Efsane Futbolcular’dan Vali ve Başsavcıya ziyaret

Genç­lik ve Spor Ge­nel Mü­dür­lü­ğü’nün or­ga­ni­ze­si ile dün Ço­rum’a ge­len Ef­sa­ne Fut­bol­cu­lar ilk ola­rak Va­li Nec­met­tin Kı­lıç ve ar­dın­dan da Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Ah­met Fa­tih Ağ­ca’yı zi­ya­ret et­ti­ler.

Efsane Futbolcular’dan Vali ve Başsavcıya ziyaret

HA­RUN AK­KA­YA
Genç­lik ve Spor Ge­nel Mü­dür­lü­ğü’nün or­ga­ni­ze­si ile dün Ço­rum’a ge­len Ef­sa­ne Fut­bol­cu­lar ilk ola­rak Va­li Nec­met­tin Kı­lıç ve ar­dın­dan da Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Ah­met Fa­tih Ağ­ca’yı zi­ya­ret et­ti­ler.
Zi­ya­re­te Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı Pro­je Ko­or­di­nas­yon Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sı Meh­met Akif Okur, Spor Da­ire Baş­ka­nı Bi­lal Ba­şer, Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İl Mü­dür ve­ki­li Er­do­ğan Şa­hin­ci ile Ef­sa­ne Fut­bol­cu­lar Ali Gül­ti­ken, Er­gün Pem­be, Ha­mi Man­dı­ra­lı ve Oğuz Çe­tin ka­tıl­dı­lar.
İlk ola­rak Va­li Nec­met­tin Kı­lıç’ı ma­ka­mın­da zi­ya­ret eden ekip Türk fut­bo­lu üze­ri­ne gü­zel bir sah­bet ya­pıp so­run­lar ve çö­züm­le­ri ko­nu­sun­da gö­rüş ve dü­şün­ce­le­ri­ni di­le ge­tir­di­ler.
Ekip da­ha son­ra­da or­ga­ni­ze­nin di­ğer aya­ğı olan Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Ah­met Fa­tih Ağ­ca’yı ma­ka­mın­da zi­ya­ret ede­rek hem soh­bet et­ti­ler hem­de bu­gün Ce­za­vin­de ya­pı­la­cak olan prog­ram­la il­gi­li gö­rüş alış ve­ri­şin­de bu­lun­du­lar.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER