Eti yedi hafta sonra güldürdü

Eti Li­se­si lig­de se­kiz haf­ta son­ra ga­li­bi­yet se­vin­ci­ni Or­duda ya­şa­dı.

Eti yedi hafta sonra güldürdü

HALİL ÖZTÜRK
Eti Li­se­si lig­de se­kiz haf­ta son­ra ga­li­bi­yet se­vin­ci­ni Or­du’da ya­şa­dı. Kır­mı­zı Si­yah­lı tem­sil­ci­miz Or­dus­por dep­las­ma­nın­da ilk ya­rı­yı Hü­se­yin’in at­tı­ğı gol­le 1-0 ön­de ta­mam­la­dı. İkin­ci ya­rı­da da oyun­da kon­tro­lü elin­de bu­lun­du­ran kır­mı­zı si­yah­lı tem­sil­ci­miz Enes ve İs­ma­il’in at­tı­ğı gol­ler­le ra­ki­bi­ni 3-0 ye­ne­rek lig­de ateş hat­tın­dan kur­tul­ma­yı ba­şar­dı.
İlk ya­rı­nın son haf­ta­sın­da sa­ha­sın­da Si­vas De­mirs­por’u 17 Ara­lık’ta oy­na­dı­ğı maç­ta 7-0 yen­dik­ten son­ra ikin­ci ya­rı­da oy­na­dı­ğı ye­di maç­ta sa­de­ce iki pu­an ala­rak di­rek düş­me hat­tı­na inen Eti Li­se­si, bu kö­tü gi­di­şe son ver­mek için Or­dus­por dep­las­ma­nı­na mut­lak üç pu­an için çık­tı.
Ra­ki­bi önün­de ilk 15 da­ki­ka et­ki­li olan ve iki net po­zis­yon­dan ya­rar­la­na­ma­yan Eti Li­se­si son­ra­ki bö­lüm­de ra­ki­bi ile kar­şı­lık­lı atak­lar ge­liş­tir­me­ye baş­la­dı. Ma­çın 33. da­ki­ka­sın­da sağ ka­nat­tan ge­li­şen atak­ta ce­za sa­ha­sı­na ya­pı­lan or­ta­da iyi yük­se­len Hü­se­yin ka­fa ile to­pu kö­şe­den Or­dus­por ağ­la­rı­na gön­de­re­rek ta­kı­mı­nı 1-0 öne ge­çi­ren isim ol­du.
İlk ya­rı­yı bu gol­le tem­sil­ci­miz Eti Li­se­si 1-0 ön­de ta­mam­la­dı.
İkin­ci ya­rı­da da üs­tün oyu­nu­nu sür­dü­ren Eti Li­se­si 54. da­ki­ka­da bu kez sol ka­nat­tan ge­li­şen atak­ta Ve­dat or­ta­la­dı pe­nal­tı nok­ta­sı­na ya­kın nok­ta­dan Enes ka­fa­yı vur­du ve to­pu ikin­ci kez Or­dus­por ağ­la­rı­na gön­de­re­rek sko­ru 2-0 yap­tı.
Son­ra­ki bö­lüm­de ise ev sa­hi­bi ta­kım tüm hat­la­rı ile gol için yük­len­di. Bu bas­kı sı­ra­sın­da sa­vun­ma­da bü­yük boş­luk­lar ver­di. 84. da­ki­ka­da uzun top­ta İs­ma­il ra­ki­bin­den gü­zel bir ça­lım­la kur­tul­duk­tan son­ra ce­za sa­ha­sı­na gir­di ve ka­le­ci­nin al­tın­dan to­pu ağ­la­ra gön­de­re­rek ma­çın sko­ru­nu be­lir­le­yen go­lü at­tı: 0-3
Bu ga­li­bi­yet­le Eti Li­se­si 15 pu­ana yük­sel­di ve bir ba­sa­mak yük­se­le­rek 12. sı­ra­ya çık­tı Or­dus­por ise -4 pu­an­da kal­dı.

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2018, 16:42
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER