Dört devrelik prova

Çorum Belediyespor Kızılcahamam kampındaki son hazırlık maçında Bandırmaspor ile oynadığı dört devreli maçta iki takımda tüm futbolcularına forma verdi. Kırmızı Siyahlı takım ilk maçta rakibi önünde pozisyon bulamadı rakib ise üç tane net pozisyondan yararlanamadı. İkinci maçta ise kırmızı siyahlı takım rakibi önünde iki tane yüzde yüz pozisyonu değerlendiremedi.

Dört devrelik prova

SA­HA: Kı­zıl­ca­ha­mam So­ğuk­su Te­sis­le­ri
HA­KEM­LER: Sa­dık Şim­şek, Şa­ban Ko­ca­türk, Be­kir Ko­ca.
ÇOR­DUM BE­LE­Dİ­YES­POR 1. TA­KIM: Onur­can, Er­tuğ­rul, Eş­ref, Akın, Mü­min, Oğuz­han, N.Emir­han, Em­rah, F.Eren, Ba­rış, Ya­kup.
ÇO­RUM BE­LE­Dİ­YES­POR 2. TA­KIM: Do­ğu­kan (Dk. 134 Ha­san), H.Ömer, Sa­met (Dk. 105 Ba­tu­han), Ke­mal, Fa­tih, Mi­ka­il, Oğuz­han (Dk. 105 M. Hak­tan), Ke­rem, Kı­vanç, Em­re, Fer­di.
BAN­DIR­MAS­POR 1. TA­KIM: Ra­ma­zan, Fa­tih, Rı­za, Me­te, Nu­ret­tin, Yu­nus, Yu­suf, Alp, Ö.Fa­ruk Boz, Ali­han, Ö.Fa­ruk Er­maç.
BAN­DIR­MAS­POR 2. TA­KIM: Ev­ren, Cey­hun, Ömer, Fer­di, Oğul­can, Mu­har­rem, Hü­se­yin, İb­ra­him Ak, Fa­tih, Meh­met, Ra­ma­zan.
GOL: 81. dak. Hü­se­yin.

HALİL ÖZTÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por Kı­zıl­ca­ha­mam kam­pın­da­ki son ha­zır­lık ma­çın­da Ban­dır­mas­por ile ilk kar­şı­laş­ma­da 0-0 be­ra­be­re ka­lır­ken ikin­ci maç­ta ise ra­ki­bi­ne 1-0 mağ­lup ol­du.
Cu­mar­te­si gü­nü So­ğuk­su Te­sis­le­rin­de oy­na­nan kar­şı­laş­ma­da iki ta­kım­da an­la­şa­rak iki ma­çın 35’er da­ki­ka­lık iki dev­re­li dört dev­re­li iki maç oy­nan­dı. Ço­rum Be­le­di­yes­por Ban­dır­mas­por kar­şı­sın­da ilk maç­ta Tek­nik Di­rek­tör Fah­ret­tin Say­han lig­de for­ma ver­me­yi dü­şün­dü­ğü isim­le­rin ağır­lık­ta ol­du­ğu bir kad­ro ile mü­ca­de­le et­ti.
Bu ilk ya­rı­da­ki ma­çın ilk dev­re­sin­de Ço­rum Be­le­di­yes­por ra­ki­bi önün­de to­pa da­ha çok ol­ma­sı­na kar­şın po­zis­yon bul­mak­ta zor­lan­dı. İlk dev­re gol­süz be­ra­ber­lik­le so­na er­di.
İkin­ci ya­rı­da ise Ban­dır­mas­por or­ta sa­ha­da to­pa da­ha çok sa­hip ol­ma­yı ba­şar­dı ve po­zis­yon­lar bul­ma­ya baş­la­dı. Özel­lik­le ma­çın son beş da­ki­ka­lık bö­lü­mün­de Ban­dır­mas­por üst üs­te üç ta­ne mut­lak gol po­zis­yon­la­rın­dan ya­rar­la­na­ma­dı ve bu ta­kım­la­rın ma­çın­dan gol se­si çık­ma­dı.
Bu ma­çın ar­dın­dan ise iki ta­kım­da fark­lı ta­kım­lar­la ikin­ci kar­şı­laş­ma­ya çık­tı. Bu maç­ta Ço­rum Be­le­di­yes­por da­ha çok hü­cum­da var­lık gös­ter­di ve po­zis­yon­lar bul­du. Ma­çın 81. da­ki­ka­sın­da Be­le­di­yes­por ce­za sa­ha­sı için­de mey­da­na ge­len ka­ram­bol­de son ola­rak vu­ran Hü­se­yin to­pu ağ­la­ra gön­de­re­rek Ban­dır­mas­por’u 1-0 ön­de ta­mam­la­dı.
Gol­den son­ra ise Ço­rum Be­le­di­yes­por ra­kip ka­le­ye et­ki­li yük­len­di. İlk po­zis­yon­da Em­re Ge­mi­ci’nin sol­dan or­ta­sın­da al­tı pas­ta Kı­vanç bom boş du­rum­da to­pu ka­le ye­ri­ne üst­ten au­ta gön­de­re­rek ta­kı­mı­nı mut­lak bir gol­den et­ti. He­men ar­dın­dan ise bu kez sol ka­nat­tan Em­re Ge­mi­ci yi­ne ar­ka di­re­ğe çı­kar­dı bu kez Mi­ka­il di­rek di­bin­de to­pa ayak ko­ya­ma­dı ve bu maç­tan Ban­dır­mas­por ta­kı­mı 1-0 ga­lip ay­rıl­dı.
Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım­da iki maç­ta for­ma gi­yin isim­le­rin de­ğer­len­dir­me­si so­nu­cun­da sa­vun­ma­nın gö­be­ğin­de so­run göz­lem­le­nir­ken ka­nat­lar­da ise gö­rev ya­pa­cak isim­ler ko­nu­sun­da Tek­nik He­ye­tin he­nüz ara­yış için­de ol­du­ğu göz­len­di

YORUM EKLE
YORUMLAR
Çorumlu
Çorumlu - 5 yıl Önce

Yıllardır başarısız olan futboldan bir haber olan ZEKİ GÜL niye yoktu Kİ maçta gerçi iyiki gelmemiş fark yerdik maçta aman bi sahada başkanlık falan yapmasın gerçi bunların da ondan fazla bildiği YÖK hayırlısı

SIRADAKİ HABER