'KKKA aşısı önümüzdeki yıl dünya pazarına sunulacak'

Sağ­lık Ba­ka­nı Ah­met De­mir­can, Tür­ki­ye'nin yer­li aşı He­pa­tit B ve C aşı­la­rı­nı üret­mek için son aşa­ma­ya gel­di­ği­ni be­lir­te­rek, "Kı­rım Kon­go Ka­na­ma­lı Ate­şi (KKKA) has­ta­lı­ğı aşı­sı­nı dün­ya­da ilk üre­ten de bi­ziz. Önü­müz­de­ki yıl için­de bu aşı­nın kli­nik saf­ha­la­rı ta­mam­la­na­cak ve aşı üre­ti­lip dün­ya pa­za­rı­na su­nu­la­cak." de­di.

'KKKA aşısı önümüzdeki yıl  dünya pazarına sunulacak'

Sağ­lık Ba­ka­nı Ah­met De­mir­can, Tür­ki­ye'nin yer­li aşı He­pa­tit B ve C aşı­la­rı­nı üret­mek için son aşa­ma­ya gel­di­ği­ni be­lir­te­rek, "Kı­rım Kon­go Ka­na­ma­lı Ate­şi (KKKA) has­ta­lı­ğı aşı­sı­nı dün­ya­da ilk üre­ten de bi­ziz. Önü­müz­de­ki yıl için­de bu aşı­nın kli­nik saf­ha­la­rı ta­mam­la­na­cak ve aşı üre­ti­lip dün­ya pa­za­rı­na su­nu­la­cak." de­di.

"Tür­ki­ye ilaç sa­na­yi­sin­de tü­ket­ti­ği ila­cın yüz­de 80'ini ken­di üre­ti­yor"

Sağ­lı­ğın stra­te­jik bir alan ol­du­ğu­nun al­tı­nı çi­zen Ah­met De­mir­can, şöy­le de­vam et­ti:

"Sağ­lık­ta sü­rek­li dı­şa bağ­lı ola­maz­sı­nız. Bi­zim gi­bi önem­li ve bü­yük bir ül­ke sağ­lık­ta dı­şa ba­ğım­lı­lık­tan kur­tul­ma­nın yo­lu­nu aç­mak zo­run­da. Biz cid­di şe­kil­de bu is­ti­ka­met­te ça­lış­ma­la­rı­mı­zı sür­dü­rü­yo­ruz. Tür­ki­ye ilaç sa­na­yi­sin­de tü­ket­ti­ği ila­cın yüz­de 80'ini ken­di üre­ti­yor. Bu­nu art­tır­mak için gay­ret edi­yo­ruz. Öbür ta­raf­tan tıb­bı ci­haz­lar, ta­nı ci­haz­la­rı il­gi­li ça­lış­ma­la­rı­mız son saf­ha­ya gel­di. Tür­ki­ye'de üret­me, Tür­ki­ye'ye tek­no­lo­ji trans­fer et­mek şar­tıy­la şu­an için ci­haz sa­tan ül­ke­ler, Tür­ki­ye'de yer­li üre­ti­me ka­tıl­ma­yı ka­bul eder­ler­se yer­li or­tak­lar­la or­tak­lık ku­rup, Tür­ki­ye'de üret­me im­kan­la­rı ken­di­le­ri­ne ve­ri­le­cek. Bu hem dö­viz çık­ma­sı­na, ca­ri açı­ğın azal­ma­sı­na kat­kı sağ­la­ya­cak, hem de Tür­ki­ye'ye tek­no­lo­ji gel­me­si­ni sağ­la­ya­ca­ğız."
"KKKA aşı­sı üre­ti­li­yor"

Tür­ki­ye'nin yer­li aşı ko­nu­sun­da da bü­yük me­sa­fe ka­tet­ti­ği­ni be­lir­ten Sağ­lık Ba­ka­nı De­mir­can, şun­la­rı kay­det­ti: "Yer­li aşı He­pa­tit B ve C aşı­la­rı­nı üret­mek için son aşa­ma­ya gel­dik. Kı­rım Kon­go Ka­na­ma­lı Ate­şi has­ta­lı­ğı aşı­sı­nı dün­ya­da ilk üre­ten de bi­ziz. Önü­müz­de­ki yıl için­de bu aşı­nın kli­nik saf­ha­la­rı ta­mam­la­na­cak ve aşı üre­ti­lip dün­ya pa­za­rı­na su­nu­la­cak. Tür­ki­ye kan ürün­le­rin­de de yer­li ya­tı­rı­ma ve üre­ti­me önem ve­ri­yor. Ken­di ka­nı­mız­dan üret­ti­ği­miz kan ürün­le­ri­nin ça­lış­ma­sı­nı son aşa­ma­ya ge­tir­dik. Bu ko­nu­da ya­tı­rım baş­la­dı. Tür­ki­ye sağ­lık­ta sa­de­ce alt ya­pı­yı ye­ni­le­mek­te kal­mı­yor, biz sağ­lık­ta­ki alt ya­pı­yı cid­di bir şe­kil­de ye­ni­le­dik, ta­mam­la­mak üze­re­yiz. Has­ta­ne­le­ri­miz 5 yıl­dız­lı otel gü­zel­li­ğin­de di­ğer ta­raf­tan da sağ­lık­la il­gi­li ci­haz, mal­ze­me, ilaç üre­ti­mi­ni art­tı­rı­yo­ruz. Bi­yo­tek­no­lo­ji ala­nın­da da Tür­ki­ye'de ya­tı­rım­lar baş­la­dı. Tür­ki­ye sağ­lık­ta yıl­dız gi­bi par­la­ya­cak." (AA)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER