Futbolcular istedi Başkan Özcan Kaptan’ı affetti

Çorum Belediyespor’da süresiz kadro dışı bırakılan kaptan Oğuzhan Yalçın dün yapılan çalışma öncesinde takım arkadaşlarının isteği üzerine Başkan Fatih Özcan tarafından affedildi.

Futbolcular istedi Başkan Özcan Kaptan’ı affetti

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por’da Göl­cüks­por ma­çın­dan son­ra sü­re­siz kad­ro dı­şı bı­ra­kı­lan kap­tan Oğuz­han Yal­çın ta­kım ar­ka­daş­la­rı­nın is­te­ği doğ­rul­tu­sun­da Baş­kan Fa­tih Öz­can ta­ra­fın­dan af­fe­dil­di.

Göl­cüks­por ma­çın­dan son­ra yö­ne­tim ka­rar­la­rı doğ­rul­tu­sun­da sü­re­siz kad­ro dı­şı bı­ra­kı­lan Oğuz­han Yal­çın ko­nu­su ba­sın top­lan­tı­sın­da so­ru­lan Baş­kan Fa­tih Öz­can o ka­rar­la il­gi­li fut­bol­cu­lar­la bir gö­rüş­me ya­pa­ca­ğı­nı on­dan son­ra ka­rar­la­rı­nı ve­re­cek­le­ri­ni söy­le­di.
Top­lan­tı­nın ar­dı­nan ye­ni tek­nik he­yet yö­ne­ti­min­de ilk an­tren­ma­nı­na çı­kan Ço­rum Be­le­di­yes­por’da Baş­kan Fa­tih Öz­can fut­bol­cu­lar­la bir top­lan­tı yap­tı. Bu top­lan­tı­da Baş­kan Fa­tih Öz­can ken­di­le­ri­nin dün ol­du­ğu gi­bi bun­dan son­ra­ki sü­reç­te de mad­di ve ma­ne­vi ola­rak üzer­le­ri­ne dü­şe­nin en iyi­si­ni yap­ma­ya de­vam ede­cek­le­ri­ni söy­le­di.
Bu gö­rüş­me­de da­ha son­ra ta­kım ar­ka­daş­la­rı adı­na söz alan 2. Kap­tan Akın Ka­ra­as­lan ‘Oğuz­han’ın af­fe­dil­me­si­ni is­ti­yo­ruz’ ta­le­bi üze­ri­ne ise Baş­kan Öz­can " Oğuz­han'ı biz­ler de siz­ler ka­dar se­vi­yo­ruz. Bi­zim için de de­ğer­li bir isim. Ma­dem öy­le is­ti­yor­su­nuz, o hal­de ben de kap­ta­nı­mı­zı af­fet­tim" de­di. Bu ka­ra­rın ar­dın­dan kap­tan Oğuz­han Yal­çın’ın bu­gün­den iti­ba­ren ye­ni­den ta­kım­la bir­lik­te ça­lış­ma­la­ra ka­tıl­ma­sı bek­le­ni­yor.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Atıf
Atıf - 4 yıl Önce

Hepsi düzmece FAHRETTİN HOCAYI yemenin haliydi zateN takımı Oğuzhan’ın yaptığı söyleniyordu sadece duyumumuz bu organize işler bunlar

Çorumlu
Çorumlu - 4 yıl Önce

İyi senaryo beyler OĞUZHAN bu takımın üstünde belli bu takımı kuran o,transfer yapan o,Başkan hemen senaryoyu yazmış bak biz senden üstünüz gibi bir hava estirilmek istenmiş ve taraftara da bu mesaj verilmek istenmiş yani biz futbolcu OĞUZHANDAN büyüğüz denilmek istenmiş Sn FATİH ÖZCAN bu numaraları yemeyiz maalesef yapmayın ya bu işler takımları zayıflatır inandırıcılık olmaz sonra oyuncu kendini klüpten ve yönetimden daha üstün görür Kİ görüyor da bunu biliyoruz idmana geliyorum devamlı görüyorum da inşAllah şampiyonluk gelir artık

SIRADAKİ HABER