Esenler’de Çorum rüzgarı essin

Ço­rum Be­le­di­yes­por ya­rın sa­at 15.30’da İs­tan­bul Esen­ler Stad’ın­da Ha­li­de Edip Adı­vars­por ile kar­şı­la­şa­cak. Lig­de evin­de oy­na­dı­ğı üç ma­çı­da ka­za­nan dep­las­man­da ise iki ma­çın­dan da pu­an­sız ay­rı­lan kır­mı­zı si­yah­lı­lar lig­de ilk dep­las­man ga­li­bi­ye­ti­ni bu maç­ta al­mak ama­cın­da. Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım­da sa­kat Ba­rış ile Fer­di ya­rın­ki maç­ta for­ma gi­ye­me­ye­cek. İs­tan­bul’da otu­ran Ço­rum­lu­la­rın ya­rın­ki maç­ta şe­hir­le­ri­nin ta­kı­mı­nı yal­nız bı­rak­ma­ma­sı bek­le­ni­yor.

Esenler’de Çorum rüzgarı essin

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por li­gin 6. haf­ta ma­çın­da ya­rın İs­tan­bul Bağ­cı­lar Stad’ın­da Ha­li­de Edip Adı­vars­por ile kar­şı­la­şa­cak. Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım lig­de ve ku­pa­da dep­las­man­da oy­na­dı­ğı üç ma­çı­nı kay­bet­miş­ti. Ya­rın­ki ma­çı ka­za­na­rak se­zo­nun ilk dış sa­ha pu­an­la­rı­nı al­mak ama­cın­da.
Lig­de evin­de oy­na­dı­ğı üç ma­çı­da ka­za­nan kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım geç­ti­ği­miz haf­ta Tur­gut­lus­por önün­de al­dı­ğı 2-1’lık ga­li­bi­ye­tin ver­di­ği mo­ral­le Ha­li­de Edip Adı­vars­por ma­çı­na ha­zır­lan­dı. Ço­rum Be­le­di­yes­por’da sa­kat­lı­ğı de­vam eden Ba­rış ile son an­tren­man­da sa­kat­la­nan Eren ya­rın­ki maç­ta for­ma gi­ye­me­ye­cek.
Ev sa­hi­bi Ha­li­de Edip Adı­vars­por ise lig­de evin­de oy­na­dı­ğı iki ma­çı­da ka­za­nır­ken üç dep­las­man ma­çın­dan ise iki be­ra­ber­lik ile dön­dü. Sa­ha­sın­da Bağ­cı­lars­por’u 2-1 ye­nen ev sa­hi­bi ta­kım Ko­ca­elis­por’u ise 3-0 gi­bi fark­lı skor­la geç­ti.
Ço­rum Be­le­di­yes­por zor­lu dep­las­man­da ilk dep­las­man sif­ta­hı­nı yap­mak için mü­ca­de­le ede­cek. Geç­ti­ği­miz haf­ta ta­kı­mın ba­şı­na ge­çen Tek­nik Di­rek­tör Meh­met Au­ra­lio yö­ne­ti­min­de ilk dep­las­man ma­çı­na çı­ka­cak kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım­da mo­ral­ler yük­sek.
Ha­li­de Edip Adı­vars­por ise lig­de üst sı­ra­lar­da­ki id­di­ası­nı de­vam et­tir­mek ve evin­de­ki ga­li­bi­yet se­ri­si­ni sür­dür­mek ama­cı ile Ço­rum Be­le­di­yes­por kar­şı­sın­da ga­li­bi­yet mü­ca­de­le­si ve­re­cek.
Ya­rın sa­at 15.30’da Esen­ler Stad’ın­da baş­la­ya­cak maç­ta Ço­rum Be­le­di­yes­por’u İs­tan­bul’da otu­ran Ço­rum­lu­la­rın yal­nız bı­rak­ma­ma­sı bek­le­ni­yor. İki ta­kım açı­sın­dan zor­lu ge­çe­cek bu ma­çı To­kat böl­ge­si ha­ke­mi Ha­run Top­lar yö­ne­te­cek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER