Evinde EFE dışarda kayıp

Voleybol Erkekler 1. liginde Sungurlu Belediyespor ikinci deplasman maçında Gümüşhane Torul’a 3-0 mağlup olarak ikinci dış saha maçından da set alamadan ayrıldı. Evinde grup liderini yenen Sungurlu Belediyespor deplasmandaki performansı ile hayal kırıklığı yarattı.

Evinde EFE dışarda kayıp

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por Fi­le’de dep­las­man­da­ki ikin­ci ma­çın­da da ka­yıp­la­rı oy­na­dı. Grup­ta ilk iki ma­çı­nı kay­be­den Gü­müş­ha­ne To­rul Genç­liks­por dep­las­ma­nın­da ra­ki­bi önün­de bir tek ikin­ci set­te ma­ça or­tak ol­ma şan­sı ya­ka­la­yan tem­sil­ci­miz ra­ki­bi­ne 3-0 mağ­lup ola­rak üçün­cü ma­çın­da ikin­ci mağ­lu­bi­ye­ti­ni al­dı.
To­rul Spor Sa­lo­nu’nda dün oy­na­nan ma­çın ilk se­ti den­ge­li baş­la­dı. İlk tek­nik mo­la­ya ev sa­hi­bi ta­kım 8-7 ön­de gi­rer­ken maç­ta 11-11 be­ra­ber­li­ği ya­ka­la­yan tem­sil­ci­miz son­ra­ki bö­lüm­de ra­ki­bi­ne üst üs­te beş sa­yı ve­rir­ken bir sa­yı bi­le ala­ma­dı ve ikin­ci tek­nik mo­la­ya To­rul 16-11 ön­de gir­di. Son bö­lüm­de de ra­ki­bi­nin hü­cum­da­ki et­ki­li oyu­nu­na en­gel ola­ma­yan Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por se­ti 25-18 kay­bet­ti.
İkin­ci set­te den­ge­li baş­la­dı. İlk set­te ol­du­ğu gi­bi tek­nik mo­la­ya ev sa­hi­bi ta­kım 8-7 ön­de gir­di. İkin­ci tek­nik mo­la­ya 16-13 ge­ri­de gi­ren Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por 22-18 ge­ri­ye düş­tü. Bu bö­lüm­de oyu­na or­tak ol­mak için fi­le önün­de da­ha et­ki­li oyun or­ta­ya ko­yan tem­sil­ci­miz sko­ru 23-23 yap­tı ve set için umut­lan­dı. An­cak son­ra­ki iki sa­yı­da ra­ki­bi­ni dur­du­ra­ma­yın­ca bu se­ti­de 25-23 kay­bet­ti ve ev sa­hi­bi ta­kım 2-0 üs­tün­lü­ğü ya­ka­la­dı.
Üçün­cü set­te ise oyun­dan ta­ma­men dü­şen Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por ilk tek­nik mo­la­ya 8-4 ge­ri­de gir­di. İkin­ci tek­nik mo­da­la far­kı iyi­ce açan ev sa­hi­bi ta­kım 16-11’lik skor­la ön­de gir­di­ği son bö­lüm­de ara­da­ki far­kı aç­tı ve bu se­ti 25-17 ma­çı­da 3-0 ka­za­na­rak bu se­zon ilk kez ga­li­bi­yet se­vin­ci­ni ya­şa­dı. Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por ise haf­ta so­nu evin­de Ha­tay önün­de al­dı­ğı ga­li­bi­ye­tin ver­di­ği mo­ral­le çık­tı­ğı Gü­müş­ha­ne dep­las­ma­nın­dan bek­len­me­dik bir mağ­lu­bi­yet­le dö­ne­rek üçün­cü haf­ta­yı üç pu­an­ra ta­mam­la­dı.

Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2018, 13:40
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER