Eti Bulancak’ta puan arıyor

Eti Li­se­si Genç­liks­por bu­gün sa­at 15’de Bu­lan­caks­por dep­las­ma­nın­da pu­an mü­ca­de­le­si ve­re­cek.

Eti Bulancak’ta puan arıyor

HARUN AKKAYA
Böl­ge­sel Ama­tör Lig 4. grup­ta tem­sil­ci­miz Eti Li­se­si Genç­liks­por 24. haf­ta ma­çın­da bu­gün sa­at 15’de Bu­lan­caks­por dep­las­ma­nın­da pu­an mü­ca­de­le­si ve­re­cek.
Lig­de top­la­dı­ğı 15 pu­an­la ateş hat­tı­nın he­men üze­rin­de bu­lu­nan ve son iki haf­ta­ya da­ha ra­hat gir­me­ki is­te­yen Eti Li­se­si Genç­liks­por grup­ta or­ta sı­ra­lar­da ken­di­ne yer bul­mak is­te­yen Bu­lan­caks­por önün­de ala­ca­ğı pu­an ve­ya pu­an­lar­la son iki haf­ta­ya ateş hat­tın­dan da­ha uzak­ta gir­mek is­ti­yor.
Bu­lan­cak İl­çe sa­ha­sın­da sa­at 15’de baş­la­ya­cak maç için Eti Li­se­si Genç­liks­por dün öğ­len sa­at­le­rin­de bu il­çe­ye git­ti. Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım­da sa­kat­lık­la­rı de­vam eden Or­han ve Me­det dı­şın­da ek­sik fut­bol­cu bu­lun­mu­yor.
Eti Li­se­si Genç­liks­por an­tre­nö­rü Yet­kin Öz­bey, son haf­ta­lar­da ma­ça or­tak ol­ma ve oyu­nu tut­ma ko­nu­sun­da aşa­ma gös­ter­dik­le­ri­ni Bu­lan­caks­por kar­şı­sın­da da gol yol­la­rın­da ba­şa­rı­lı ol­ma­la­rı ha­lin­de pu­an ya­da pu­an­lar­la dö­ne­cek­le­ri­ne inan­dı­ğı­nı söy­le­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER