HEDEF ŞAŞMADI 2-1

Ço­rum Be­le­di­yes­por evin­de­ki dör­dün­cü ma­çın­da dör­dün­cü ga­li­bi­ye­ti Er­zin­cans­por’u 2-1 ye­ne­rek al­dı. Kır­mı­zı Si­yah­lı­lar ilk ya­rı­yı Fah­ri Eren’in go­lü ile 1-0 ön­de ta­mam­la­dı. İkin­ci ya­rı­da ko­nuk ta­kım Ali Öz­türk ile be­ra­ber­li­ği sağ­la­dı. Maç­ta son sö­zü 82. da­ki­ka­da Ya­kup Al­kan fri­kik­ten at­tı­ğı mü­kem­mel gol­le söy­le­di ve maç­tan 2-1 ga­lip ay­rı­lan kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım zir­ve ya­rı­şı­na de­vam de­di.

HEDEF ŞAŞMADI 2-1

HALİL ÖZTÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por evin­de­ki dör­dün­cü maç­ta dör­dün­cü ga­li­bi­ye­ti Er­zin­cans­por’u 2-1 ye­ne­rek al­dı ve zir­ve ya­rı­şı­na de­vam de­di. Kır­mı­zı Si­yah­lı­lar ilk ya­rı­yı Fah­ri Eren’in go­lü ile 1-0 ön­de ka­pat­tı. İkin­ci ya­rı­da ko­nuk Er­zin­can Ali’nin go­lü ile sko­ru eşit­le­di maç­ta son sö­zü 82. da­ki­ka­da gol­cü Ya­kup söy­le­di ve fri­kik­ten at­tı­ğı gol­le ta­kı­mı­na bu haf­ta­da ga­li­bi­ye­te ta­şı­yan isim ol­du.

Tek­nik Di­rek­tör Meh­met Au­re­lio, Er­zin­cans­por kar­şı­sı­na ge­çen haf­ta Ha­li­de Edip Adı­var dep­las­ma­nın­da­ki on­bir­le çık­tı. Ma­çın ilk bö­lü­mün­de ge­len gol­den son­ra oyu­nu kon­trol et­me­yi ba­şa­ran kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım­da hü­cum­da faz­la et­ki­li ola­ma­dı. Er­zin­cans­por ile ha­va top­la­rı ile et­ki­li ol­ma­ya ça­lış­tı.

İkin­ci ya­rı­da ise bas­kı­lı baş­la­yan ko­nuk ta­kım 65. da­ki­ka­da ge­liş­tir­di­ği atak­ta go­lü bu­lan ta­raf ol­du. Maç 1-1 ol­duk­tan son­ra Ço­rum Be­le­di­yes­por’da oyun­dan düş­me­ler ve gol ön­ce­sin­de­ki fa­ul ne­de­ni ile ge­ri­len si­nir­ler ne­de­ni ile ra­ki­be çok boş alan­lan bı­ra­kıl­dı.

Bu atak­lar­da ko­nuk Er­zin­cans­por ba­şa­rı­lı ola­ma­dı. Ma­çın 82. da­ki­ka­sın­da ise ha­ke­min yi­ne yan­lış fa­ul ka­ra­rı son­ra­sın­da Ya­kup’un aya­ğın­dan mü­kem­mel fri­kik atı­şın­dan ge­len gol son­ra­sın­da Ço­rum Be­le­di­yes­por üs­tün­lü­ğü ya­ka­la­dı. Ma­çın son bö­lü­mü ise ne­fes kes­ti. Özel­lik­le 90+5. da­ki­ka­da ya­şa­nan po­zis­yon­da or­ta ha­ke­min Ço­rum le­hi­ne ver­di­ği ce­za sa­ha­sı için­de­ki atı­şı yar­dım­cı ha­kem pe­nal­tı işa­re­ti yap­tı so­nuç­ta or­ta ha­ke­min de­di­ği ol­du ve maç­tan Ço­rum Be­le­di­yes­por 2-1 ga­lip ay­rı­la­rak evin­de­ki dör­dün­cü ma­çın­dan da ga­li­bi­yet­le ay­rı­la­rak zir­ve ya­rı­şı­na de­vam de­di.
Ço­rum Be­le­di­yes­por’un Er­zin­cans­por ile oy­na­dı­ğı ma­çı 2500 ka­dar Ço­rum­lu fut­bol se­ver ile Er­zin­can’dan ge­len 60 ka­dar fut­bol se­ver ta­kım­la­rı­nı yal­nız bı­rak­ma­dı­lar. Ma­çı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, Ço­rum Be­le­di­yes­por Baş­ka­nı Fa­tih Öz­can ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­le­ri­de iz­le­di­ler. AK Par­ti İl Baş­ka­nı Meh­met Ka­ra­dağ ise gol da­ki­ka­sın­da sta­da gel­di ve ma­çın son bö­lü­mü­nü iz­le­di.

 

MAÇ­TAN DA­Kİ­KA­LAR:
5. da­ki­ka­da sol ka­nat­tan ge­li­şen Er­zin­cans­por ata­ğın­da Se­dat top­la ce­za sa­ha­sı yan çiz­gi­si­ne ka­dar gel­di yer­den or­ta­ya çı­kar­dı­ğı to­pa ce­za sa­ha­sı üze­rin­den Se­fa ge­li­şi­ne uzak kö­şe­ye sert vur­du top di­re­ğin di­bi­ne çar­pa­rak au­ta git­ti.
14. da­ki­ka­da Ço­rum Be­le­di­yes­por go­lü bul­du. Sağ ka­nat­tan top­la çı­kar­ken kap­tır­dı­ğı top­la or­ta alan­da bu­lu­şan Ke­rem sa­vun­ma ar­ka­sı­na ha­re­ket­le­nen Fah­ri Eren’in önü­ne bı­rak­tı bu fut­bol­cu göğ­sü ile önü­ne al­dı­ğı top­la ra­ki­bin­den kur­tul­du ve pe­nal­tı nok­ta­sı­na ya­kın yer­den sol aya­ğı ile ka­le­ci­nin so­lun­dan to­pu Er­zin­can ağ­la­rı­na gön­de­re­rek ta­kı­mı­nı 1-0 öne ge­çir­di.
22. da­ki­ka­da sağ ka­nat­tan ge­li­şen Ço­rum Be­le­di­yes­por ata­ğın­da Oğuz­han’ın ön di­re­ğe or­ta­sın­da Ya­kup ka­fa­yı vur­du top yan­dan az fark­la au­ta git­ti.
39. da­ki­ka­da Er­zin­cans­por be­ra­ber­lik go­lü­ne çok yak­laş­tı. Sağ ka­nat­tan ce­za sa­ha­sı­na gön­de­ri­len to­pu Fa­tih ka­fa ile uzak­laş­tır­mak is­ter­ken Se­fa’nın önü­ne in­dir­di bu fut­bol­cu ka­le­ci ile kar­şı kar­şı­ya po­zis­yon­da sert vur­du ka­le­ci Onur­can to­kat­la­dı dö­nen to­pu Mü­min uzak­laş­tır­dı ve teh­li­ke­yi bi­tir­di.
İlk ya­rı­da ta­kım­la­rın ça­ba­sı so­nuç ver­me­di ve so­yun­ma oda­sı­na Ço­rum Be­le­di­yes­por 1-0 ön­de gir­di.
65. da­ki­ka­da Er­zin­cans­por be­ra­ber­lik go­lü­nü bul­du. Or­da alan­da Mi­ka­il top­la çı­kar­ken ra­ki­bi ta­ra­fın­dan dü­şü­rül­de ma­çın ha­ke­mi de­vam de­di. Top­la ha­re­ket­le­nen Er­dem sağ ka­nat­tan ile­ri çı­kan Ali’nin önü­ne bı­rak­tı bu fut­bol­cu­da çap­raz­dan uzak kö­şe­ye düz­gün bir vu­ruş­la to­pu ağ­la­ra gön­de­re­rek sko­ru 1-1 ya­pan go­lü at­tı. Bu go­le Ço­rum Be­le­di­yes­por fut­bol­cu­la­rı ve ke­nar yö­ne­tim uzun sü­re iti­raz et­ti.
67. da­ki­ka­da sol ka­nat­tan Ke­rem top­la ha­re­ket­len­di son çiz­gi­ye in­di­ği an­da ön de­re­ğe yer­den sert çı­kar­dı Mi­ka­il ayak kay­do yan­dan au­ta.
69. da­ki­ka­da or­ta alan­dan top­la ha­re­ket­le­nen Mi­ka­il sa­vun­ma ar­ka­sı­na sar­kan­xEm­rah’ın önü­ne bı­rak­tı ka­le­ci ile kar­şı kar­şı­ya po­zis­yon­da tec­rü­be­li fut­bol­cu kö­tü vur­du ve ka­le­ci­den dö­nen to­pu sa­vun­ma uzak­laş­tır­dı kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım mut­lak bir gol­den ol­du.
82. da­ki­ka­da Ya­kup al­dı­ğı top­la ce­za sa­ha­sı­na pa­ra­lel ha­re­ket­len­di iki­li mü­ca­de­le­de yer­de kal­dı. Ma­çın ha­ke­mi fa­ul atı­şı ver­di. Yak­la­şık 25 met­re me­sa­fe­den ka­za­nı­lan atı­şın ba­şı­na Ya­kup geç­ti ka­le­ci­nin ka­pat­tı­ğı kö­şe­den mü­kem­mel bir vu­ruş­la ağ­la­ra gön­de­re­rek ta­kı­mı­nı 2-1 öne ge­çi­ren isim ol­du.
90+5. da­ki­ka­da ma­çın ka­der po­zis­yo­nu ya­şan­dı. Sol ka­nat­tan Er­zin­cans­por’un kul­lan­dı­ğı kor­ner atı­şın­da ka­le­ye uzak nok­ta­da ha­va to­pu­na yük­se­len iki fut­bol­cu­dan se­ken top uzak­laş­tı. Ma­çın or­ta ha­ke­mi el­le oy­na­ma ge­rek­ce­si ile atı­şı Ço­rum’a ver­di. Ay­nı po­zis­yon­da ma­çın yar­dım­cı ha­ke­mi ise bay­ra­ğı çap­raz göğ­sü­ne gö­tü­re­rek pe­nal­tı ver­di. İti­raz­lar so­nu­cun­da ma­çı ha­ke­mi yar­dım­cı­sı ile yap­tı­ğı gö­rüş­me so­nun­da atı­şı Ço­rum’a ver­di ve maç­ta 2+1 Ço­rum Be­le­di­yes­por’un üs­tün­lü­ğü ile so­na er­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER