‘Hemşireler, ağır iş yükü altına eziliyor’

12 Ma­yıs Dün­ya Hem­şi­re­ler Gü­nü ne­de­niy­le açık­la­ma ya­pan Ge­nel Sağ­lık iş İl Tem­sil­ci­li­ği Baş­ka­nı Yal­çın Çift­çi, sağ­lık­ta dö­nü­şüm sis­te­mi ile bir­lik­te hem­şi­re­lik mes­le­ği­nin so­run­la­rı­nın kat­la­na­rak art­tı­ğı­nı söy­le­di.

‘Hemşireler, ağır iş yükü altına eziliyor’

12 Ma­yıs Dün­ya Hem­şi­re­ler Gü­nü ne­de­niy­le açık­la­ma ya­pan Ge­nel Sağ­lık iş İl Tem­sil­ci­li­ği Baş­ka­nı Yal­çın Çift­çi, sağ­lık­ta dö­nü­şüm sis­te­mi ile bir­lik­te hem­şi­re­lik mes­le­ği­nin so­run­la­rı­nın kat­la­na­rak art­tı­ğı­nı söy­le­di.
Hem­şi­re­le­rin gö­rev­le­ri dı­şı iş­ler­de ve is­tek­le­ri dı­şı sa­at­ler­de ça­lış­tı­rıl­dı­ğı­nı id­dia eden Çift­çi, açık­la­ma­sın­da şun­la­rı di­le ge­tir­di: “İş yü­kü, uzun ça­lış­ma sü­re­le­ri, risk­li ça­lış­ma ko­şul­la­rı, üc­ret­le­rin ye­ter­siz­li­ği, mes­le­ğin sta­tü so­run­la­rı, işin fi­zik­sel ve zi­hin­sel güç­lü­ğü, za­man bas­kı­sı gi­bi ne­den­ler hem­şi­re­le­rin fi­zik­sel ve ruh­sal sağ­lık so­run­la­rı ya­şa­ma­la­rı­na ne­den ol­mak­ta­dır. Tüm bun­la­rın ya­nı sı­ra ar­tan şid­det ve mob­bing olay­la­rı da hem­şi­re­ler için yı­kı­cı so­run­lar oluş­tur­mak­ta­dır.
Sağ­lık­ta dö­nü­şüm adı al­tın­da yü­rü­tü­len ka­mu sağ­lık hiz­met­le­ri­nin, özel sağ­lık sek­tö­rü­ne dö­nüş­tü­rül­me sü­re­cin­de ya­pı­lan ya­sal dü­zen­le­me­ler ve uy­gu­la­ma­lar, sağ­lı­ğı pi­ya­sa­laş­tı­rır­ken tüm sağ­lık mes­lek men­sup­la­rı­nı ol­du­ğu gi­bi hem­şi­re­le­ri de tü­ken­miş­li­ğe sü­rük­le­mek­te­dir.

Per­for­mans uy­gu­la­ma­sı ile has­ta sa­yı­sı, ya­pı­la­cak iş ve iş­lem­ler ar­tar­ken, hem­şi­re is­tih­dam sa­yı­sın­da ge­rek­li ar­tış sağ­lan­ma­mış­tır. 100 bin ki­şi­ye dü­şen hem­şi­re ve ebe sa­yı­sı OECD ül­ke or­ta­la­ma­sı 1098 iken Tür­ki­ye'de bu sa­yı 257'dir. Güç­lü bir sağ­lık sis­te­mi için bir an ön­ce ye­ter­li sa­yı­da kad­ro­lu ve gü­ven­ce­li ola­rak hem­şi­re is­tih­dam edil­me­li­dir. 

Sağ­lık­lı bir top­lum için hem­şi­re­le­rin kat­kı­sı­nı en üst dü­ze­ye çı­ka­ra­cak ko­şul­la­rı ya­rat­mak önem­li­dir. Bu çer­çe­ve­de ağır iş yü­kü al­tın­da ezi­len hem­şi­re­le­rin yıl­lar­dır di­le ge­tir­di­ği yıp­ran­ma pa­yı ta­lep­le­ri ha­la dü­zen­len­me­miş­tir. Ek öde­me­le­ri emek­li­li­ğe yan­sı­ta­cak dü­zen­le­me ha­la ya­sa­laş­ma­mış­tır.  Tüm sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­nın ol­du­ğu gi­bi hem­şi­re­le­rin de bir an ev­vel ya­sa­laş­ma­sı­nı bek­le­di­ği dü­zen­le­me­ler, bek­len­ti­ler doğ­rul­tu­sun­da ha­ya­ta ge­çi­ril­me­li­dir. Dö­viz ku­ru, enf­las­yon kar­şı­sın­da eri­yen üc­ret­ler, in­san onu­ru­na ya­ra­şır bir ya­şam için ge­rek­li dü­ze­ye yük­sel­til­me­li­dir.  

Ge­nel Sağ­lık-İş ola­rak; hem­şi­re­lik mes­le­ğin bu­gü­nü ve ya­rı­nı için tüm mes­lek­taş­la­rı­mı­zı bir­lik­te mü­ca­de­le­ye da­vet edi­yo­ruz. Bi­lin­me­li­dir ki, hem­şi­re­ler he­sa­ba ka­tıl­ma­sı ge­re­ken bir güç­tür. So­run yu­ma­ğı ha­li­ne gel­miş bu sis­te­mi, bir­lik­te de­ğiş­ti­re­bi­li­riz. 

Eme­ği­mi­zin kar­şı­lık bul­du­ğu ge­le­cek gü­zel gün­le­ri bir­lik­te var et­mek di­le­ğiy­le, tüm mes­lek­taş­la­rı­mın 12 Ma­yıs Dün­ya Hem­şi­re­ler Gü­nü’nü kut­la­rız.”

YORUM EKLE
YORUMLAR
Aysun k.
Aysun k. - 3 yıl Önce

özetlemiş ve neredeyse hepsini dile getirmişsiniz tebrik ederim. ses getirmesi dileği ile...

SIRADAKİ HABER