Gül: Hedefimiz 5. Koşu’yu beş yıldızlı kategoride yapmak

Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, Hi­tit Ko­şu­su’nun bu yıl 4.sü­nü dü­zen­le­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek ‘He­de­fi­miz 5. Hi­tit Ko­şu­su’nu  en pres­tij­li ko­şu olan beş yıl­dız­lı yol ko­şu­la­rı ara­sı­na da­hil et­mek’ de­di. Baş­kan Gül açı­lış ko­nuş­ma­sın­da ön­ce­lik­le tüm an­ne­le­rin gü­nün kut­la­dı ve Al­lah­tan tüm an­ne­le­re ev­lat­la­rı ile bir­lik­te ha­yır­lı hu­zur­lu bir ömür di­le­di.

Gül: Hedefimiz 5. Koşu’yu beş yıldızlı kategoride yapmak

HA­LİL ÖZ­TÜRK

Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, Hi­tit Ko­şu­su’nun bu yıl 4.sü­nü dü­zen­le­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek ‘He­de­fi­miz 5. Hi­tit Ko­şu­su’nu  en pres­tij­li ko­şu olan beş yıl­dız­lı yol ko­şu­la­rı ara­sı­na da­hil et­mek’ de­di. Baş­kan Gül açı­lış ko­nuş­ma­sın­da ön­ce­lik­le tüm an­ne­le­rin gü­nün kut­la­dı ve Al­lah­tan tüm an­ne­le­re ev­lat­la­rı ile bir­lik­te ha­yır­lı hu­zur­lu bir ömür di­le­di.

Dört yıl­dır de­vam et­tir­di­ği­miz her ge­çen yıl kap­sa­mı­nı ge­liş­ti­re­rek de­vam et­ti­ği­ni be­lir­ten Baş­kan Ze­ki Gül ‘Şeh­ri­miz ve fark­lı il­ler­de­ki spor ku­lüp­le­rin­den ve mil­li ta­kım­lar­da for­ma gi­yen at­let­le­rin ka­tı­la­ca­ğı 10 kmlik par­kur­da ge­nel klas­man ve ve­te­ran­la­rın yer al­dı­ğı klas­man her yaş­tan hem­şeh­ri­mi­zi­nin ka­tı­la­ca­ğı 3 kmlik halk ko­şu­su ol­mak üze­re üç ay­rı klas­man­da 1600 kar­de­şi­miz ya­rı­şa­cak.

Bu ya­rış­ta 12 ya­şın­dan 93 ya­şı­na ka­dar her yaş­tan spor­cu­muz bu­ra­da bi­zim­le bir­lik­te ya­rı­şa­cak­lar. Hi­tit Ko­şu­su ikin­ci yı­lın­da ulu­sal bir ya­rış özel­li­ği ka­zan­dı. Geç­ti­ği­miz yıl da Av­ru­pa Bir­li­ği ta­ra­fın­dan Ulus­la­ra­ra­sı Ko­şu­lar ara­sı­na alın­dı. Ya­rış ön­ce­sin­de ve son­ra­sın­da spor­cu­lar için yap­tı­ğı­mız ha­zır­lık­lar gü­ven­lik or­ga­ni­zas­yon­la­rı gös­ter­di­ği­miz ba­şa­rı­lar gi­ni ne­der­ler­le tek yıl­dız­lı yol ko­şu özel­li­ği­ni ka­zan­dık. Ana­do­lu’nun at­le­tizm ala­nın­da en bü­yük spor fa­ali­yet­le­ri ha­li­ne gel­di.

Hi­tit Ko­şu­muz bu yıl he­pi­mi­zi gu­rur­lan­dı­ran bir özel­lik da­ha ka­zan­dı. Av­ru­pa At­le­tizm bir­li­ği ta­ra­fın­dan üç yıl­dız­lı yol ko­şu­la­rı ara­sı­na da­hil edil­di. Or­ga­ni­zas­yo­nu­mu­zu her yıl bi­raz da­ha ge­liş­ti­ri­yo­ruz. Hi­tit Ko­şu­muz ge­rek ya­rış­ma­cı­la­rı­mı­zın kul­lan­dı­ğı ekip­man iti­ba­riy­le ge­rek­se tek­nik im­kan­la­rın kul­la­nı­mı iti­ba­riy­le ku­sur­suz bir or­ga­ni­zas­yon.

Bu spor­tif or­ga­ni­zas­yo­na gös­ter­di­ği­miz özen de kar­şı­lık­sız kal­ma­dı. İn­şal­lah ge­le­cek yıl çok da­ha bü­yük bir ka­tı­lım­la ko­şu­mu­zun be­şin­ci­si­ni hep bir­lik­te ger­çek­leş­ti­ri­riz. Bir he­de­fi­miz da­ha var O da Hi­tit Ko­şu­mu­zu 5. yı­lın­da at­le­tizm ala­nın­da en pres­tij­li yol ko­şu­su olan beş yıl­dız­lı yol ko­şu­lar ara­sı­na da­hil et­mek. İn­şal­lah 5. yı­lın­da dü­zen­le­di­ği­miz ko­şu­muz beş yıl­dız­lı bir ko­şu ola­cak.

Tür­ki­ye'nin bü­yük ku­lüp­le­rin­de for­ma gi­yen ve yurt dı­şın­da ya­pı­lan mü­sa­ba­ka­lar­da ül­ke­mi­zi, bay­ra­ğı­mı­zı tem­sil eden mil­li at­let­le­ri­miz ka­tı­lı­yor. 

Yurt dı­şın­dan bir­çok spor­cu Hi­tit Ko­şu­su için şeh­ri­mi­ze mi­sa­fir ola­rak gel­di. Ya­ban­cı ül­ke­ler­den ge­len mi­sa­fir­le­ri­mi­ze de ba­rı­şın, kar­deş­li­ğin şeh­ri Ço­rum'a hoş gel­di­niz di­yo­rum.  Ara­mız­da çok özel mi­sa­fir­le­ri­miz var. At­le­tizm Fe­de­ras­yo­nu Baş­kan ve­ki­li­miz Ya­sin Taş Be­ye­fen­di var. 1984 yı­lın­da Hi­tit Ko­şu­su adıy­la ya­pı­lan 10 ki­lo­met­re­lik ya­rış­ta bi­rin­ci olan Hem­şeh­ri­miz Ön­der Ak­ça kar­de­şi­miz var.

Hi­tit Ko­şu­mu­za 93 ya­şın­da bir de­li­kan­lı abi­miz de ka­tı­lı­yor.  16 ül­ke­de ma­ra­ton ko­şan 93 ya­şın­da Mil­li At­let Saf­der Kar­toğ­lu şeh­ri­mi­ze gel­di. Hi­tit Ko­şu­mu­za ka­tıl­dı.  Saf­der abi­yi, he­pi­mi­ze ör­nek olan mil­li at­le­ti­mi­zi, teb­rik edi­yo­rum.  Al­lah, da­ha ni­ce ma­ra­ton­lar koş­ma­yı ken­di­si­ne na­sip et­sin.

Şeh­ri­mi­zin bir spor ken­ti ol­ma­sı yo­lun­da önem­li adım­lar atı­yo­ruz.  Spor ken­ti ol­ma yo­lun­da ge­rek­li alt ya­pı ça­lış­ma­la­rı­mı­zı bü­yük bir hız­la sür­dü­rü­yo­ruz. Ço­rum Be­le­di­ye­si ola­rak şeh­ri­miz­de spo­run yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı ve ge­niş kit­le­le­re ulaş­tı­rıl­ma­sı için spo­ra önem­li ya­tı­rım­lar ya­pı­yo­ruz. Spo­ra ve spo­run bir ya­şam bi­çi­mi ha­li­ne gel­me­si­ne yö­ne­lik ge­niş ka­tı­lım­lı spor­tif fa­ali­yet­ler ve or­ga­ni­zas­yon­lar dü­zen­li­yo­ruz. Bu ça­lış­ma­la­rı­mı­za hep bir­lik­te de­vam ede­ce­ğiz.  Hi­tit Ko­şu­mu­za ka­tı­lan tüm spor­cu­la­rı­mı­za va­tan­daş­la­rı­mı­za tek­rar ba­şa­rı­lar di­li­yor’ de­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER