Yıldırım’dan ev ve esnaf ziyareti

AK Par­ti Mil­let­ve­ki­li Ada­yı Se­rap Yıl­dı­rım, Gü­la­bi­bey Ma­hal­le­sin­de bir eve ko­nuk ol­du.

Yıldırım’dan ev ve esnaf ziyareti

AK Par­ti Mil­let­ve­ki­li Ada­yı Se­rap Yıl­dı­rım, Gü­la­bi­bey Ma­hal­le­si teş­ki­la­tıy­la bir­lik­te Gü­la­bi­bey Ma­hal­le­sin­de bir eve ko­nuk ol­du.
Par­ti­den ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, Ka­dın Kol­la­rı İl Baş­ka­nı Mer­yem De­mir’in de eş­lik et­ti­ği zi­ya­ret­te ko­nu­şan Mil­let­ve­ki­li Ada­yı Se­rap Yıl­dı­rım, “Sı­kın­tı­la­rı­nı­zı din­le­me­ye her za­man ha­zı­rız. Bir­lik­te el ele bu yol­da yü­rü­me­ye de­vam ede­lim.” di­ye­rek des­tek is­te­di. 

Da­ha son­ra Gü­la­bi­bey es­na­fıy­la bu­lu­şan Yıl­dı­rım’ın “Des­tek ver­me­ye de­vam mı?” so­ru­su­na es­na­fın ce­va­bı, “Biz si­zin­le yıl­lar­dır yü­rü­yo­ruz, bu de­ğiş­me­ye­cek.” ol­du. (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER