Balaban yokum dedi, Biçer ile yollar ayrıldı

Ço­rum Be­le­di­yes­por’da dün öğ­len sa­at­le­rin­de ya­pı­lan açık­la­ma­da iki şok ha­ber gel­di

Balaban yokum dedi, Biçer ile yollar ayrıldı

HALİL ÖZTÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por’da dün öğ­len sa­at­le­rin­de ya­pı­lan açık­la­ma­da iki şok ha­ber gel­di. Ku­lüp Baş­kan­lı­ğı­nı Ze­ki Gül’ün bı­rak­ma­sı­nın ar­dın­dan üst­le­nen Ömer Ba­la­ban se­zon so­nun­da ya­pı­la­cak Ge­nel Ku­rul’da gö­re­ve ta­lip ol­ma­ya­ca­ğı­nı ay­rı­ca Tek­nik Di­rek­tör Cü­neyt Bi­çer ve eki­bi ile­de yol­la­rı­nı ayır­dık­la­rı­nı açık­la­dı.
Baş­kan Ömer Ba­la­ban dün sa­bah yö­ne­tim ku­ru­lu ola­rak yap­tık­la­rı top­lan­tı­da Tek­nik Di­rek­tör Cü­neyt Bi­çer ve eki­bi ile yol­la­rı­nı ayır­ma ka­ra­nı al­dık­la­rı­nı söy­le­di. Ba­la­ban, se­zon so­nun­da ya­pı­la­cak ge­nel ku­rul­da gö­re­ve ta­lip ol­ma­ya­ca­ğı­nı­da be­lir­te­rek ‘Bi­zim bu ka­ra­rı­mız­dan do­la­yı ye­ni ge­le­cek yö­ne­ti­min­de önü­nü aç­mak ge­rek­ti­ği için Yu­suf Bi­çer ho­cam ay­rı­lık ka­ra­rı­mı­za say­gı duy­du. Ken­di­si­ne ve eki­bi­ne bun­dan son­ra­ki ha­ya­tın­da ba­şa­rı­lar di­le­rim’ de­di.
Ba­la­ban ay­rı­ca se­zon so­nun­da ya­pı­la­cak ge­nel ku­rul­da yö­ne­tim­de gö­rev al­ma­ya­ca­ğı­nı be­lir­te­rek ‘Gö­rev yap­tı­ğım sü­re için­de tüm iyi ni­ye­tim­le ta­kı­mı da­ha iyi yer­le­re gel­me­si adı­na mad­di ve ma­na­vi bü­yük me­sai har­ca­dım.
Tüm bu öz­ve­ri­mi­ze kar­şın fut­bol­la izah ede­me­ce­ği­miz ne­den­ler­den do­la­yı ba­şa­rı­lı gel­me­di. Ay­rı­ca bu sü­re için­de şeh­rin ta­kı­ma sa­hip çık­ma­ma­sı ve des­tek ver­me­me­si ve yal­nız kal­ma­mız so­nu­cun­da ye­ni se­zon­da olu­şa­cak yö­ne­tim­de gö­rev al­ma­la ka­ra­rı al­dım. Ye­ni se­zon­da olu­şa­cak yö­ne­ti­me şim­di­den ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum.
Ço­rum aşı­ğı bir in­san ola­rak bu­gü­ne ka­dar ol­du­ğu gi­bi bun­dan son­ra­ki sü­reç­te­de üze­ri­me dü­şen ne var­ya yap­ma­ya ha­zı­rım. Baş­kan ve yö­ne­tim ola­rak ma­te­ma­tik­sel ola­rak de­vam eden şan­sı­mı­mı­zı so­nu­na ka­dar ko­va­la­ya­ca­ğız ve tüm so­rum­lu­la­rı­mı­zı ye­ri­ne ge­tir­me­ye de­vam ede­ce­ğiz’de­di.

Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2018, 10:23
YORUM EKLE
YORUMLAR
Galip
Galip - 5 yıl Önce

Önce zeki gül el çektirilmeli yıllardır anlattığı masalları dinledik size teşekürler ÖMER başkan siz iyi yönetilmeyen sorunlu klüp aldınız sağolun

Çorumlu
Çorumlu - 5 yıl Önce

Yine olay of yok oldu hocaylada ayrılmışınız bomba çıktı oda buraya gelmiş geçmiş en kalite hoca YAVUZ İNCEDAL dır adam final oynattı vasat bir takımla paranın pulun çok az olduğu dönemde adam hocaymış hoca

Koparan-Hattuşaş
Koparan-Hattuşaş - 5 yıl Önce

Yanlış transfer politikası ve kötü son. Takımda santrafor yok defansa orta sahaya transferler yapıldı. Puan cetvelinden belli hep beraberlik. Neden. Çünkü golcü yok. Yakup Alkan bırakılmamalıydı. En büyük hataydı. Gol yoksa her zaman sorun çıkar. Yazık ya koca şehir 3. Lig deyiz senelerdir yazık vAllahi

mert
mert - 5 yıl Önce

Olmayın kardeşim Çorum aşığı falan olmayın, yıllardır aynı teraneler. Eğer gerçekten memleket sevdalısıysanız, gerçekten Türkiye'nin borçsuz kulüplerinden birisi olduğunuzu iddia ediyorsanız ilk önce şu takımın başına adam gibi kariyerli, bir hoca getirin. Şehire sinerjisini yansıtacak, havasını değiştirecek Yılmaz Vural gibi, Galatasaray efsanesi Bülent Korkmaz gibi birini getirin bakın Şehirin havası nasıl değişiyor. Bir kere getirdiğiniz Teknik adamlara taraftar inanmıyor ki futbolcular inansın.

Bedir can
Bedir can - 5 yıl Önce

Tek bir hoca tanırım adam adam YAVUZ İNCEDAL hoca gerisi hikaye

Halim
Halim - 5 yıl Önce

ÖMER başkan hizmetin için sağolasın bu ZEKİ GÜL ve tayfaları olduğu sürece Çalışkan insanların işi zor önce onlar zeki GÜL ve ekini gitmeli bu takımdan sizi seviyoruz..

SIRADAKİ HABER