Gül’den Şampiyonlara hediye

Okullu Küçükler Badminton’da Türkiye Şampiyonluğunu kazanan Osmancık Mehmet Akif Ersoy ve Masa Tenisi’nde şampiyon olan Suheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri aynı zamanda Çorum Belediyesi Gençlikspor Kulübü sporcularından oluşuyor. İki şampiyon takımın okul idareci, antrenör ve sporcularınıBelediye Başkanı Zeki Gül makamında kabul ederek hediye verdi ve başarılarını devamını diledi.

Gül’den Şampiyonlara hediye

HA­LİL ÖZ­TÜRK

Okul Ku­lüp iş­bir­li­ği­nin gü­zel so­nuç­la­rı­nı alan Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por Bad­min­ton ve Ma­sa Te­ni­si’nde Tür­ki­ye şam­pi­yo­lu­ğu ka­za­nan spor­cu­la­rı ve an­tre­nör­le­ri­ni ödül­len­dir­di. Şam­pi­yon spor­cu­lar, an­tre­nör­ler ve ida­re­ci­le­ri Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül’ü ma­ka­mın­da zi­ya­ret et­ti.

Z iya­re­te Zi­ya­re­te Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Tur­han Can­dan, Spor İş­le­ri Mü­dü­rü Na­dir So­lak, Sü­hey­bi Ru­mi İmam Ha­tip Or­ta­oku­lu Mü­dü­rü Da­vut De­mir­baş, Os­man­cık Meh­met Akif Er­soy Or­ta­oku­lu Mü­dü­rü Se­fa Ka­ya­lı ile an­tre­nör­ler ve spor­cu­lar ka­tıl­dı­lar,

25-27 Ma­yıs’ta Ba­lı­ke­sir’de ya­pı­lan Okul­lu Kü­çük­ler Ma­sa Te­ni­si Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sı’nda Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por ku­lü­bü spor­cu­la­rın­dan olu­şan kad­ro­su ile Su­hey­bi Rum İmam Ha­tih Or­ta­oku­lu tüm maç­la­rı­nı ka­za­na­rak şam­pi­yon­lu­ğu ka­zan­mış­tı.

17-20 Mart’ta Ela­zığ’da ya­pı­lan Okul­lu Kü­çük er­kek­ler Bad­min­ton Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sı’nda ise yi­ne ta­ma­mı Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por Ku­lü­bü spor­cu­la­rın­dan olu­şan kad­ro­su ile Os­man­cık Meh­met Akif Er­soy Or­ta­oku­lu tüm ra­kip­le­ri­ni ye­ne­rek bi­rin­ci­lik ku­pa­sı­nın sa­hi­bi ol­muş­tu.

Zi­ya­ret si­ra­sın­da ko­nu­şan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül ge­rek ma­sa te­ni­si ge­rek­se bad­min­ton­da el­de edi­len bu ba­şa­rı­lar­dan do­la­yı spor­cu­la­rı ve an­tre­nör­le­ri kut­la­dı.. Gül, ku­lüp ola­rak alt ya­pı­da tüm branş­lar­da baş­lat­tık­la­rı bu ça­lış­ma­la­rın mey­ve­le­ri­ni al­ma­ya baş­la­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek önü­müz­de­ki yıl­lar­da bu ba­şa­rı­la­rın ulus­la­ra­ra­sı alan­da da de­vam ede­ce­ği­ne inan­dı­ğı­nı söy­le­di. Gül, spor­cu­lar­dan ça­lış­ma azim­le­ri­ni kay­bet­me­den ho­ca­la­rı­nın söy­le­dik­le­ri doğ­rul­tu­da ça­lış­ma­ya de­vam et­me­le­ri­ni söy­le­di ve Be­le­di­ye ola­rak­ta her za­man yan­la­rın­da ola­cak­la­rı­nı söz­le­ri­ne ek­le­di

Os­man­cık Meh­met Akif Er­soy Or­ta­oku­lu Mü­dü­rü Se­fa Ka­ya­lı ise zi­ya­ret­te yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül’e ver­di­ği­kat­kı­lar­dan do­la­yı te­şek­kür et­ti. Ka­ya­lı ta­ma­men alt ya­pı­dan ge­len spor­cu­lar­dan ku­ru­lu bu kad­ro­nun önü­müz­de­ki yıl­lar­da da bu ba­şa­rı­sı­nı sür­de­re­ce­ği­ni inan­dı­ğı­nı be­lir­te­rek kat­kı­da bu­lu­nan her­ke­se te­şek­kür et­ti.

Su­hey­bi Ru­mi İmam Ha­tip Or­ta­oku­lu Mü­dü­rü Da­vut De­mir­taş da her za­man yan­la­rın­da gör­dük­le­ri Ço­rum Be­le­di­ye­si ve Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül’e te­şek­kür et­ti. De­mir­taş he­def­le­ri­nin önü­müz­de­ki yıl­lar­da da bu ba­şa­rı­yı de­vam etir­mek ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek ida­re­ci an­tre­nör ve spor­cu­la­rı­nı kut­la­dı.

Ko­nuş­ma­la­rı­nın ar­dın­dan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül şam­pi­yon olan öğ­ren­ci­le­re ve an­tre­nör­le­re he­di­ye ver­di.

Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2018, 10:42
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER