Golonya Hitit Rallisi nefes kesti

Son üç yıldır Çorum'un ev sahipliğinde düzenlenen Hitit Rallisi, bu sene Golonya ana sponsorluğun-da 45. Golonya Hitit Rallisi ismiyle gerçekleşti.

Golonya Hitit Rallisi nefes kesti

İlk start Karadağ’dan

M.BU­RAK YAL­ÇIN
Tür­ki­ye Oto­mo­bil Spor­la­rı Fe­de­ras­yo­nun­ca dü­zen­le­nen şam­pi­yo­na­sı­nın 4. aya­ğı olan 45. Go­lon­ya Hi­tit Ral­li­si, An­ka­ra Oto­mo­bil Spor­la­rı Ku­lü­bü­nün (ANOK) or­ga­ni­zas­yo­nuy­la ve Ço­rum Be­le­di­ye­si­nin des­te­ğiy­le ger­çek­leş­ti. Ral­li­nin ilk star­tı­nı ise AK Par­ti İl Baş­ka­nı Meh­met Ka­ra­dağ ver­di.


İd­di­alı pi­lot­la­rın pis­te çık­tı­ğı Go­lon­ya Hi­tit Ral­li­si'nin star­tı ön­ce­ki gün Hür­ri­yet Mey­da­nı'nda dü­zen­le­nen tö­ren­le ve­ril­di.
Or­ga­ni­zas­yon kap­sa­mın­da, ilk gün ekip­ler, se­yir­ci özel eta­bın­da mü­ca­de­le et­ti. İl Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Ab­dur­rah­man Baş­buğ, AK Par­ti İl Baş­ka­nı Meh­met Ka­ra­dağ, Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı Al­per Za­hir, Tur­han Can­dan, Be­le­di­ye Eği­tim Kül­tür Mü­dü­rü Mus­ta­fa Er­can, Spor Mü­dü­rü Na­dir So­lak ile çok sa­yı­da da­vet­li­nin ka­tı­lı­mıy­la Hür­ri­yet Mey­da­nı'nda baş­la­yan özel etap­ta pi­lot­lar, TSO Fu­ar Ala­nı'nda­ki par­ku­ra ha­re­ket ede­rek araç­la­rıy­la en iyi za­man­la­ma­yı yap­ma­ya ça­lış­tı. 

GO­LON­-YA'DAN DEV SPON­SOR­LUK
 Tür­ki­ye'nin en es­ki ral­li­le­rin­den bi­ri olan ve 45 yıl­dır ral­li se­ver­le­re ke­yif­li an­lar ya­şa­tan Hi­tit Ral­li­si'nin bu se­ne­ki or­ga­ni­zas­yo­nu­na Ço­rum'da fa­ali­yet gös­te­ren Ali İl­ker To­sun'un sa­hi­bi ol­du­ğu GO­LON­YA mar­ka­sı ana spon­sor ol­du.  Or­ga­ni­zas­yo­nun hem Ço­rum'un ta­nı­tı­mı hem de bi­linç­li bir spor et­kin­li­ği ol­ma­sı açı­sın­dan öne­mi­ne de­ği­nen Ali İl­ker To­sun, böy­le­si­ne bir or­ga­ni­zas­yo­nun Ço­rum'da ya­pı­lı­yor ol­ma­sı­nın Ço­rum ka­mu­oyu açı­sın­dan bü­yük bir şans ol­du­ğu­nu ve Ço­rum­lu sa­na­yi­ci ve İş adam­la­rı ta­ra­fın­dan da ge­rek­li des­te­ği gör­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.   

DES­TEK VE­REN FİR­MA­LAR 
Ana spon­so­ru Go­lon­ya'nın ol­du­ğu ya­rı­şa kat­kı ve­ren di­ğer Ço­rum mar­ka­la­rı ise şu şe­kil­de: Yağ­mak­san, Şel­la­le, Hı­şı­roğ­lu, Lah­ma­jun, Boy­yem, Grey­der, To­puz­lar Teks­til, Ar­mor, Öz­de­mi­roğ­lu, PR Da­nış­man­lık, Al­ter­na­tif Ser­vis, Oto ça­kır, İçim Gı­da, Yıl­dız Elek­trik ve Ga­ni­ta.


Or­ga­ni­zas­yon kap­sa­mın­da ekip­ler, se­yir­ci özel eta­bın­da mü­ca­de­le et­ti.

Pi­lot­lar etap­la­rı iz­le­yen se­yir­ci­le­re ne­fes ke­sen an­lar ya­şat­tı.

Şampiyonlar kupalarını aldı

FA­TİH AK­BAŞ
An­ka­ra Mo­tor Spor­la­rı Ku­lü­bü (ANOK) Baş­ka­nı hem­şeh­ri­miz Me­sut Sa­mi Bı­yık'ın or­ga­ni­zas­yo­nuy­la ger­çek­le­şen 45. Go­lon­ya Hi­tit Ral­li­si so­na er­di.
Ral­li­de de­re­ce­ye gi­ren ta­kım­la­ra ku­pa­la­rı Hür­ri­yet Mey­da­nı'nda ya­pı­lan tö­ren­le ve­ril­di.
Ödül tö­re­nin­de ko­nu­şan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, Ali Si­pa­hi Ral­li Ku­pa­sı’nın 4. Aya­ğı 45. Hi­tit Ral­li­si’ne Ço­rum’un 4 yıl­dır ev­sa­hip­li­ği yap­tı­ğı­nı be­lir­te­rek, ral­li­nin Ço­rum’da ya­pıl­ma­sın­da bü­yük eme­ği olan Me­sut Sa­mi Bı­yık ve spon­sor­la­ra te­şek­kür et­ti.


Go­lon­ya ana spon­sor­lu­ğun­da “mis gi­bi ral­li’ slo­ga­nı ile ya­pı­lan ral­li­nin gü­zel geç­ti­ği­ni kay­de­den ANOK Baş­ka­nı hem­şeh­ri­miz Me­sut Sa­mi Bı­yık ise her tür­lü des­te­ği esir­ge­me­yen Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül ve tüm spon­sor­la­ra te­şek­kür et­ti.
Ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan ya­rış­ma­da de­re­ce­ye gi­ren ta­kım­la­ra ku­pa­la­rı ve­ril­di.

Ya­rış­ma­da Ge­nel Klas­man­da Em­rah Ali Ba­şo ve Gür­kal Cen­giz Men­de­res’ten olu­şan Ford Mo­tors­port Tur­key ta­kı­mı bi­rin­ci olur­ken ka­te­go­ri 1’de Öz­can Öz ve İl­ker Ça­çen’den olu­şan ta­kım, ka­te­go­ri 2’de İl­han Mut­lu­ay ve Cum­hur Ön­der’den olu­şan ta­kım ka­te­go­ri 3’de Ya­vuz­han Cab­ba­roğ­lu ve Enez Al’dan olu­şan ta­kım, ka­te­go­ri 4’de ise  Em­rah Ali Ba­şo ve Gür­kal Cen­giz Men­de­res’ten olu­şan Ford Mo­tors­port Tur­key ta­kım­la­rı bi­rin­ci ol­du­lar.  Ödül tö­re­ni­ne va­tan­daş­la­rın il­gi­si ise yük­sek ol­du.

Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2018, 13:48
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER