­hir içi ula­şım­dan üc­ret­siz fay­da­lan­ma­la­rı­nı sağ­la­dık. TCDD Ge­nel Mü­dür­lü­ğü bün­ye­sin­de­ki dü­zen­le­me ile tren bi­let­le­rin­de 60 yaş ve üze­ri va­tan­daş­la­rı­mı­za yüz­de 20, 65 yaş üs­tü va­tan­daş­la­rı­mı­za ise yüz­de 50 in­di­rim uy­gu­la­ma­sı­nı ha­ya­ta ge­çir­dik” de­di.

‘EV­DE BA­KIM HİZ­MET­LE­Rİ İLE YÜZ­LE­Rİ GÜL­DÜ­RÜ­YO­RUZ’
Kim­se­si ol­ma­yan ya­da kim­se­nin bak­ma­dı­ğı yaş­lı­la­ra ev­le­rin­de hu­zur­la ba­kıl­dı­ğı­nı ak­ta­ran Ka­ra­dağ; “Yaş­lı­la­ra ev­de ba­kım hiz­me­ti­ni ilk kez 2007 yı­lın­da baş­lat­tık. 2007 yı­lın­da baş­lat­tı­ğı­mız ev­de ba­kım hiz­me­ti için 113 bin yaş­lı­mı­za ba­kan re­fa­kat­çi­ye top­lam 43 mil­yon TL büt­çe ayı­rır­ken, 2015 yı­lın­da bu ra­ka­mı 466 bin re­fa­kat­çi­ye ve 4.3 mil­yar TL’ye çı­kar­dık.” di­ye ko­nuş­tu

Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2018, 22:58
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER