Badminton’da bir milli başarı daha

Ankara’da yapılan U 17 OPEN Uluslararası Badminton Turnuvasında Çorum belediyesi Gençlikspor kulübünden Hilmican Şimşek ve Ceren Özdemir karışık çiftlerde birinci olarak altın madalya kazandılar.

Badminton’da bir milli başarı daha

YÜK­SEL BA­SAR
17 Yaş Al­tı Ulus­la­ra­ra­sı Bad­min­ton tur­nu­va­sın­da Hil­mi­can Şim­şek ve Ce­ren Öz­de­mir ka­rı­şık çift­ler­de şam­pi­yon ol­du­lar.
20-23 Ey­lül ta­rih­le­ri ara­sın­da An­ka­ra’da Bad­min­ton Fe­de­ras­yo­nu Olim­pi­yat Ha­zır­lık Mer­ke­zi’nde ya­pı­lan Tur­key U 17 Open Ulus­la­ra­ra­sı 17 Yaş Al­tı Bad­min­ton Tur­nu­va­sın­da 173 mil­li spor­cu mü­ca­de­le et­ti. Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por ku­lü­bün­den Hil­mi­can Şim­şek ve Ce­ren Öz­de­mir ka­rı­şık çift­ler ka­te­go­ri­sin­de fi­nal ma­çın­da yi­ne Türk mil­li ta­kı­mın­dan Ha­san Ber­kay Gün­baz, Çağ­lı Özay­yıl­dız çif­ti­ni ye­ne­rek al­tın ma­dal­ya­nın sa­hi­bi ol­du.
Bad­min­ton Mil­li ta­kı­mı ve Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por An­tre­nö­rü Ba­rış Bo­yar al­tın ma­dal­ya ka­za­nan spor­cu­la­rı­nı teb­rik et­ti ay­rı­ca ken­di­le­ri­ne her za­man sa­hip çı­kan ve des­tek ve­ren Mil­let­ve­ki­li Oğuz­han Ka­ya’ya Ço­rum Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül’e ve Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por Baş­ka­nı Na­dir So­lak ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu’na  te­şek­kür et­ti.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER