Ceylan’dan ‘TAM’ destek

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum’un her derdi ile ilgilendikleri gibi Çorum Belediyespor’unda her zaman yanında olduklarını söyledi.

Ceylan’dan ‘TAM’ destek

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ak Par­ti Mil­let­ve­ki­li ve MKYK Üye­si Ah­met Sa­mi Cey­lan, Ço­rum’un tüm so­rum­la­rı­na ol­du­ğu gi­bi Ço­rum Be­le­di­yes­por’u da bu mem­le­ke­tin bir der­di ola­rak gör­dük­le­ri­ni ve tüm bi­rim­le­riy­le ta­kı­ma des­tek ola­cak­la­rı­nın sö­zü­nü ver­di. Cey­lan tek­nik di­rek­tör Meh­met Au­re­lio'dan da sa­de­ce Tek­nik Di­rek­tör ola­rak de­ğil Ço­rum’un fut­bol el­çi­si ol­ma­sı­nı ve çev­re­si­ni Ço­rum’a yön­len­dir­me­si­ni is­te­di.
AK Par­ti Mil­let­ve­ki­li ve MKYK Üye­si Ah­met Sa­mi Cey­lan, cu­mar­te­si gü­nü Ço­rum Be­le­di­yes­por te­sis­le­ri­ni zi­ya­ret et­ti. Ku­lüp Baş­ka­nı Fa­tih Öz­can, Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı Ha­mit Işık ve Mus­ta­fa Al­tun­ka­ya ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si Sa­lim Kol­daş ta­ra­fın­dan kar­şı­lan­dı.Bir sü­re Tek­nik Di­rek­tör Meh­met Au­ra­lio ile soh­bet et­ti ar­dın­dan da ba­sı­nın kar­şı­sı­na geç­ti.
Cey­lan bu­ra­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da dün ol­du­ğu gi­bi bun­dan son­ra­ki sü­reç­te de tüm im­kan­la­rıy­la Ço­rum Be­le­di­yes­por’a des­tek ola­cak­la­rı­nın sö­zü­nü ver­di. Geç­ti­ği­miz haf­ta için­de ta­kı­mın ba­şa­nı ge­ti­ri­len Tek­nik Di­rek­tö­rü­müz Meh­met Au­re­lio'dan sa­de­ce tek­nik di­rek­tör ola­rak kal­ma­ma­sı­nı ve tüm çev­re­si­ni de ola­yın içi­ne da­hil et­me­si­ni is­te­di. Ko­nuş­ma­sın­da Ço­rum'un tüm so­run­la­rıy­la ol­du­ğu gi­bi fut­bo­luy­la da ya­kın­dan il­gi­len­dik­le­ri­nin al­tı­nı çi­zen Cey­lan, ya­pı­la­cak olan isim de­ği­şik­li­ği ile de şe­hir­de­ki al­gı­nın de­ği­şe­ce­ği­ne inan­dı­ğı­nı söz­le­ri­ne ek­le­di.

Ku­lüp Baş­ka­nı Fa­tih Cey­lan'ın üs­te­len­di­ği gö­re­vi se­ve­rek ve la­yı­kıy­la yap­ma­ya mak­si­mum de­re­ce­de özen gös­te­ren bir isim ol­du­ğu­na de­ği­nen Mil­let­ve­ki­li Cey­lan, " Biz şeh­rin tüm ko­nu­la­rıy­la il­gi­len­di­ği­miz gi­bi fut­bol ta­kı­mıy­la da ya­kın­dan il­gi­le­ni­yo­ruz. Geç­miş­te ma­ale­sef olum­suz bir Ço­rums­por ör­ne­ği ya­şan­dı. Şu­an­da ise ama­tör lig­ler­den bu ya­na ge­len bir ta­kı­mı­mız var. Ta­bi bu sü­re zar­fın­da ku­lüp baş­kan­lı­ğı ya­pan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül'ü de unut­ma­mak la­zım. Biz ken­di­si­ne emek­le­rin­den do­la­yı te­şek­kür edi­yo­ruz.

Ya­şa­nan sü­reç son­ra­sın­da ise şim­di­ki yö­ne­tim oluş­tu. Bu olu­şum son­ra­sın­da da şe­hir­de ye­ni­den bir he­ye­can ha­sıl ol­du. Ço­rum ve Ço­rums­por sev­da­lı­sı Fa­tih Öz­can kar­de­şi­mi­zin oluş­tur­du­ğu yö­ne­ti­min yap­tık­la­rı or­ta­da­dır. Biz­le­re dü­şen de on­la­ra tüm im­kan­la­rı­mız­la des­tek ol­mak­tır. Bu­nun da sö­zü­nü ve­ri­yo­ruz. Şim­di bir isim de­ği­şik­li­ği ola­yı var. Bu­nu da ger­çek­leş­ti­re­ce­ğiz.
Ben ta­kı­mı ge­çen haf­ta da iz­le­dim. Ta­kı­mı­mız iyi bir ta­kım, sa­de­ce bi­raz mo­ti­vas­yon ek­sik­li­ği­miz var. İn­şal­lah ye­ni ge­len tek­nik ekip­le bu so­run­da or­ta­dan kal­ka­cak­tır. Ben Meh­met Au­re­lio is­mi­nin şeh­re çok bü­yük ha­va ka­ta­ca­ğı­na ina­nı­yo­rum. Meh­met ho­ca­mız ya­ban­cı uy­ruk­lu bir ki­şi ol­ma­sı­na rağ­men hem va­tan­daş­lı­ğı­mı­zı alan, hem de bi­zim kül­tü­rü­mü­ze adap­te olan bir isim. Biz tek­nik adam­lı­ğı­nın ya­nı sı­ra çev­re­si­nin de Ço­rum'a kat­kı sağ­la­ya­ca­ğı­na ina­nı­yo­ruz. Bun­dan son­ra­ki sü­reç­te da­ha ön­ce de ol­du­ğu gi­bi şah­sım, teş­ki­la­tı­mız ve be­le­di­ye ola­rak ku­lü­bü­mü­ze her tür­lü des­te­ği sağ­la­ya­ca­ğı­mı­zın sö­zü­nü ve­ri­yo­ruz" de­di. 

 

ÖZ­CAN ‘Sa­hip­siz ol­ma­dı­ğı­mızı an­la­dık’
Ku­lüp Baş­ka­nı Fa­tih Öz­can, Ak Par­ti Mil­let­ve­ki­li ve MKYK Üye­si Ah­met Sa­mi Cey­lan'ın zi­ya­re­tin­den do­la­yı te­şek­kür et­ti. Gö­re­ve gel­dik­le­ri gün­den bu ya­na Cey­lan'ın ken­di­le­ri­ne gös­ter­di­ği ya­kın il­gi ve ala­ka­dan do­la­yı mem­nun ol­duk­la­rı­nın al­tı­nı çi­zen Ku­lüp Baş­ka­nı Öz­can, " Biz­ler Ço­rums­por sev­da­lı­la­rı­nı tri­bü­ne çek­mek adı­na ge­ce­mi­zi gün­dü­zü­mü­ze ka­ta­rak ça­lı­şı­yo­ruz. Ge­li­nen sü­reç­te Ço­rums­por is­mi­ni al­ma­yı plan­la­dık ve ken­di­siy­le pay­laş­tık. Ken­di­si de ge­rek An­ka­ra'da, ge­rek­se de Ço­rum'da yap­tı­ğı­mız gö­rüş­me­ler­de bi­zim­le ya­kın­dan il­gi­len­di. Ko­nuy­la il­gi­li uzun so­ru­lar sor­du ve bil­gi­ler al­dı.
Ken­di­si­nin bir sö­zü var. Ço­rum'un der­di, be­nim der­dim. Bu sö­ze is­ti­na­den de ko­nuy­la ya­kın­dan il­gi­len­di. Şu­an ge­li­nen aşa­ma­da ba­şın­da Ço­rum olan bir şir­ket ku­ru­la­cak ve yo­lu­mu­za bu şe­kil­de de­vam ede­ce­ğiz. Fi­nal­de de göğ­sü­müz­de, bay­ra­ğı­mız­da ve lo­go­muz­da da Ço­rums­por is­mi­nin pa­tent­le­tip ef­sa­ne­nin ge­ri dö­ne­ce­ği­ni bi­zim­le pay­laş­tı. Ken­di­si­ne yö­ne­tim ku­ru­lum adı­na, şe­hir adı­na ve ta­raf­tar­la­rı­mı­za te­şek­kür edi­yo­ruz. Tüm bun­lar da bi­ze şeh­rin sa­hip­siz ol­ma­dı­ğı­nın gös­ter­ge­si­dir" di­ye ko­nuş­tu. 

 

AU­RE­LİO ‘Sü­per Lig ha­yal de­ğil’
Ak Par­ti Mil­let­ve­ki­li ve MKYK Üye­si Ah­met Sa­mi Cey­lan'ın zi­ya­re­tin­de ko­nu­şan Tek­nik Di­rek­tör Meh­met Au­re­lio, ta­kı­mın ba­şa­rı­sı için mak­si­mum dü­zey­de efor sarf ede­cek­le­ri­ni söy­le­di. Gel­dik­le­ri gün­den bu­ya­na ken­di­le­ri­ne gös­te­ri­len il­gi ve ala­ka­ya çok te­şek­kür eden Au­re­lio, ça­lış­kan bir ekip ol­duk­la­rı­nı ifa­de ede­rek, se­zon so­nun­da mut­lu so­na ula­şan ta­kım ola­cak­la­rı­na inan­dık­la­rı­nı di­le ge­tir­di. Ço­rum'un bu lig­ler­de işi ol­ma­dı­ğı­nın yi­ne­le­yen teb­rü­be­li tek­nik adam, Sü­per Lig'in bi­le ha­yal ol­ma­dı­ğı­nı söz­le­ri­ne ek­le­di.
Öte yan­dan, ya­pı­lan zi­ya­ret son­ra­sın­da Ku­lüp Baş­ka­nı Fa­tih Öz­can ta­ra­fın­dan kat­kı­la­rın­dan do­la­yı Ak Par­ti Mil­let­ve­ki­li ve MKYK Üye­si Ah­met Sa­mi Cey­lan'a pla­ket ve­ril­di. 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER