Hasret gittik 0 - 0

Çorum Belediyespor ikinci yarının evindeki son maçında Kızılcabölükspor ile 0-0 berabere kalarak taraftarına galibiyet sevinci yaşatamadan sezonu tamamladı. Ligde ikinci yarıda tek galibiyeti ikinci haftada Adliyespor deplasmanında alan Çorum Belediyespor 14 haftalık galibiyet hasretine Kızılcabölükspor maçında da son veremedi. Kırmızı Siyahlılar rakibi önünde topa daha çok sahip olan taraf olsada hücumda konuk takım daha üretken bir görüntü verdi. Çorum Belediyespor en etkili atağını 90+3. dakikada Doğan Can’ın ayağından yararlanamadı.

Hasret gittik 0 - 0

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por kos­ko­ca ikin­ci ya­rı­yı evin­de ga­li­bi­yet ala­ma­dan ta­mam­la­dı. Kır­mı­zı Si­yah­lı­lar bu se­zon sa­ha­sın­da oy­na­dı­ğı son maç­ta Kı­zıl­ca­bö­lüks­por ile 0-0 be­ra­be­re ka­la­rak lig­de­ki 17. be­ra­ber­li­ği­ni al­dı. Grup­ta play-off oy­na­ma­ya ga­ran­ti­le­yen Kı­zıl­ca­bö­lüks­por kar­şı­sın­da to­pa sa­hip olan an­cak po­zis­yon bul­mak­ta zor­la­nan Ço­rum Be­le­di­yes­por ra­kip ka­le­de en et­ki­li ata­ğı­nı 90+3. da­ki­ka­da bul­du. Ko­nuk ta­kım ise özel­lik­le ikin­ci ya­rı­nın or­ta­la­rın­da 3-4 ta­ne mut­lak po­zis­yon­dan ya­rar­la­na­ma­dı.
Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım Düz­yurt­spor ma­çın­dan fark­lı ola­rak or­ta sa­ha­da Oğuz­han’ın ye­ri­ne Se­lim for­ma giy­di. Ma­çın ilk da­ki­ka­sın­da iki ta­kı­mın­da kar­şı­lık­lı bi­rer po­zis­yon bul­du. Bu po­zis­yon­lar­dan iki ta­kım­da go­lü bu­la­ma­dık­tan or­ta alan mü­ca­de­le­si şek­lin­de ge­çen maç­ta ko­nuk ta­kım hü­cu­ma da­ha çok çık­tı an­cak bu bö­lüm­de Ço­rum Be­le­di­yes­por sa­vun­ma­sı­na ra­ki­bi­ne faz­la şans ver­me­di.
İkin­ci ya­rı­da ise Kı­zıl­ca­bö­lüks­por or­ta alan­da Anıl’ın yön­len­dir­di­ği atak­lar­la et­ki­li ola­rak gel­me­ye baş­la­dı ve bu po­zis­yon­lar­da sa­rı kır­mı­zı­lı ta­kım son vu­ruş­lar­da ba­şa­rı­lı ola­ma­yın­ca Ço­rum Be­le­di­yes­por oyun­da kal­dı. Ma­çın uzat­ma da­ki­ka­la­rın­da Ço­rum Be­le­di­yes­por Do­ğan Can ile ya­ka­la­dı­ğı net po­zis­yon­dan ya­rar­la­na­ma­yın­ca kar­şı­laş­ma baş­la­dı­ğı gi­bi gol­süz be­ra­ber­lik­le so­na er­di.
Kar­şı­laş­ma­yı beş ka­dar Ço­rum­lu fut­bol se­ver ile bir­lik­te 

MAÇ­TAN DA­Kİ­KA­LAR:
1. da­ki­ka­da sol ka­nat­tan ge­li­şen Kı­zıl­ca­bö­lüks­por ata­ğın­da Mus­ta­fa Et­hem’in pa­sın­da Mus­ta­fa Al­tun ce­za sa­ha­sı için­de top­la bu­luş­tu ka­le­ci ile baş ba­şa kal­dı­ğı an­da vu­ru­şun­da ka­le­ci Ser­can’dan dö­nen to­pa tek­rar ay­nı fut­bol­cu vur­du bu kez çiz­gi üze­rin­den Ya­kup Ka­yış göğ­sü ile son an­da çı­kar­dı ve ka­le­si­ni mut­lak bir gol­den kur­tar­dı.
2. da­ki­ka­da sağ ka­nat­tan ge­li­şen Ço­rum Be­le­di­yes­por ata­ğın­da Ya­sin top­la bu­luş­tu ce­za sa­ha­sı­na yak­laş­tı ra­ki­bin­den kur­tul­du­ğu an­da sol aya­ğı ile uzak ka­le di­re­ği­ne pla­se­le­di ka­le­ci Ci­han son an­da kö­şe­den kor­ne­re çe­le­rek go­le izin ver­me­di.
45+3. da­ki­ka­da sol ka­nat­tan ge­li­şen atak­ta sa­vun­ma ar­ka­sı­na atı­lan uzun top­ta Ya­kup Yi­ğit’in ha­ta­sın­da top­la bu­lu­şan Mus­ta­fa Et­hem çap­raz po­zis­yon­da to­pu ha­va­da sert vur­du top uzak ka­le di­re­ği­nin di­bin­den au­ta git­ti.
İlk ya­rı­da ta­kım­la­rın ça­ba­sı so­nuç ver­me­di ve so­yun­ma oda­sı­na 0-0 be­ra­ber­lik­le gir­di­ler.
68. da­ki­ka­da Kı­zıl­ca­bö­lüks­por go­le çok yak­laş­tı. Bu da­ki­ka­da sağ ka­nat­tan ge­li­şen sa­rı kır­mı­zı­lı ta­kım ata­ğın­da Ali son çiz­gi­ye in­di yer­den or­ta­ya çı­kar­dı­ğı to­pa kim­se do­ku­na­ma­dı ar­ka di­rek­te bom boş du­rum­da İl­yas do­kun­du to­pu boş ka­le ye­ri­ne üst­ten au­ta gön­de­re­rek zor ola­nı ba­şar­dı.
71. da­ki­ka­da sol ka­nat­tan ge­li­şen ko­nuk ta­kım ata­ğın­da Anıl’ın or­ta­sın­da al­tı pa­sa ya­kın nok­ta­da Sa­met bom boş yük­sel­di ka­fa­yı vur­du to­pu yan­dan au­ta gön­der­di.
75. da­ki­ka­da sağ ka­nat­tan Anıl’ın or­ta­sın­da al­ta pa­sa ya­kın nok­ta­da Mus­ta­fa Et­hem yi­ne bom boş po­zis­yon­da ayak içi ile to­pu kö­şe­ye gön­der­di top yan­dan az fark­la au­ta git­ti,
90+2. da­ki­ka­da or­ta alan­dan top­la ha­re­ket­le­nin Do­ğan Can sol­dan ile­ri çı­kan Ya­sin’in önü­ne bı­rak­tı bu fut­bol­cu­da çap­raz­dan ka­le­ye sert vur­du top üst­ten az fark­la au­ta git­ti.
90+4. da­ki­ka­da Ço­rum Be­le­di­yes­por maç­ta­ki en net po­zis­yo­nu bul­du. Sol ka­nat­tan top­la Oğuz­han ce­za sa­ha­sı­na gir­di yer­den sert vur­du top sa­vun­ma­dan sek­ti Do­ğan Can’ın önün­de kal­dı bu fut­bol­cu­da ya­kın me­sa­fe­den do­kun­du top yan di­re­ğin di­bin­den au­ta gi­din­ci maç baş­la­dı­ğı gi­bi gol­süz be­ra­ber­lik­le so­na er­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER