Dursun ve Kekillioğlu Avusturya’ya gidiyor

21-24 Ma­yıs’ta Avus­tur­ya’nın Vi­ya­na ken­tin­de ya­pı­la­cak olan Or­tak Ça­lış­ma kam­pı­na Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por’dan Uğur­can Dur­sun ve Ar­da Ke­kil­li­oğ­lu’da da­vet edil­di.

Dursun ve Kekillioğlu Avusturya’ya gidiyor

Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por’un mil­li ma­sa te­nis­ci­le­ri Uğur­can Dur­sun ve Ar­da Ke­kil­li­oğ­lu or­tak kamp için Avus­tur­ya’ya gi­di­yor­lar.
21-24 Ma­yıs ta­rih­le­ri ara­sın­da Avus­tu­ya’nın Vi­ya­na şeh­rin­de ya­pı­la­cak olan Or­tak Ça­lış­ma kam­pı­na Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por’un mil­li spor­cu­la­rı Uğur­can Dur­sun ve Ar­da Ke­kil­li­oğ­lu da­vet edil­di.
Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por Ku­lü­bü Baş­ka­nı Na­dir So­lak, mil­li spor­cu­la­rı­nın Avus­tur­ya’da ya­pı­la­cak bu kam­pa ka­tıl­mak için pa­zar gü­nü yo­la çı­ka­cak­la­rı­nı söy­le­di. So­lak spor­cu­la­rın bu or­tak kamp­ta önü­müz­de­ki ay­lar­da ya­pı­la­cak bü­yük or­ga­ni­zas­yon­la­ra en gü­zel şe­kil­de ha­zır­la­na­rak ge­li­şim­le­ri­ne bü­yük kat­kı ya­pa­ca­ğı­na inan­dı­ğı­nı söy­le­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER