‘Futbol’un Efsaneleri’ Çorumlular ile buluştu

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın düzenlediği ‘Futbolun Efsaneleri’ Ali Gültiken, Ergün Pembe, Hami Mandıralı ve Oğuz Çetin Devlet Tiyatro Salonu’nda gençlerle buluştular ve hem anılarına anlattılar hemde soruları cevapladılar.

‘Futbol’un Efsaneleri’ Çorumlular ile buluştu

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ef­sa­ne Fut­bol­cu­lar Ço­rum­lu­lar­da bu­luş­tu. Genç­lik ve Spor Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan or­ga­ni­ze edi­len Ef­sa­ne Fut­bol­cu­lar Genç­ler­le bu­lu­şu­yor kap­sa­mın­da es­ki mil­li fut­bol­cu­lar Ali Gül­ti­ken, Er­gün Pem­be, Ha­mi Man­dı­ra­lı ve Oğuz Çe­tin dün Ço­rum’da genç­ler­le bu­luş­tu­lar.

Sa­bah sa­at­le­rin­de Ço­rum’a ge­len dört ef­sa­ne fut­bol­cu ilk ola­rak Va­li­li­ği ar­dın­dan da Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı­nı zi­ya­ret et­ti. Zi­ya­ret­le­rin ar­dın­dan Dev­let Ti­yat­ro Sa­lo­nu’nda dü­zen­le­nen pa­ne­le ka­tıl­dı­lar. Pa­ne­le Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı Pro­je Ko­or­di­nas­yon Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sı Meh­met Akif Okur, Spor Da­ire Baş­ka­nı Bi­lal Ba­şer, Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İl Mü­dür ve­ki­li Er­do­ğan Şa­hin­ci, Ço­rum Ama­tör Spor Ku­lüp­le­ri Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Se­fer Kur­ta­ran, Fut­bol İl Tem­sil­ci­si En­gin Ayan, TÜ­FAD Baş­ka­nı Rem­zi Ka­ra­han ile tek­nik adam­lar, an­tre­nör­ler ve spor­cu­lar ile çok sa­yı­da genç ka­tıl­dı.
Dört ef­sa­ne fut­bol­cu Türk spo­ru ve özel­lik­le­de fut­bo­lu ile il­gi­li ola­rak gö­rüş­le­ri­ni di­le ge­tir­di­ler. Da­ha son­ra ise pa­ne­le ka­tı­lan da­vet­li­le­rin so­ru­la­rı­nı ce­vap­lan­dır­dı­lar.


Pen­be: ‘Keş­ke o maç­ta oy­na­ma­say­dım’ 
Pa­nel­de bir fut­bol­se­ve­rin "En unu­ta­ma­dı­ğı­nız maç han­gi maç?" şek­lin­de­ki so­ru­su­na Pen­be, "Be­nim unu­ta­ma­dı­ğım bir se­vinç adı­na, bir de üzün­tü adı­na maç­lar var. UE­FA Ku­pa­sı­nı mü­ze­mi­ze ge­tir­di­ği­miz Ar­se­nal ma­çı, be­nim unu­ta­ma­dı­ğım maç­lar­dan bir ta­ne­si. Bir de 6-0'lık Fe­ner ma­çı­mız var. 'Keş­ke oy­na­ma­say­dım' de­di­ğim bir maç. Be­nim o gün ha­fif bir sa­kat­lı­ğım var­dı. Ho­ca o gün sor­muş­tu 'Er­gün oy­na­ya­bi­lir mi­sin?' di­ye. Ben de 'oy­na­rım' de­miş­tim. Maç­tan son­ra ise 'keş­ke oy­na­ma­say­dın' de­miş­tim. Öy­le bir anım var." şek­lin­de ya­nıt ver­di. 
Mil­li fut­bol­cu­lar­dan Man­dı­ra­lı da bir fut­bol­se­ve­rin "Hiç kır­mı­zı kart gör­dü­nüz mü?" şek­lin­de­ki so­ru­su­na "Ah­met Ça­kar ba­na kır­mı­zı kart gös­ter­miş­ti ama yıl­lar son­ra te­le­viz­yon­da ha­ta yap­tı­ğı­nı söy­le­di ve ben­den özür di­le­di. Bu da gü­zel bir şey." di­ye ya­nıt ver­di. 
Oğuz Çe­tin ise Ah­met Ça­kar'ın ken­di­si­ne kır­mı­zı kart gös­te­re­me­di­ği­ni, fut­bol ha­ya­tı bo­yun­ca hiç kır­mı­zı kart ye­me­di­ği­ni ifa­de et­ti. 

‘Fe­ner­bah­çe­nin du­ru­mu hiç iç açı­cı de­ğil’ 
Çe­tin, Fe­ner­bah­çe­nin du­ru­mu­nun hiç iç açı­cı ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. Türk fut­bo­lu­nun çok bü­yük so­run­la­rı­nın ol­du­ğu­nu ifa­de eden Çe­tin, yal­nız­ca Fe­ner­bah­çe­nin de­ğil bü­tün ku­lüp­le­rin özel­lik­le ma­li açı­dan zor du­rum­da ol­du­ğu­nu ak­tar­dı. Fe­ner­bah­çe­nin zor şart­lar al­tın­da bu­lun­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Çe­tin, "Her ne ka­dar bu zor şart­la­rın al­tın­da ol­sa bi­le özel­lik­le sa­yın Ali Koç'un baş­kan ol­ma­sı, Fe­ner­bah­çe'ye ye­ni bir he­ye­can ge­tir­di. İlk dört maç­ta üç ye­nil­gi al­mış ol­sak bi­le ben önü­müz­de­ki haf­ta­lar­da Fe­ner­bah­çe­nin adım adım pu­an­la­rı top­la­ya­ca­ğı­nı ve şam­pi­yon­luk ya­rı­şı­na gi­re­ce­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum." şek­lin­de ko­nuş­tu. 
Ha­mi Man­dı­ra­lı ise Trab­zons­por'un iyi bir kad­ro­ya sa­hip ol­du­ğu­nu, an­cak çok faz­la so­ru­nu­nun da ol­du­ğu­nu söy­le­di. Trab­zons­por'un kad­ro ka­li­te­siy­le şam­pi­yon­lu­ğa oy­na­ya­bi­le­ce­ği­nin al­tı­nı çi­zen Man­dı­ra­lı, şöy­le de­vam et­ti: "Be­nim ta­kı­mım ol­du­ğu için İn­şal­lah Trab­zons­por şam­pi­yon olur. An­cak bu 'in­şal­lah' ile ol­mu­yor. Çok ça­lış­mak la­zım. Her­ke­sin şam­pi­yon­lu­ğa inan­ma­sı la­zım. Ta­raf­ta­rın, yö­ne­ti­ci­le­rin, oyun­cu­la­rın her­ke­sin inan­ma­sı la­zım. O za­man ne­den ol­ma­sın. Çün­kü iyi bir kad­ro­su var."

‘Mil­li ta­kı­mın ba­şın­da yer­li ho­ca ol­ma­lı’
Pa­nel­de fut­bo­lun ef­sa­ne­le­ri, mil­li ta­kı­mın ba­şın­da yer­li ho­ca bu­lun­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­ti­ler. 
Mil­li fut­bol­cu Man­dı­ra­lı, Mil­li Ta­kı­mın ba­şın­da Türk ho­ca bu­lun­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni dü­şün­dü­ğü­nü be­lir­te­rek, "Biz mil­li ta­kım ba­şa­rı­la­rı­mı­zı hep yer­li ho­ca­lar­la ger­çek­leş­tir­mi­şiz. Ben Mil­li Ta­kım­da Türk ho­ca­nın ol­ma­sın­dan ya­na­yım. An­cak sa­yın Lu­ces­cu'nun fut­bol ka­ri­ye­ri­ni yo­rum­la­mam ne ka­dar doğ­ru olur bil­mi­yo­rum. Ba­şa­rı­lı bi­ri ama yaş ola­rak ben­ce ül­ke fut­bo­lu için uy­gun de­ğil. Çok ba­şa­rı­lı bir in­san an­cak mil­li ta­kı­mı­mız yer­li tek­nik di­rek­tör­ler­le çok da­ha ba­şa­rı­lı ol­du­ğu­nu bu­gü­ne ka­dar gör­dük." şek­lin­de ko­nuş­tu. 


Oğuz Çe­tin ise mil­li ta­kım­la­rın, an­cak ken­di ül­ke­sin­den olan ho­ca­lar­la ba­şa­rı­yı ya­ka­la­dı­ğı­nı göz­lem­le­di­ği­ni söy­le­di. Ta­rih­te yal­nız­ca Yu­na­nis­tan'ın ken­din­den ol­ma­yan bir ho­ca ile ba­şa­rı el­de et­ti­ği­ni ifa­de eden Çe­tin, şöy­le de­vam et­ti: "Sa­yın Lu­ces­cu'ya say­gı duy­mak la­zım. Çok ba­şa­rı­lı bir in­san. An­cak şu ger­çek­ten de uzak­laş­ma­ma­lı­yız. 21 Dün­ya Ku­pa­sı, 15 Av­ru­pa Şam­pi­yo­na­sı dü­zen­len­miş. Mil­li ta­kım­la­rın ba­şın­da ya­ban­cı tek­nik di­rek­tör­ler var­ken tek bir ba­şa­rı var. Do­la­yı­sıy­la tüm dün­ya­da bü­yük ba­şa­rı­lar ken­di ül­ke­si­nin in­sa­nı ile el­de edil­miş­tir. Bi­zim de geç­miş­te el­de et­ti­ği­miz bü­yük ba­şa­rı­lar­da yer­li tek­nik adam ol­du­ğu gö­rül­mek­te­dir."
Türk fut­bo­lu­nun ef­sa­ne isim­le­ri Çe­tin, Man­dı­ra­lı, Gül­ti­ken ve Pen­be, söy­le­şi ön­ce­si Ço­rum Va­li­si Nec­med­din Kı­lıç ve Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Ah­met Fa­tih Ağ­ca'yı ma­ka­mın­da zi­ya­ret et­ti.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Bendeniz
Bendeniz - 4 yıl Önce

Inaniyorum hos olmustur Corum icin. Farkli alanlardan Iyi insanlari, guzel ornekleri, kaliteli hareketleri gormek Iyi geliyor.

SIRADAKİ HABER