Çiftlere tüp bebek desteği

Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı’n­ca "ta­la­se­mi", "he­mo­fi­li" ve SMA gi­bi ka­lıt­sal has­ta­lı­ğı bu­lu­nan ve­ya bu has­ta­lık­la­rı ta­şı­yan çift­le­rin, sağ­lık­lı be­bek sa­hi­bi ola­bil­me­le­ri tüp be­bek des­te­ğiy­le sağ­la­na­cak.

Çiftlere tüp bebek desteği

Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı’n­ca "ta­la­se­mi", "he­mo­fi­li" ve SMA gi­bi ka­lıt­sal has­ta­lı­ğı bu­lu­nan ve­ya bu has­ta­lık­la­rı ta­şı­yan çift­le­rin, sağ­lık­lı be­bek sa­hi­bi ola­bil­me­le­ri tüp be­bek des­te­ğiy­le sağ­la­na­cak.

Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı, ka­lıt­sal kan has­ta­lık­la­rı ile mü­ca­de­le kap­sa­mın­da, ye­ni bir dü­zen­le­me­yi ha­ya­ta ge­çi­ri­yor. Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Ge­nel Ku­rul gün­de­min­de yer alan ve ka­mu­oyun­da "tor­ba ta­sa­rı" ola­rak bi­li­nen, Ver­gi ve Di­ğer Ba­zı Ala­cak­la­rın Ye­ni­den Ya­pı­lan­dı­rıl­ma­sı­na İliş­kin Ka­nun Ta­sa­rı­sı'nda, ka­lıt­sal bir has­ta­lı­ğı olan ve­ya bu has­ta­lık için ta­şı­yı­cı ol­du­ğu bi­li­nen çift­le­rin sağ­lık­lı ço­cuk sa­hi­bi ol­ma­la­rı­na yö­ne­lik, "tüp be­bek" ta­nı ve te­da­vi­le­ri­nin fi­nans­man des­te­ği yer ala­cak. 
Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı Müs­te­şar Yar­dım­cı­sı Elif Gü­ler Ka­zan­cı, ka­lıt­sal kan has­ta­lık­la­rı içe­ri­sin­de ta­la­se­mi­nin en sık gö­rü­len ra­hat­sız­lık­lar­dan bi­ri­si ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, "Tür­ki­ye'de bir mil­yon 600 bin ta­şı­yı­cı ve yak­la­şık 6 bin ta­la­se­mi has­ta­sı­nın ol­du­ğu bi­li­ni­yor." de­di. 

Özel­lik­le ev­li­lik ön­ce­si çift­le­re ta­la­se­mi tes­ti ya­pıl­ma­sıy­la bi­rey­le­rin ta­şı­yı­cı ol­duk­la­rı­nı öğ­re­ne­bi­le­cek­le­ri­ni di­le ge­ti­ren Ka­zan­cı, "Ko­ru­yu­cu ön­lem­ler­le bu has­ta­lar tüp be­bek yön­te­miy­le ço­cuk sa­hi­bi ola­bi­lir­ler. Ta­la­se­mi­li ço­cuk­lar ömür bo­yu kan nak­li­ne bağ­lı bir ha­yat ya­şar­ken alı­nan bu ka­na bağ­lı ola­rak da vü­cut­ta iç or­gan­lar­da ka­ra­ci­ğer, pan­kre­as, kalp ve be­yin­de de­mir bi­rik­mek­te. Has­ta­lık ay­nı za­man­da ka­ra­ci­ğer, kalp yet­mez­li­ği, bü­yü­me ve ge­liş­me ge­ri­li­ği­nin ya­nı sı­ra in­fer­ti­li­te­ye (kı­sır­lık) ne­den ol­mak­ta." ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Ta­ra­ma test­le­ri 81 ile yay­gın­laş­tı­rı­la­cak
Ba­kan­lık ola­rak ta­ra­ma prog­ram­la­rı­na çok önem ver­dik­le­ri­nin al­tı­nı çi­zen Ka­zan­cı, "Bu yıl iti­ba­rıy­la tüm il­ler­de, ev­li­lik ön­ce­si ta­la­se­mi ta­ra­ma test­le­ri­ni yay­gın­laş­tı­ra­ca­ğız. İn­san­la­rın ta­la­se­mi­ye far­kın­da­lı­ğı­nı ar­tı­ra­rak, sağ­lık­lı ço­cuk­la­rın dün­ya­ya gel­me­si­ni sağ­la­ya­cak ko­şul­la­rın oluş­ma­sı­nı sağ­la­ma­ya yö­ne­lik adım­lar atı­yo­ruz. Ta­ra­ma test­le­ri şu an­da 41 il­de ya­pı­lı­yor ve 81 ile yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı­nı sağ­la­ya­ca­ğız." de­di. 
Ta­la­se­mi mer­kez­le­ri ku­ru­la­cak

Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ola­rak bu ta­la­se­mi has­ta­la­rı­nın ço­cuk­luk­tan iti­ba­ren ta­kip edi­le­bil­me­le­ri için ta­la­se­mi mer­kez­le­ri oluş­tur­ma­yı da he­def­le­dik­le­ri­ni ak­ta­ran Ka­zan­cı, söz­le­ri­ni şöy­le ta­mam­la­dı:
"Ço­cuk­luk dö­ne­min­de bir te­da­vi baş­la­dı­ğın­da baş­ka bir ye­re gi­din­ce ko­puk­luk ola­bi­li­yor. Sağ­lık Hiz­met­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ola­rak, ta­la­se­mi mer­kez­le­rin­de hem ço­cuk­luk hem de eriş­kin he­mo­to­lo­ji ay­nı za­man­da bu alan­da uz­man­laş­mış hem­şi­re­si, psi­ko­lo­jik des­te­ği ile bir­lik­te bir bü­tün­cül te­da­vi mo­de­li­ni oluş­tur­mak is­ti­yo­ruz. Ruh­sal ve be­den­sel kap­sam­lı bir te­da­vi oluş­tur­mak is­ti­yo­ruz. Şe­hir has­ta­ne­le­rin­de de bu­nun­la il­gi­li mer­kez­le­rin yay­gın­laş­tı­rı­lıp ilik nak­li mer­ke­zi­ni de içe­re­cek şe­kil­de has­ta­nın doğ­du­ğun­dan iti­ba­ren ay­nı mer­kez­de bü­tün te­da­vi sü­reç­le­ri­nin or­ga­ni­zas­yo­nu­nu sağ­la­ya­cak bir mer­kez ku­ru­la­cak. Has­ta­ne­le­rin için­de üçün­cü ba­sa­mak eği­tim araş­tır­ma has­ta­ne­le­rin­de ta­la­se­mi mer­kez­le­ri­nin ku­rul­ma­sı­nı he­def­li­yo­ruz." (AA)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER